BLACKJUMP - Trò chơi blackjump
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: Biển

Trong 1 trò chơi kì bí tên là BLACKJUMP, nhân vật của bạn sẽ phải nhảy qua n cây cột.

Khoảng cách giữa nơi bắt đầu của nhân vật đến cái cột thứ nhất là a[1], khoảng cách giữa cây cột thứ nhất đến cột thứ 2 là a[2],.. khoảng cách giữa cây cột thứ n-1 đến cây cột thứ n là a[n].

Tuy nhiên, khoảng cách tối đa mà nhân vật bạn có thể nhảy là có giới hạn. Và giới hạn đó là k.

Yêu cầu: Cho n, khoảng cách giữa từng cây cột và giới hạn nhảy của nhân vật. Hãy đếm xem có bao nhiêu đoạn mà nhân vật bạn có thể nhảy trong 1 bước nhảy.

Dữ liệu vào:

 - Dòng thứ nhất gồm 2 số tự nhiên n và k lần lượt là số cây cột và giới hạn nhảy. (n<=105, k<=1016)

 - Dòng thứ 2 gồm n số nguyên dương a[1], a[2], a[3], … a[n] biểu thị cho khoảng cách giữa 2 cột liên tiếp (a[i]<=109)

Dữ liệu ra:

- Gồm 1 số nguyên duy nhất là số đoạn mà nhân vật bạn có thể nhảy trong 1 bước nhảy.

Ví dụ

Input:

5 6

3 1 2 7 4

Output: 7

Back to Top