ARR11 - ARR11
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Cho một dãy gồm n số nguyên dương A1, A2,…, An. (N ≤ 105, Ai ≤109) và số x. Hãy đếm số lần xuất hiện của giá trị x trong mảng A.

Input: Dòng đầu chứa số n và x, dòng thứ hai chứa n số nguyên dương A1, A2,…, An.

Output: Số lần xuất hiện số x trong mảng A

Ví dụ

Input

6 451

91 451 43 3 451 54

Output

2

Back to Top