SOLVE - Giải phương trình
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Cho phương trình: x2+S(x).x − N = 0 

             Trong đó x,N là những số nguyên dương, S(x) bằng tổng các chữ số của x .

Yêu cầu: Cho trước giá trị N. Hãy tìm giá trị x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình trên.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SOLVE.INP có một số nguyên duy nhất N (1<=N<=1018).

Kết quả: Ghi ra file văn bản SOLVE.OUT một số nguyên duy nhất x nhỏ nhất thỏa mãn phương trình. Trong trường hợp không tìm được x thì ghi ra -1. 

Ví dụ

input: 

2

output:

1

input:

4

output:

-1

Back to Top