C03_02 - Phép tính #1
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên A, B và C. Hay in ra màn hình giá trị biểu thức

(A − B) × C
Input:

Ba số nguyên A, B, C


Output:

In ra số nguyên là đáp án

Ví dụ

Input Output
10 1 3 27

 

Back to Top