NENXAU - Nén xâu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Nén xâu

Một xâu ký tự có thể nén lại thành một xâu mới bằng cách nén các ký tự giống nhau đứng cạnh nhau. Ví dụ trong xâu aaaa sẽ nén thành 4a. Hãy lập trình để nén một xâu ký tự thường theo cách trên.

Input: Vào từ file văn bản NENXAU.INP, là các ký tự là chữ cái in thường có tối đa 105 ký tự.

Output: Ghi ra file văn bản NENXAU.OUT một xâu ký tự sau khi nén.

Ví dụ

NENXAU.INP

NENXAU.OUT

mmaabbbeeeezh

2m2a3b4ezh

 

 

Back to Top