Các bài đã nộp của cbl_khanhquynh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
243917 13/12/2019 09:08:10 cbl_khanhquynh CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
243908 13/12/2019 09:04:41 cbl_khanhquynh FLYING - Lái máy bay Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
243906 13/12/2019 09:03:57 cbl_khanhquynh FLYING - Lái máy bay Free Pascal Runtime error on test 51 15 ms 1288 KB
243897 13/12/2019 08:57:57 cbl_khanhquynh Part06 - Hello World p2 Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
243895 13/12/2019 08:56:32 cbl_khanhquynh Part06 - Hello World p2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
243857 13/12/2019 08:34:31 cbl_khanhquynh AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
243849 13/12/2019 08:33:12 cbl_khanhquynh AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2728 KB
243845 13/12/2019 08:31:05 cbl_khanhquynh AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2728 KB
243840 13/12/2019 08:30:30 cbl_khanhquynh AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
243799 13/12/2019 08:19:34 cbl_khanhquynh C06_04 - C06_04 Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
243797 13/12/2019 08:19:10 cbl_khanhquynh C06_04 - C06_04 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
238222 09/12/2019 11:13:23 cbl_khanhquynh AR02 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
238187 09/12/2019 11:09:07 cbl_khanhquynh AR05 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
238177 09/12/2019 11:06:27 cbl_khanhquynh C06_05 - C06_05 Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
238153 09/12/2019 11:02:11 cbl_khanhquynh C05_05 - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
238118 09/12/2019 10:55:04 cbl_khanhquynh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
238091 09/12/2019 10:50:14 cbl_khanhquynh C04_08 - Sắp xếp 2 số Free Pascal Runtime error on test 5 15 ms 1136 KB
238068 09/12/2019 10:41:16 cbl_khanhquynh STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 2764 KB
236684 06/12/2019 09:17:32 cbl_khanhquynh STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
236682 06/12/2019 09:16:48 cbl_khanhquynh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
236679 06/12/2019 09:15:40 cbl_khanhquynh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
236674 06/12/2019 09:14:05 cbl_khanhquynh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2932 KB
236663 06/12/2019 09:10:44 cbl_khanhquynh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1364 KB
236644 06/12/2019 09:06:52 cbl_khanhquynh STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1368 KB
236638 06/12/2019 09:05:30 cbl_khanhquynh STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1268 KB
236632 06/12/2019 09:05:00 cbl_khanhquynh STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
236577 06/12/2019 08:47:41 cbl_khanhquynh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
236570 06/12/2019 08:45:25 cbl_khanhquynh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1788 KB
236566 06/12/2019 08:44:22 cbl_khanhquynh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
236557 06/12/2019 08:40:43 cbl_khanhquynh STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
236523 06/12/2019 08:19:19 cbl_khanhquynh STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
171679 09/09/2019 19:53:04 cbl_khanhquynh COST - Chi phí Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171603 09/09/2019 18:58:28 cbl_khanhquynh POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2792 KB
171602 09/09/2019 18:58:04 cbl_khanhquynh POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171571 09/09/2019 18:46:10 cbl_khanhquynh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
171569 09/09/2019 18:44:39 cbl_khanhquynh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
171415 09/09/2019 12:56:47 cbl_khanhquynh COST - Chi phí GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
166882 06/09/2019 08:22:35 cbl_khanhquynh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Time limit exceed on test 4 1062 ms 2676 KB
166878 06/09/2019 08:20:39 cbl_khanhquynh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Time limit exceed on test 4 1093 ms 2676 KB
166876 06/09/2019 08:18:06 cbl_khanhquynh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
163693 26/08/2019 19:58:09 cbl_khanhquynh SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 265 ms 3924 KB
163692 26/08/2019 19:57:18 cbl_khanhquynh CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 2244 KB
143486 23/07/2019 12:32:38 cbl_khanhquynh C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Free Pascal Runtime error on test 4 15 ms 1124 KB
143483 23/07/2019 12:30:42 cbl_khanhquynh C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1256 KB
143471 23/07/2019 12:25:26 cbl_khanhquynh C04_04 - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
143468 23/07/2019 12:24:23 cbl_khanhquynh C04_04 - Tam giác vuông Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
143445 23/07/2019 12:18:46 cbl_khanhquynh ARR01 - ARR01 Free Pascal Time limit exceed on test 9 1062 ms 4068 KB
143437 23/07/2019 12:13:06 cbl_khanhquynh TONGAB - Tổng a và b Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 1252 KB
143425 23/07/2019 12:06:29 cbl_khanhquynh ARR01 - ARR01 Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2732 KB
143408 23/07/2019 11:59:13 cbl_khanhquynh TONGAB - Tổng a và b Free Pascal Runtime error on test 2 15 ms 996 KB
143401 23/07/2019 11:55:12 cbl_khanhquynh ARR01 - ARR01 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
143396 23/07/2019 11:53:34 cbl_khanhquynh ARR01 - ARR01 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
143373 23/07/2019 11:46:37 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 2728 KB
143368 23/07/2019 11:43:56 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 4 31 ms 2732 KB
143355 23/07/2019 11:37:48 cbl_khanhquynh C04_02 - Max của 3 số Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1492 KB
143350 23/07/2019 11:35:34 cbl_khanhquynh C04_02 - Max của 3 số Free Pascal Runtime error on test 5 15 ms 788 KB
143341 23/07/2019 11:29:11 cbl_khanhquynh KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
143335 23/07/2019 11:27:14 cbl_khanhquynh KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Time limit exceed on test 7 1078 ms 2684 KB
143327 23/07/2019 11:24:02 cbl_khanhquynh C04_01 - Số chẵn Free Pascal Runtime error on test 3 15 ms 1056 KB
143323 23/07/2019 11:22:46 cbl_khanhquynh C05_01 - In n số tự nhiên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2724 KB
143320 23/07/2019 11:21:53 cbl_khanhquynh C05_01 - In n số tự nhiên Free Pascal Accepted 109 ms 2724 KB
143316 23/07/2019 11:19:34 cbl_khanhquynh C04_01 - Số chẵn Free Pascal Runtime error on test 3 15 ms 1124 KB
143305 23/07/2019 11:15:04 cbl_khanhquynh C04_01 - Số chẵn Free Pascal Runtime error on test 3 15 ms 1360 KB
143294 23/07/2019 11:09:55 cbl_khanhquynh TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Runtime error on test 4 0 ms 996 KB
143291 23/07/2019 11:07:25 cbl_khanhquynh TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
143289 23/07/2019 11:06:40 cbl_khanhquynh TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142939 23/07/2019 00:03:25 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2732 KB
142933 22/07/2019 23:54:18 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 9 31 ms 2732 KB
142925 22/07/2019 23:51:04 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 4168 KB
142917 22/07/2019 23:48:05 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2732 KB
142913 22/07/2019 23:45:15 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 2732 KB
142912 22/07/2019 23:43:23 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Time limit exceed on test 4 1046 ms 3996 KB
142910 22/07/2019 23:42:16 cbl_khanhquynh AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142893 22/07/2019 23:23:30 cbl_khanhquynh C03_04 - Số lượng số hạng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
142888 22/07/2019 23:17:45 cbl_khanhquynh C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
142881 22/07/2019 23:11:44 cbl_khanhquynh C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
142874 22/07/2019 23:04:13 cbl_khanhquynh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
142871 22/07/2019 23:02:23 cbl_khanhquynh C03_02 - Phép tính #1 Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
142867 22/07/2019 22:59:51 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
142866 22/07/2019 22:57:57 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142857 22/07/2019 22:51:02 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1016 KB
142856 22/07/2019 22:47:59 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 988 KB
142854 22/07/2019 22:45:59 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
142853 22/07/2019 22:45:40 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142851 22/07/2019 22:44:44 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142825 22/07/2019 22:30:02 cbl_khanhquynh C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
142808 22/07/2019 22:20:26 cbl_khanhquynh C03_11 - Hình tròn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142807 22/07/2019 22:19:16 cbl_khanhquynh C03_11 - Hình tròn Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142800 22/07/2019 22:14:45 cbl_khanhquynh C04_03 - Min của 4 số Free Pascal Runtime error on test 3 15 ms 1092 KB
142799 22/07/2019 22:13:46 cbl_khanhquynh C04_03 - Min của 4 số Free Pascal Runtime error on test 3 15 ms 924 KB
142786 22/07/2019 22:00:49 cbl_khanhquynh C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
142785 22/07/2019 21:59:52 cbl_khanhquynh C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142782 22/07/2019 21:57:33 cbl_khanhquynh C04_03 - Min của 4 số Free Pascal Runtime error on test 3 0 ms 1324 KB
142767 22/07/2019 21:34:37 cbl_khanhquynh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
142763 22/07/2019 21:31:12 cbl_khanhquynh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
142760 22/07/2019 21:27:09 cbl_khanhquynh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1152 KB
142746 22/07/2019 21:13:06 cbl_khanhquynh SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
142734 22/07/2019 21:06:32 cbl_khanhquynh SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
142663 22/07/2019 20:31:39 cbl_khanhquynh Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
Back to Top