C05_09 - Hình vuông rỗng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương 𝑛 (3 ≤ 𝑛 ≤ 25). Hãy in ra hình vuông rỗng có 𝑛 × 𝑛.

Input:  

Một số nguyên dương 𝑛

Output: 

Hình vuông rỗng dấu *

Ví dụ

Input

Output

3

***

* *

***

Back to Top