NUMFINAL - Chữ số tận cùng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho 2 số nguyên dương a và N (a<= 100; N<=106)

Tìm chữ số tận cùng của aN

Dữ liệu vào:

2 số a và N cách nhau 1 khoảng trắng.

Kết quả:

1 số duy nhất là kết quả tìm được

Ví dụ

input

2 5

output

2

Giải thích ví dụ: 2 mũ 5 là 32, chữ số tận cùng của 32 là 2


Nguồn: NTUCoder

Back to Top