DGACH. - ĐẶT GẠCH.
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: kid2201

Patlu và Motu làm việc trong một tòa nhà xây dựng, họ phải đặt một số viên gạch N từ nơi này sang nơi khác, và bắt đầu thực hiện công việc của họ. Họ quyết định, họ kết thúc với một thử thách thú vị, người sẽ đặt viên gạch cuối cùng.

Họ tuân theo một quy tắc đơn giản, trong vòng thứ i, Patlu đặt i gạch thì Motu đặt gạch ix2.

Chỉ có N viên gạch, bạn cần giúp  tìm người đặt viên gạch cuối cùng.

Đầu vào:

Một dòng duy nhất chứa một số nguyên N.  ( 1 ≤ N ≤ 10000 )

Đầu ra:

In ra "Patlu"  nếu Patlu đặt viên gạch cuối cùng ngược lại in "Motu" .

Ví dụ

input output
13 Motu

* Giải thích test ví dụ:

Patlu Motu
1 2
2 4
3 1

Vậy, Motu là người đặt viên gạch cuối cùng.

Back to Top