SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Số nguyên dương x được gọi là một ước nguyên tố của số nguyên k nếu k chia hết cho xx là số nguyên tố.

Yêu cầu: Nhập từ bàn phím một số nguyên dương k (k <= 1010). Hãy in ra màn hình tổng các ước nguyên tố của số k.

Ví dụ

Input

21

Output

10


Nguồn: Bài 1 TS10 LQĐ TPĐN '2014

Back to Top