SINHNP - Sinh dãy nhị phân
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Sinh xâu nhị phân độ dài n.

Yêu cầu: Cho n hẫy in tất cả các xâu nhị phân theo thứ tự từ điển.

Dữ liệu: 

Số nguyên dương n (n<=12)

Kết quả

Tất cả các xâu nhị phân theo thứ tự từ điển

Ví dụ

Input

3

Output

000
001
010
011
100
101
110
111

Back to Top