Các bài đã nộp của cbl_nguyenquynhanh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
171978 09/09/2019 21:38:58 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
171976 09/09/2019 21:36:32 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171953 09/09/2019 21:25:33 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171936 09/09/2019 21:16:10 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 1328 KB
171252 08/09/2019 21:00:41 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
171245 08/09/2019 20:59:39 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171242 08/09/2019 20:58:37 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171239 08/09/2019 20:58:03 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
171224 08/09/2019 20:54:14 cbl_nguyenquynhanh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 912 KB
157768 18/08/2019 18:59:11 cbl_nguyenquynhanh LATGACH4. - Lát gạch 4 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
Back to Top