SortSEQ - Sắp xếp dãy số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

10 4 8

Output

10


Nguồn: Bài 3 TS10 LQĐ TPĐN '2017

Back to Top