Danh sách bài tập của justys
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
NUMORDER2 NUMORDER2 43
CSTC2 CSTC2 68
TWOARR Hai mảng đặc biệt 20
THREESTR Bộ ba string 113
NP01 NP01 Tìm nhị phân 318
DEQ01 DEQ01 Stack, Queue, DEQueue 90
BANHANG Bán hàng Sắp xếp 114
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 322
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 358
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 335
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 407
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 534
C03_11 Hình tròn If-For-While 586
C03_10 Phép toán số học If-For-While 706
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 681
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 680
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 737
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 672
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 652
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 786
C03_03 Ký tự mới If-For-While 710
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 812
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 925
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 451
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 491
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 476
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 467
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 403
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 596
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 455
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 533
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 530
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 536
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 674
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 622
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 161
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 176
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 297
CB01 FIBO BT Cơ bản, Mức cơ bản 390
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 508
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 513
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 555
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 642
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 733
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 640
C05_05 Số hoàn hảo If-For-While, Mức cơ bản 591
C05_04 Số lượng ước số If-For-While, Mức cơ bản 819
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 891
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 883
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 1022
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 491
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 601
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 547
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 685
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 735
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 791
Back to Top