CHANGE - Đổi tiền
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Minh thường xuyên shopping tại cửa hàng BKOI. Cửa hàng có đủ các tờ tiền các mệnh giá: 500$, 100$, 50$, 10$, 5$ và 1$. Cửa hàng luôn trả lại tiền thừa theo cách tối thiểu hoá số lượng tờ tiền trả lại. Minh mua vài đồ tại cửa hàng và trả tờ tiền 1000$.

Yêu cầu: viết chương trình tính số lượng tờ tiền cửa hàng sẽ trả lại.

Dữ liệu vào

Gồm một số nguyên là tổng giá trị các đồ vật shopping của Minh. Cho biết tổng này chỉ nằm trong khoảng từ 1 đến 999.

Kết quả

Kết quả ghi ra số lượng tờ tiền mà cửa hàng sẽ trả lại.

Ví dụ

Input

380
 

Output

4

Input

1

Output

15


Nguồn: ĐPT '1819

Back to Top