XDX - Xâu đối xứng
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: justys

Cho một xâu kí tự, hãy kiểm tra tính đối xứng của nó.
Một xâu kí tự được gọi là xâu đối xứng nếu ta đọc xâu này từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái là như nhau.
Input:

Một xâu kí tự S (xâu S có không quá 255 kí tự)

Output:

In ra YES nếu S là xâu kí tự đối xứng, ngược lại in ra NO.

 

Ví dụ

Input Output
abccba YES
abcccc NO

 

Back to Top