CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Một vòng tròn chứa 2n vòng tròn nhỏ (Xem hình vẽ). Các vòng tròn nhỏ được đánh số từ 1 đến n theo chiều kim đồng hồ. Cần điền các số tự nhiên từ 1 đến 2n mỗi số vào một vòng tròn nhỏ sao cho tổng của hai số trên hai vòng tròn nhỏ liên tiếp là số nguyên tố. Số điền ở vòng tròn nhỏ 1 luôn là số 1.

                                              

Dữ liệu:

Một dòng chứa số nguyên dương n (1 < n < 10)

Kết quả: 

Một dòng ghi số lượng các cách điền số tìm được (k).

Ví dụ

Input

3

Output

2

Input

4

Output

4

Giải thích: 

Ví dụ 1: 

1 4 3 2 5 6
1 6 5 2 3 4

Ví dụ 2:

1 2 3 8 5 6 7 4
1 2 5 8 3 4 7 6
1 4 7 6 5 8 3 2
1 6 7 4 3 8 5 2


Nguồn: LMH

Back to Top