C03_10 - Phép toán số học
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên, in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép
nhân (*), phép chia (/). Nhận xét kết quả chia 2 số nguyên.
Input:

Hai số nguyên


Output:

Dòng 1: kết quả phép cộng
Dòng 2: kết quả phép trừ
Dòng 3: kết quả phép nhân
Dòng 4: kết quả phép chia

Ví dụ

Input Output
8 4

12

4

32

2

 

Back to Top