NP01 - NP01
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Cho một dãy n số nguyên A[i] (1 <= i <= n) và số k. Hãy tìm ví trí của số có giá trị k trong dãy.

Giới hạn:

1 <= n <= 105

1 <= k <= 109

1 <= A[i] <= 109

Input:

Dòng đầu tiên gồm 2 số n và k.

Dòng thứ 2 gồm n số khác nhau có giá trị tăng dần.

Output:

Vị trí của số có giá trị k. Nếu không tồn tại số giá trị k, in ra -1.

Ví dụ

Input:

5 10

1 2 5 10 16

Output:

4

Back to Top