THAP - Tháp (Tin học trẻ B)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 256 megabyte
Đăng bởi: ami

Có một tháp các ô vuông bằng nhau có hình dạng giống một tam giác cân. Các hàng tính từ trên xuống dưới có số ô vuông lần lượt là 1; 3; 5; 7; …. Một tháp ô vuông có n hàng gọi là tháp ô vuông bậc n (n là số tự nhiên).

Ví dụ ở hình vẽ sau ta có một tháp ô vuông bậc 3:

Yêu cầu: Cho trước một tháp ô vuông bậc n. Hãy tính xem trong tháp ô vuông này có tất cả mấy hình vuông tạo thành từ các ô vuông đó.

Dữ liệu vào:

Đọc ở file văn bản THAP.INP một số n ( n <= 5.105).

Dữ liệu ra:

Ghi ra file văn bản THAP.OUT số nguyên m là số các hình vuông cần tìm.

Ví dụ

Input

3

Output

11


Nguồn: Bài 3 THT B thành phố Đà Nẵng, năm 2019

Back to Top