CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: justys

Cho hai số nguyên dương A và B, hãy tính tổng, hiệu, tích của A và B.

Dữ liệu nhập:

- Là hai số nguyên A, B ( 0 < A, B < 103), A và B cách nhau một khoảng trắng.

Dữ liệu xuất:

- Dòng đầu là tổng của A và B

- Dòng thứ 2 là hiểu của A và B

- Dòng thứ 3 là tích của A và B

Ví dụ

Dữ liệu nhập:

2 3

Dữ liệu xuất:

5

-1

6

Back to Top