CNTCOPRIME - CNTCOPRIME
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: a516zxa

Cho hai số nguyên n và r, đếm số số nguyên tố cùng nhau với n trong đoạn [1;r].

n <= 10^5, r <= 10^8

ví dụ

input: 15 30

output: 16

Ví dụ

các số nguyên tố cùng nhau với 15 trong khoảng từ 1 đến 30 là

1 2 4 7 8 11 13 14 16 17 19 22 23 26 28 29
Back to Top