STRING01 - Chênh lệch độ dài
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: yhuynh

Cho 2 chuỗi kí tự a và b. Hãy in ra độ chênh lệnh độ dài của 2 chuỗi.

Input:

- Dòng thứ nhất là chuỗi kí tự a.

- Dòng thứ hai là chuỗi kí tự b.

Output:

- Gồm một dòng duy nhất là kết quả cần tìm.

Lưu ý: Chuỗi nhập vào có thế có dấu khoảng trống (dùng getline).

Ví dụ

Input:

zzzzzz aa

ssssss aaaaaa

Output:

4

Back to Top