Các bài đã nộp của ChuDucAnh14
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
460724 24/05/2022 21:17:44 ChuDucAnh14 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1928 KB
460014 15/05/2022 16:06:30 ChuDucAnh14 ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 593 ms 3484 KB
460008 15/05/2022 16:00:48 ChuDucAnh14 ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 140 ms 2480 KB
459984 15/05/2022 15:09:51 ChuDucAnh14 ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 46 ms 2420 KB
459976 15/05/2022 15:06:19 ChuDucAnh14 ARR13 - ARR13 GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 3472 KB
459975 15/05/2022 15:04:57 ChuDucAnh14 ARR13 - ARR13 GNU C++ Runtime error on test 1 46 ms 4144 KB
458596 28/04/2022 19:06:50 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 140 ms 2500 KB
458590 28/04/2022 18:24:13 ChuDucAnh14 ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 125 ms 2560 KB
458589 28/04/2022 18:23:37 ChuDucAnh14 ARR11 - ARR11 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10436 KB
458588 28/04/2022 18:22:34 ChuDucAnh14 ARR11 - ARR11 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10356 KB
458403 26/04/2022 23:41:00 ChuDucAnh14 ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
458402 26/04/2022 23:34:26 ChuDucAnh14 ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
458401 26/04/2022 23:25:01 ChuDucAnh14 ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
458400 26/04/2022 23:22:32 ChuDucAnh14 ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
457642 17/04/2022 21:52:28 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10452 KB
457641 17/04/2022 21:51:08 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10492 KB
457636 17/04/2022 21:34:58 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
457635 17/04/2022 21:33:31 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
457633 17/04/2022 21:32:26 ChuDucAnh14 AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 1928 KB
457632 17/04/2022 21:30:07 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
457630 17/04/2022 21:27:35 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
457629 17/04/2022 21:24:58 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
457626 17/04/2022 21:08:48 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
457623 17/04/2022 20:40:49 ChuDucAnh14 AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
457617 17/04/2022 20:26:11 ChuDucAnh14 AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
457608 17/04/2022 19:56:12 ChuDucAnh14 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
455498 05/04/2022 21:38:27 ChuDucAnh14 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
455492 05/04/2022 21:28:12 ChuDucAnh14 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1912 KB
454981 03/04/2022 21:51:22 ChuDucAnh14 ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
454978 03/04/2022 21:45:52 ChuDucAnh14 ARR04 - ARR04 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
454964 03/04/2022 20:50:40 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
454962 03/04/2022 20:48:40 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10500 KB
454959 03/04/2022 20:46:41 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10292 KB
454958 03/04/2022 20:44:31 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 10380 KB
454955 03/04/2022 20:41:28 ChuDucAnh14 ARR01 - ARR01 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
454950 03/04/2022 20:27:04 ChuDucAnh14 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
454946 03/04/2022 20:24:46 ChuDucAnh14 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
454945 03/04/2022 20:23:49 ChuDucAnh14 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
454943 03/04/2022 20:23:27 ChuDucAnh14 AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454942 03/04/2022 20:22:01 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454941 03/04/2022 20:18:13 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
454939 03/04/2022 20:13:35 ChuDucAnh14 AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
454924 03/04/2022 17:00:45 ChuDucAnh14 AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454921 03/04/2022 16:36:04 ChuDucAnh14 AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
454919 03/04/2022 16:34:54 ChuDucAnh14 AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
454918 03/04/2022 16:33:45 ChuDucAnh14 AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
454915 03/04/2022 16:27:06 ChuDucAnh14 AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
454912 03/04/2022 16:24:27 ChuDucAnh14 ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
454886 03/04/2022 15:30:54 ChuDucAnh14 AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
Back to Top