STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: yhuynh

Cho một chuỗi kí tự gồm n kí tự bất kì (n <= 100). Hãy đổi tất cả chữ hoa có trong chuỗi thành chữ thường. Xuất chuỗi ra màn hình.

Input:

- Gồm một dòng duy nhất là một chuỗi kí tự

Output:

- In chuỗi đã đổi ra màn hình

Ví dụ

Input:

4I1K2D14Ti

Output:

4i1k2d14ti

Back to Top