SXS - Sắp xếp số trong xâu
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

Acb27h1h92gg

Output

Acb12h2h79gg


Nguồn: Bài 1 TS10 LQĐ TPĐN '2016

Back to Top