Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
91548 21/11/2018 19:18:19 kid2201 PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 912 KB
91547 21/11/2018 19:16:48 phanxuanhoa72 SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 2268 KB
91546 21/11/2018 19:16:02 edannynv C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 46 ms 1124 KB
91545 21/11/2018 19:15:58 tuankhoa15072006 SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
91544 21/11/2018 19:15:33 a519QuangLD PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Wrong answer on test 2 468 ms 48672 KB
91543 21/11/2018 19:15:11 a520huytdd FACTOR - FACTOR GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91542 21/11/2018 19:13:28 kid2201 PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Wrong answer on test 1 187 ms 2712 KB
91541 21/11/2018 19:11:54 a520huytdd FACTOR - FACTOR GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91540 21/11/2018 19:11:43 a522BaoDNN ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 109 ms 3152 KB
91539 21/11/2018 19:11:40 a520vunn FACTOR - FACTOR GNU C++ Time limit exceed on test 8 1062 ms 2256 KB
91538 21/11/2018 19:10:04 a520huynm FACTOR - FACTOR GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2256 KB
91537 21/11/2018 19:08:44 8liemct ARR15 - ARR15 GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
91536 21/11/2018 19:08:40 a520vunn FACTOR - FACTOR GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 2532 KB
91535 21/11/2018 19:06:39 8liemct ARR15 - ARR15 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
91534 21/11/2018 19:04:14 a520DatNT PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 3484 KB
91533 21/11/2018 19:04:09 a520huytdd CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 31 ms 2260 KB
91532 21/11/2018 19:04:01 8liemct ARR15 - ARR15 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
91531 21/11/2018 19:02:59 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 46 ms 3828 KB
91530 21/11/2018 19:02:00 8liemct ARR15 - ARR15 GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2472 KB
91529 21/11/2018 19:01:32 a520huytdd CB01 - FIBO GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91528 21/11/2018 19:01:17 L8dinhmanh99 SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
91527 21/11/2018 19:01:15 Khanh AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
91526 21/11/2018 19:01:09 a520huynm FACTOR - FACTOR GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
91525 21/11/2018 19:00:57 a520huytdd CB01 - FIBO GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
91524 21/11/2018 19:00:21 a520vunn FACTOR - FACTOR GNU C++ Time limit exceed on test 8 1015 ms 2532 KB
91523 21/11/2018 18:58:57 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 3828 KB
91522 21/11/2018 18:58:25 a520huytdd FACTOR - FACTOR GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91521 21/11/2018 18:58:06 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1078 ms 3828 KB
91520 21/11/2018 18:57:38 tanphuoc2809 ARR01 - ARR01 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 11508 KB
91519 21/11/2018 18:56:42 a520toanltt (chép code rất nhiều) DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 281 ms 3468 KB
91518 21/11/2018 18:56:04 L8dinhmanh99 DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 515 ms 9372 KB
91517 21/11/2018 18:55:55 L7NguyenSNA ARR01 - ARR01 GNU C++ Runtime error on test 9 31 ms 3268 KB
91516 21/11/2018 18:55:55 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 4152 KB
91515 21/11/2018 18:55:13 a520TamDT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 562 ms 9424 KB
91514 21/11/2018 18:54:54 L8dinhmanh99 DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
91513 21/11/2018 18:54:06 a520linhtlp AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2352 KB
91512 21/11/2018 18:53:54 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 4148 KB
91511 21/11/2018 18:53:49 a520linhtlp AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
91510 21/11/2018 18:53:32 a520linhtlp AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
91509 21/11/2018 18:53:01 a520linhtlp AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
91508 21/11/2018 18:52:41 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
91507 21/11/2018 18:52:33 L8khangtpt DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 531 ms 9424 KB
91506 21/11/2018 18:52:00 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 912 KB
91505 21/11/2018 18:51:17 L8khangtpt DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
91504 21/11/2018 18:50:47 kid2201 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1046 ms 4164 KB
91503 21/11/2018 18:50:20 a520linhtlp FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
91502 21/11/2018 18:49:50 dinhthanhnhat TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
91501 21/11/2018 18:49:39 a520linhtlp CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
91500 21/11/2018 18:48:30 tuonghoangminh AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2336 KB
91499 21/11/2018 18:48:15 caothanhphong1105 ARR15 - ARR15 GNU C++11 Wrong answer on test 6 109 ms 3064 KB
91498 21/11/2018 18:47:54 a520huytdd FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 0 ms 2260 KB
91497 21/11/2018 18:47:48 L7NguyenSNA ARR01 - ARR01 GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
91496 21/11/2018 18:47:02 caribanhbao SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 296 ms 18200 KB
91495 21/11/2018 18:46:31 tuonghoangminh AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
91494 21/11/2018 18:45:41 6anhnd SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 281 ms 18200 KB
91493 21/11/2018 18:45:22 tuonghoangminh AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
91492 21/11/2018 18:45:10 6anhnd SEQ01 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91491 21/11/2018 18:44:55 caothanhphong1105 ARR15 - ARR15 GNU C++11 Wrong answer on test 6 109 ms 3060 KB
91490 21/11/2018 18:44:36 tuonghoangminh AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
91489 21/11/2018 18:44:36 a520toanltt (chép code rất nhiều) DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 546 ms 17236 KB
91488 21/11/2018 18:43:40 a520TamDT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1116 KB
91487 21/11/2018 18:43:34 a520tamltq DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 531 ms 9424 KB
91486 21/11/2018 18:43:10 L8nguyenhuutoan DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 609 ms 9424 KB
91485 21/11/2018 18:43:05 catdogdt DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 578 ms 9424 KB
91484 21/11/2018 18:41:53 a522QuangNHN C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
91483 21/11/2018 18:41:46 a520KienMHD DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 515 ms 9424 KB
91482 21/11/2018 18:41:39 caribanhbao KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 912 KB
91481 21/11/2018 18:41:14 a520TanNTD DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 531 ms 9424 KB
91480 21/11/2018 18:40:14 a520TamDT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Wrong answer on test 1 953 ms 80664 KB
91479 21/11/2018 18:40:01 a520huytdd FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Wrong answer on test 7 0 ms 2264 KB
91478 21/11/2018 18:39:14 Khanh AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
91477 21/11/2018 18:38:54 Khanh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
91476 21/11/2018 18:37:33 a522QuangNHN C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
91475 21/11/2018 18:37:06 tuonghoangminh AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2336 KB
91474 21/11/2018 18:36:59 a520huytdd FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2264 KB
91473 21/11/2018 18:36:56 Khanh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91472 21/11/2018 18:36:24 a520TamDT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Wrong answer on test 2 62 ms 860 KB
91471 21/11/2018 18:36:12 a522QuangNHN C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
91470 21/11/2018 18:36:03 a520GiangVDT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 531 ms 9424 KB
91469 21/11/2018 18:35:30 thienan AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
91468 21/11/2018 18:33:58 a520TamDT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Wrong answer on test 2 78 ms 1124 KB
91467 21/11/2018 18:33:07 tanphuoc2809 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
91466 21/11/2018 18:32:30 admin DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 500 ms 9420 KB
91465 21/11/2018 18:30:38 a520DatNT PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2276 KB
91464 21/11/2018 18:27:54 a520vunn FACTOR - FACTOR GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 2532 KB
91463 21/11/2018 18:27:44 admin DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
91462 21/11/2018 18:25:24 catdogdt DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 1144 KB
91461 21/11/2018 18:24:43 a520ngocnnk C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 31 ms 2260 KB
91460 21/11/2018 18:24:35 ariesnhz FUTURE - Số tương lai GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
91459 21/11/2018 18:24:06 a520vunn FACTOR - FACTOR GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
91458 21/11/2018 18:23:32 a520linhtlp C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 31 ms 2260 KB
91457 21/11/2018 18:22:32 Khanh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91456 21/11/2018 18:22:26 ariesnhz FUTURE - Số tương lai GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
91455 21/11/2018 18:22:06 a520vunn FACTOR - FACTOR GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 912 KB
91454 21/11/2018 18:21:02 admin DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Time limit exceed on test 91 1093 ms 9728 KB
91453 21/11/2018 18:16:30 a520vunn FACTOR - FACTOR GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
91452 21/11/2018 18:15:37 a520linhtlp NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
91451 21/11/2018 18:15:11 a520huynm CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
91450 21/11/2018 18:14:39 a520huytdd DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 796 ms 2344 KB
91449 21/11/2018 18:13:21 a520huynm CB01 - FIBO GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2264 KB
Trang  1 2 ... 3795 3796 [3797] 3798 3799 ... 3874 3875
Back to Top