VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 444 megabyte
Đăng bởi: admin

Hai bạn học sinh trong lúc nhàn rỗi nghĩ ra trò chơi sau đây. Mỗi bạn chọn trước một dãy số gồm n số nguyên. Giả sử dãy số mà bạn thứ nhất chọn là: B1, B2, ..., BN; còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là C1, C2, ..., CN.

Mỗi lượt chơi mỗi bạn đưa ra một số hạng trong dãy số của mình. Nếu bạn thứ nhất đưa ra số hạng Bi (1≤i≤N), còn bạn thứ hai đưa ra số hạng Cj (1≤j≤N) thì giá của lượt chơi đó sẽ là |Bi+Cj|.

Ví dụ: Giả sử dãy số bạn thứ nhất chọn là 1, -2; còn dãy số mà bạn thứ hai chọn là 2, 3. Khi đó các khả năng có thể của một lượt chơi là (1,2), (1,3), (-2,2), (-2,3). Như vậy, giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể là 0 tương ứng với giá của lượt chơi (-2,2).

Yêu cầu: Hãy xác định giá nhỏ nhất của một lượt chơi trong số các lượt chơi có thể.

Dữ liệu vào

-  Dòng đầu là sốnguyên dương (1≤N≤105)
-  Dòng thứ hai chứa các số là dãy B (|Bi|≤109)
-  Dòng thứ ba chứa các số là dãy C (|Ci|≤109)

Kết quả:

Giá trị nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ

Input

2
1 -2
2 3 

Output

0

Back to Top