DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19)
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Ví dụ

Input

abbacdmedc

Output

2


Nguồn: HSG9 2019

Back to Top