ARR05 - ARR05
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 20.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Cho một dãy gồm n số nguyên dương A1, A2,…, An. (N ≤ 104,  Ai ≤ 109). Hãy in ra dãy số sau khi sắp xếp dãy số tăng dần. 

Input: Dòng đầu chứa số n, dòng thứ hai chứa n số nguyên dương A1, A2,…, An.

Output: Một dòng chứa dãy số đã sắp xếp tăng dần. 

Ví dụ

Input

6

91 451 43 3 451 54

Output

3 43 54 91 451 451 

Back to Top