COST - Chi phí
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

5 6
3 1 2 7 4

Output

7


Nguồn: Bài 4 THT B STR 2019

Back to Top