LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ )
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: admin

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử A[1], A[2], ... A[N].
Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy A[i1],... A[ik] thỏa mãn
i1 < i2 < ... < ik và A[i1] < A[i2] < .. < A[ik].

Yêu cầu: Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử?

Dữ liệu

  • Dòng 1 gồm 1 số nguyên là số N (1 ≤ N ≤ 1000).
  • Dòng thứ 2 ghi N số nguyên A[1], A[2], .. A[N] (1 ≤ A[i] ≤ 10000).

Kết quả

Ghi ra độ dài của dãy con tăng đơn điệu dài nhất.

Ví dụ

Input

6
1 2 5 4 6 2

Output

4


Nguồn: vn.spoj.vn

Back to Top