C04_08 - Sắp xếp 2 số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: Biển

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a,b. In ra hai số đó theo thứ tự nhỏ đến lớn.

Input:              Hai số nguyên dương a,b

Output:            in 2 số nhỏ trước – lớn sau

Ví dụ

Input

Output

10 21

10 21

10 9

9 10

Back to Top