SUBSTR01 - Xâu con
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Một xâu gọi là xâu nhị phân nếu chỉ chứa hai ký tự “0” hoặc “1”.

Xâu v gọi là xâu con của w nếu xâu v có độ dài khác 0 và gồm các ký tự liên tiếp trong xâu w. Ví dụ: xâu “010” có các xâu con là “0”, “1”, “0”, “01”, “10”, “010”.

Yêu cầu: Cho trước một giá trị k, hãy đếm xem có bao nhiêu xâu con chứa đúng k ký tự “1”.

Dữ liệu vào:  

- Dòng 1: chứa một số nguyên k (0 ≤ k ≤ 106)

- Dòng 2: chứa một xâu nhị phân có độ dài ≤ 106

Dữ liệu ra:

Ghi ra một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ

Input

2

01010

Output

4

 

Giải thích: có 4 xâu con chứa 2 ký tự 1 là: “101”, “0101”, “1010”, “01010”

Ràng buộc:

          - Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có n ≤ 100.

          - Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có 100 < n ≤ 1000.

          - Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có 1000 < n ≤ 5000.


Nguồn: Bài 3 HSG lớp 12 TPĐN '2018-2019

 
Back to Top