LUCKY - Phần quà may mắn
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Thầy BINHHD có N phần quà cho N thí sinh dự thi kì thi DHBB năm nay. Trên hộp quà thứ i có ghi số nguyên ai. Sau khi tặng quà cho các thí sinh, thầy BINHHD sẽ có thêm những phần quà may mắn cho mỗi cặp thí sinh có cặp số trên hộp quà là ai, aj (i≠j) nếu với một số K cho trước, |ai + aj| = K.

Yêu cầu: Hãy cho biết thầy BINHHD phải chuẩn bị bao nhiêu phần quà may mắn.

Dữ liệu: 

  • Dòng 1: Gồm 2 số NK.
  • Dòng 2: Gồm N số là các phần tử trong dãy A.

Kết quả:  

Gồm 1 dòng duy nhất ghi số lượng cặp số may mắn.

Ví dụ

Input

7 5
4 3 4 1 4 3 4

Output

4

Input

5 11
-4 -1 0 7 -4

Output

0

Giới hạn:

Kích thước dữ liệu vào: 0<N<=105,| ai|<=1018,0<= K<= 1018
Có ít nhất 60% số test ứng với N<=2000;


Nguồn: Nguyễn Tất Thành - Yên Bái

Back to Top