STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: yhuynh

Cho một chuỗi kí tự s có n kí tự (n <= 100). Hãy đếm số kí tự khoảng trắng trong chuỗi đó.

Input:

- Gồm một dòng duy nhất là chuỗi kĩ tự s.

Output:

- In ra số lượng kí tự khoảng trắng của s.

Ví dụ

 

Input:

kid  1   4   1  2

Output:

10

Back to Top