TAXI - TAXI
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

TAXI - TAXI

Ví dụ

Input

6
0 4 2 3 5 4 4
4 0 7 5 2 3 1
3 2 0 1 2 1 9
2 3 5 0 9 8 3
2 1 4 6 0 9 1
9 8 1 4 2 0 8
1 2 3 2 5 4 0

Output

13


Nguồn: ĐPT '1920

Back to Top