SWGAME - Trò chơi trí tuệ
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: SuperPilot

SWGAME-Trò chơi trí tuệ 

Ví dụ

Input

5 3 2
1 2 3 4 5 

Output

2


Nguồn: 3D '1920

Back to Top