C03_09 - Ngày tháng năm
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào ba số nguyên biểu diễn ngày tháng năm, in ra ngày tháng năm
dưới dạng ngay/thang/nam.
Input:

Ba số nguyên


Output:

ngay/thang/nam

Ví dụ

Input Output
12 7 2017 12/7/2017

 

Back to Top