Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
494926 24/01/2023 23:34:57 FlashMoon SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 3048 KB
494343 13/01/2023 10:47:39 ngo_hoangdieu SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
491419 27/12/2022 15:40:55 BaGiaNgheoKho SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 4212 KB
491417 27/12/2022 15:39:48 one SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 4960 KB
491416 27/12/2022 15:37:30 one SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 4208 KB
491415 27/12/2022 15:32:15 one SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
491414 27/12/2022 15:32:12 BaGiaNgheoKho SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
490588 22/12/2022 14:18:31 Nhuhuynh SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 4136 KB
490578 22/12/2022 14:05:10 Nhuhuynh SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
488680 12/12/2022 22:32:45 cblk9_code_vux SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 2472 KB
488678 12/12/2022 22:32:22 cblk9_code_vux SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1900 KB
486307 01/12/2022 08:19:32 tuan030705 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 4420 KB
486282 30/11/2022 23:31:51 ISBN SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 2464 KB
481951 30/10/2022 12:50:38 quochoang SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 3332 KB
479291 07/10/2022 21:51:29 edatnvt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 3176 KB
477167 22/09/2022 18:41:36 haidang213 SEQ10 - Trò chơi với dãy số Python 3 Time limit exceed on test 5 1093 ms 8260 KB
477165 22/09/2022 18:39:22 HOGIABAO SEQ10 - Trò chơi với dãy số Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
477163 22/09/2022 18:38:09 HOGIABAO SEQ10 - Trò chơi với dãy số Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
477162 22/09/2022 18:36:51 haidang213 SEQ10 - Trò chơi với dãy số Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
477143 22/09/2022 18:04:46 ntkkdl SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 3356 KB
477140 22/09/2022 18:03:39 ntkkdl SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3356 KB
477110 22/09/2022 17:46:13 lexuanphong SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 171 ms 3356 KB
477109 22/09/2022 17:45:41 trankhanh SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 3356 KB
477043 21/09/2022 21:03:39 trungrau SEQ10 - Trò chơi với dãy số Python 3 Accepted 171 ms 13548 KB
477042 21/09/2022 21:01:23 trungrau SEQ10 - Trò chơi với dãy số Python 3 Accepted 171 ms 8284 KB
474732 07/09/2022 13:12:39 mafiainternet SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
469928 03/08/2022 00:17:31 duydz9b1 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 46 ms 2636 KB
469869 02/08/2022 15:14:19 duydz9b1 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 988 KB
467068 17/07/2022 14:36:25 anhnn1408 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3160 KB
466863 15/07/2022 09:12:15 ngophamhieu SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 171 ms 2976 KB
466862 15/07/2022 09:04:59 ngophamhieu SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
465729 08/07/2022 10:00:17 ngophamhieu SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
465727 08/07/2022 09:58:45 ngophamhieu SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
465372 05/07/2022 11:49:24 thaitrieunam123 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2588 KB
465341 05/07/2022 10:01:41 thaitrieunam123 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
465340 05/07/2022 10:01:00 thaitrieunam123 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
465018 02/07/2022 14:18:17 taminhhieu911 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
460218 17/05/2022 19:47:27 thienar42 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 4152 KB
460217 17/05/2022 19:45:22 thienar42 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460190 17/05/2022 10:02:05 thienar42 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2600 KB
458971 03/05/2022 15:51:10 tpnb_nguu SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3744 KB
453855 29/03/2022 15:23:46 BảoDP SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 2452 KB
449970 14/03/2022 12:12:49 (ban vì tội chép code) SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2624 KB
445661 26/02/2022 09:57:43 cbl_Hoang SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2624 KB
444734 22/02/2022 16:26:45 maithiennhan123 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1109 ms 4168 KB
444003 19/02/2022 08:54:52 dũng2708 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 171 ms 3160 KB
444001 19/02/2022 08:49:57 dũng2708 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
442969 16/02/2022 16:11:52 BảoDP SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 3360 KB
437843 21/01/2022 20:33:58 ChoiXongDi SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
437841 21/01/2022 20:28:06 ChoiXongDi SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 31 ms 1884 KB
437835 21/01/2022 20:15:26 nguyentien2007 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3136 KB
437659 20/01/2022 19:32:24 nguyentien2007 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3188 KB
435546 06/01/2022 20:06:43 BaoAn_Pascal SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 140 ms 4140 KB
435545 06/01/2022 20:01:31 BaoAn_Pascal SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 3356 KB
435000 02/01/2022 18:46:19 ducdth15 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 948 KB
434382 28/12/2021 02:35:39 thunopro SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 171 ms 8856 KB
433138 18/12/2021 08:45:54 NoOneCanStopMe SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3204 KB
433082 17/12/2021 21:09:51 nguyenthanhnhan91088 SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2816 KB
433081 17/12/2021 21:09:23 nguyenthanhnhan91088 SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2816 KB
433079 17/12/2021 21:05:55 nguyentien2007 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
433078 17/12/2021 21:03:41 nguyentien2007 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
432939 16/12/2021 21:05:45 hung2007ng SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 2984 KB
432938 16/12/2021 21:03:55 hung2007ng SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2588 KB
423024 06/11/2021 21:05:42 ngohuynhtham SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
422905 06/11/2021 20:22:38 sonhai SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
421530 01/11/2021 20:10:56 minhlaquan SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
421529 01/11/2021 20:10:48 minhlaquan SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
416420 12/10/2021 22:39:38 hungit SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 140 ms 3080 KB
416417 12/10/2021 22:35:33 hungit SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 140 ms 2516 KB
416415 12/10/2021 22:34:11 hungit SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1888 KB
416413 12/10/2021 22:13:47 n1phuclq SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
415688 10/10/2021 10:21:34 n4chuongla SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 31 ms 2620 KB
415572 09/10/2021 19:00:33 ngochauhoang SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
415571 09/10/2021 18:44:56 ngochauhoang SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
409351 24/09/2021 20:22:13 L9vienhdt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 3156 KB
409350 24/09/2021 20:20:08 L9vienhdt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 140 ms 3164 KB
409349 24/09/2021 20:12:05 L9vienhdt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
409347 24/09/2021 19:52:27 L9vienhdt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 924 KB
409346 24/09/2021 19:51:55 L9vienhdt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
405699 11/09/2021 23:08:43 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3180 KB
405698 11/09/2021 23:07:59 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
405697 11/09/2021 23:06:45 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2584 KB
405696 11/09/2021 23:05:45 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
405695 11/09/2021 23:05:20 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
405694 11/09/2021 23:04:53 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
405693 11/09/2021 23:04:28 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
405691 11/09/2021 23:02:08 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
405690 11/09/2021 23:01:52 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
405689 11/09/2021 23:01:11 TuanMinhZ SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 924 KB
405654 11/09/2021 17:21:01 nguyenminhhai2009 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 3364 KB
405653 11/09/2021 17:20:39 NguyenLeHuyKhanh SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 156 ms 3364 KB
405652 11/09/2021 17:20:31 trungquanpham SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 3364 KB
405233 09/09/2021 23:02:55 hoang1711 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 1960 KB
405232 09/09/2021 23:00:18 hoang1711 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1960 KB
404871 06/09/2021 20:49:32 lucky_boy SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
404870 06/09/2021 20:48:00 lucky_boy SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2640 KB
404869 06/09/2021 20:47:46 lucky_boy SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
404868 06/09/2021 20:44:19 lucky_boy SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2848 KB
404513 04/09/2021 04:29:41 hoang1711 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 924 KB
404115 31/08/2021 17:49:33 khangphan270206 SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 171 ms 3192 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Back to Top