Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
86904 03/11/2018 23:10:13 a519vienhdt SEQ01 - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 9688 KB
86903 03/11/2018 23:09:52 a519vienhdt SEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 6 453 ms 9428 KB
86902 03/11/2018 23:06:03 a519vienhdt SEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 6 437 ms 9488 KB
86901 03/11/2018 23:04:19 a519vienhdt SEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 6 46 ms 1876 KB
86900 03/11/2018 23:01:04 a519vienhdt SEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1144 KB
86899 03/11/2018 22:56:15 A119KhoaPD DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
86898 03/11/2018 22:52:00 A119KhoaPD DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
86897 03/11/2018 22:51:22 a519vienhdt SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1352 KB
86896 03/11/2018 22:40:08 a519HungNP BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2516 KB
86895 03/11/2018 22:30:42 L9HuyenTBK SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1120 KB
86894 03/11/2018 22:24:13 a519Duong HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
86893 03/11/2018 22:22:05 a519HungNP DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
86892 03/11/2018 22:21:18 A119KhoaPD DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 1620 KB
86891 03/11/2018 22:17:12 a519HungNP DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
86890 03/11/2018 22:14:23 A119KhoaPD DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Time limit exceed on test 8 1078 ms 3036 KB
86889 03/11/2018 22:08:10 A119KhoaPD PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 234 ms 3040 KB
86888 03/11/2018 22:04:55 A119KhoaPD DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 3036 KB
86887 03/11/2018 22:03:24 a519Duong C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
86886 03/11/2018 21:49:01 L9HuyenTBK SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 2864 KB
86885 03/11/2018 21:44:43 L9HuyenTBK DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 265 ms 3324 KB
86884 03/11/2018 21:41:33 L9HuyenTBK DEMSO - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 10 1046 ms 3428 KB
86883 03/11/2018 21:33:46 L9HuyenTBK DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86882 03/11/2018 21:33:14 L9HuyenTBK DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 868 KB
86881 03/11/2018 21:30:32 L9HuyenTBK DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1120 KB
86880 03/11/2018 21:29:10 L9HuyenTBK DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
86879 03/11/2018 21:26:15 L9HuyenTBK DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
86878 03/11/2018 21:19:59 L9HuyenTBK DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
86877 03/11/2018 21:18:17 L9HuyenTBK DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
86876 03/11/2018 20:56:54 A518lEgIabAo SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 390 ms 4112 KB
86875 03/11/2018 20:54:38 A518lEgIabAo SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
86874 03/11/2018 20:53:10 a518quanghieuhamhoc SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 3296 KB
86873 03/11/2018 20:52:35 a518xuanhieu2611 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2516 KB
86872 03/11/2018 20:51:44 a518xuanhieu2611 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2516 KB
86871 03/11/2018 20:50:10 a518xuanhieu2611 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2516 KB
86870 03/11/2018 20:48:51 a518quanghieuhamhoc SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1116 KB
86869 03/11/2018 20:48:27 a518xuanhieu2611 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2516 KB
86868 03/11/2018 20:48:16 a518quanghieuhamhoc SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
86867 03/11/2018 20:46:35 L7datch911 ARR03 - ARR03 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
86866 03/11/2018 20:42:56 6trungdv C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
86865 03/11/2018 20:38:38 a518dothanhtrung1943 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
86864 03/11/2018 20:34:59 a518dothanhtrung1943 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
86863 03/11/2018 20:32:20 a518dothanhtrung1943 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
86862 03/11/2018 20:30:51 A518lEgIabAo LETTER - Gửi thư GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 912 KB
86861 03/11/2018 20:29:26 A518lEgIabAo SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 125 ms 3876 KB
86860 03/11/2018 20:26:22 a519dungdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1124 KB
86859 03/11/2018 20:25:41 A518lEgIabAo SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2556 KB
86858 03/11/2018 20:21:42 a519dungdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Wrong answer on test 16 31 ms 2588 KB
86857 03/11/2018 20:19:15 a518quanghieuhamhoc SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2904 KB
86856 03/11/2018 20:18:41 a518xuanhieu2611 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2516 KB
86855 03/11/2018 20:17:56 a519dungdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Wrong answer on test 16 46 ms 2584 KB
86854 03/11/2018 20:16:45 6trungdv C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86853 03/11/2018 20:13:22 a518xuanhieu2611 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2516 KB
86852 03/11/2018 20:09:08 A519Quy BacktracKing SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 20 609 ms 9720 KB
86851 03/11/2018 20:06:52 a519dungdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 2508 KB
86850 03/11/2018 20:05:49 A519Quy BacktracKing SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 20 703 ms 10096 KB
86849 03/11/2018 20:02:38 A519Quy BacktracKing SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 19 656 ms 10096 KB
86848 03/11/2018 20:01:53 a519dungdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
86847 03/11/2018 20:00:48 A519Quy BacktracKing SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 19 656 ms 10092 KB
86846 03/11/2018 20:00:32 A519Quy BacktracKing SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2308 KB
86845 03/11/2018 19:57:40 6trungdv C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
86844 03/11/2018 19:57:28 6trungdv C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86843 03/11/2018 19:55:51 a519dungdt SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
86842 03/11/2018 19:52:56 6trungdv C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1124 KB
86841 03/11/2018 19:51:19 a518 Sẹo bờ rồ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
86840 03/11/2018 19:51:05 a519dungdt HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86839 03/11/2018 19:50:11 A518lEgIabAo LETTER - Gửi thư GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1124 KB
86838 03/11/2018 19:50:00 6trungdv C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1124 KB
86837 03/11/2018 19:48:27 a519dungdt DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86836 03/11/2018 19:47:11 a518hoang150703 SUBSTR - Xâu con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
86835 03/11/2018 19:46:14 a517Không Tên DOFF - DOFF Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
86834 03/11/2018 19:45:49 a519hanlcq C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 0 ms 2524 KB
86833 03/11/2018 19:43:53 a519dungdt DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1144 KB
86832 03/11/2018 19:41:55 a519hanlcq C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
86831 03/11/2018 19:28:26 a519hanlcq C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86830 03/11/2018 19:22:46 a519hanlcq C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86829 03/11/2018 19:21:36 a519hanlcq C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
86828 03/11/2018 19:17:49 a519hanlcq C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
86827 03/11/2018 19:10:55 a519hanlcq C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2500 KB
86826 03/11/2018 19:09:14 a519hanlcq C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 109 ms 2528 KB
86825 03/11/2018 19:08:58 A519DucLV DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
86824 03/11/2018 19:08:07 a519hanlcq C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 140 ms 2548 KB
86823 03/11/2018 19:07:15 A519DucLV DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 868 KB
86822 03/11/2018 19:06:49 a519hanlcq C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86821 03/11/2018 19:06:25 A519DucLV DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1144 KB
86820 03/11/2018 19:03:31 A119KhoaPD HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
86819 03/11/2018 19:02:04 L9HuyenTBK SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S Free Pascal Time limit exceed on test 9 1109 ms 2828 KB
86818 03/11/2018 19:01:41 quangminh6624 FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86817 03/11/2018 19:01:24 a519QuangLD DOFF - DOFF GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
86816 03/11/2018 19:00:56 A519Quy BacktracKing HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86815 03/11/2018 19:00:24 6trungdv C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86814 03/11/2018 19:00:22 quangminh6624 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2508 KB
86813 03/11/2018 18:59:54 a519hanlcq HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86812 03/11/2018 18:59:51 a519HungNP DOFF - DOFF GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
86811 03/11/2018 18:59:42 A119KhoaPD SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
86810 03/11/2018 18:59:42 A519Quy BacktracKing HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
86809 03/11/2018 18:59:41 a519QuangLD DOFF - DOFF GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 760 KB
86808 03/11/2018 18:59:26 A519Quy BacktracKing HXOM - HÀNG XÓM Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
86807 03/11/2018 18:59:20 quangminh6624 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 868 KB
86806 03/11/2018 18:57:48 anbin ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 78 ms 2516 KB
86805 03/11/2018 18:57:14 A519Quy BacktracKing DOFF - DOFF Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
Trang  1 2 ... 3623 3624 [3625] 3626 3627 ... 3656 3657
Back to Top