Các bài giải được của cbl_khanhquynh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
243917 13/12/2019 09:08:10 cbl_khanhquynh CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
243908 13/12/2019 09:04:41 cbl_khanhquynh FLYING - Lái máy bay Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
243897 13/12/2019 08:57:57 cbl_khanhquynh Part06 - Hello World p2 Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
243857 13/12/2019 08:34:31 cbl_khanhquynh AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
243799 13/12/2019 08:19:34 cbl_khanhquynh C06_04 - C06_04 Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
238222 09/12/2019 11:13:23 cbl_khanhquynh AR02 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
238187 09/12/2019 11:09:07 cbl_khanhquynh AR05 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
238177 09/12/2019 11:06:27 cbl_khanhquynh C06_05 - C06_05 Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
238153 09/12/2019 11:02:11 cbl_khanhquynh C05_05 - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
238118 09/12/2019 10:55:04 cbl_khanhquynh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
236684 06/12/2019 09:17:32 cbl_khanhquynh STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
236682 06/12/2019 09:16:48 cbl_khanhquynh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
236577 06/12/2019 08:47:41 cbl_khanhquynh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
236557 06/12/2019 08:40:43 cbl_khanhquynh STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
236523 06/12/2019 08:19:19 cbl_khanhquynh STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
171603 09/09/2019 18:58:28 cbl_khanhquynh POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2792 KB
171571 09/09/2019 18:46:10 cbl_khanhquynh CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
171415 09/09/2019 12:56:47 cbl_khanhquynh COST - Chi phí GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
163693 26/08/2019 19:58:09 cbl_khanhquynh SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 265 ms 3924 KB
163692 26/08/2019 19:57:18 cbl_khanhquynh CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 2244 KB
143471 23/07/2019 12:25:26 cbl_khanhquynh C04_04 - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
143320 23/07/2019 11:21:53 cbl_khanhquynh C05_01 - In n số tự nhiên Free Pascal Accepted 109 ms 2724 KB
142893 22/07/2019 23:23:30 cbl_khanhquynh C03_04 - Số lượng số hạng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
142888 22/07/2019 23:17:45 cbl_khanhquynh C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
142881 22/07/2019 23:11:44 cbl_khanhquynh C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
142874 22/07/2019 23:04:13 cbl_khanhquynh CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
142871 22/07/2019 23:02:23 cbl_khanhquynh C03_02 - Phép tính #1 Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
142867 22/07/2019 22:59:51 cbl_khanhquynh C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
142825 22/07/2019 22:30:02 cbl_khanhquynh C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
142786 22/07/2019 22:00:49 cbl_khanhquynh C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
142767 22/07/2019 21:34:37 cbl_khanhquynh TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
142746 22/07/2019 21:13:06 cbl_khanhquynh SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
142663 22/07/2019 20:31:39 cbl_khanhquynh Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
Back to Top