• ж Có những yêu cầu gì đối với bài nộp?

  - Các bài nộp viết bằng ngôn ngữ C++/Pascal/Java/Python, nhập xuất dữ liệu với standard input và standard output, không thao tác với file. Khi kết thúc chương trình mã kết thúc (exit code) là 0

  - Đối với ngôn ngữ C++, sử dụng trình biên dịch GNU C++ 4.8.1.

    Tham số biên dịch chương trình là: g++.exe -static -O2 -fstack-protector-strong -DONLINE_JUDGE -Wl,--stack=268435456

  - Các thư viện được sử dụng:  cstdio (hoặc stdio.h), iostream, iomanip, sstream, cmath (math.h), cstring (string.h), cassert (assert.h), ctime (time.h), cstdlib (stdlib.h), cctype (ctype.h), climits (limits.h), algorithm, functional, array, forward_list, unordered_map, unordered_set, vector, list, map, deque, set, queue, stack, bitset, tuple, numeric, complex, iterator, random, utility, regex, bits/stdc++.h

  - Các hàm không được sử dụng (báo lỗi compilation error): system, remove, rename. tmpfile, tmpnam, fclose, fopen, kiểu FILE, TEXT, mã lệnh assembly, các hàm của thư viện conio.h như getch, kbhit, thư viện fstream. Riêng hàm freopen được sử dụng tuy nhiên phải để trong #ifndef ONLINE_JUDGE ... #endif

  - Chú ý các hàm liên quan đến xử lý chuỗi dùng thư viện cstring hay string.h

  - Đối với ngôn ngữ Pascal, sử dụng trình biên dịch Free Pascal 2.6.4. Tham số biên dịch chương trình là: fpc.exe -v0 -dONLINE_JUDGE

  - Các thư viện được sử dụng:  system, math, objects, strings

  - Các hàm không được sử dụng (báo lỗi compilation error): các hàm liên quan đến đọc ghi file. Các hàm assign, reset, rewrite, close được sử dụng tuy nhiên phải để trong {$ifndef ONLINE_JUDGE} ... {$endif}

  - Đối với ngôn ngữ Java, sử dụng trình biên dịch JDK 1.8. Tham số chạy chương trình là: java.exe -Djava.security.manager -Djava.security.policy=java.policy -Xmx512M -Xss64M -DONLINE_JUDGE=true

  - Không được sử dụng (báo lỗi compilation error): các hàm liên quan đến đọc ghi file.

  - Đối với ngôn ngữ Python, sử dụng Python 2.7 hoặc Python 3.4. Tham số chạy chương trình: python.exe -O

  - Các thư viện được sử dụng:  string, re, struct, difflib, textwrap, fpformat, numbers, math, cmath, decimal, operator, fractions, random, itertools, functools, datetime, calendar, collections, heapq, bisect, array, sets, userdict, userlist, userstring, hashlib, hmac, md5, sha

  - Các hàm không được sử dụng (báo lỗi runtime error): Các hàm open, compile, exec, eval, execfile, file


  - Xem ví dụ hướng dẫn bài tổng hai số a+b: Tổng A+B

 • ж Các kết quả chấm bài

  - Accepted: bài làm đúng tất cả các test.

  - Wrong answer: có một test cho kết quả sai.

  - Runtime error: lỗi chạy chương trình (tràn mảng, chia cho 0, exit code khác 0...).

  - Time limit exceed: chạy quá giới hạn thời gian của bài tập.

  - Memory limit exceed: chạy quá giới hạn bộ nhớ của bài tập.

  - Output size limit exceed: xuất kết quả quá lớn.

  - Compilation error: Biên dịch lỗi (lỗi này không tính điểm phạt penalty trong kỳ thi).

Back to Top