C05_01 - In n số tự nhiên
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n. Hãy in ra n số tự nhiên đầu tiên.

Input:

Một số nguyên dương

Output:

n số tự nhiên đầu tiên

Ví dụ

Input

Output

4

1 2 3 4

Back to Top