Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
508515 04/06/2023 18:32:40 andanh DONGGAO - Đong gạo GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1040 KB
508514 04/06/2023 18:20:50 andanh LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++ Wrong answer on test 14 234 ms 11184 KB
508513 04/06/2023 18:20:23 andanh HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 31 ms 18192 KB
508512 04/06/2023 15:59:42 vongocsinh GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Accepted 1109 ms 20612 KB
508511 04/06/2023 15:59:14 vongocsinh GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Wrong answer on test 22 31 ms 1052 KB
508510 04/06/2023 15:43:48 Ducks GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Time limit exceed on test 31 2062 ms 10516 KB
508509 04/06/2023 14:57:02 Ducks GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
508508 04/06/2023 13:21:58 coder TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508507 04/06/2023 13:13:45 coder TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508506 04/06/2023 09:10:05 phapphunuyen123 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2484 KB
508505 04/06/2023 09:10:01 phapphunuyen123 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2484 KB
508504 04/06/2023 09:09:59 phapphunuyen123 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 2484 KB
508503 04/06/2023 00:27:20 Ducks GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1052 KB
508502 03/06/2023 23:26:48 BuiTrongSon BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 234 ms 10332 KB
508501 03/06/2023 23:24:11 BuiTrongSon BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Wrong answer on test 10 250 ms 10328 KB
508500 03/06/2023 23:06:22 BuiTrongSon KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
508499 03/06/2023 22:52:28 BuiTrongSon SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
508498 03/06/2023 22:47:50 BuiTrongSon SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
508497 03/06/2023 22:24:11 BuiTrongSon KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508496 03/06/2023 22:18:56 BuiTrongSon SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
508495 03/06/2023 22:08:30 BuiTrongSon SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
508494 03/06/2023 21:47:09 BuiTrongSon SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 7552 KB
508493 03/06/2023 16:57:39 phapphunuyen123 KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508492 03/06/2023 16:53:50 phapphunuyen123 KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
508491 03/06/2023 16:14:09 phapphunuyen123 KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 7 1109 ms 2484 KB
508490 03/06/2023 08:35:24 aeonary KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508489 03/06/2023 08:26:52 minhngu BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2792 KB
508488 02/06/2023 23:11:14 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Accepted 62 ms 3388 KB
508487 02/06/2023 23:10:58 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
508486 02/06/2023 23:10:25 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
508485 02/06/2023 23:09:51 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
508484 02/06/2023 23:07:48 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Accepted 1546 ms 6896 KB
508483 02/06/2023 22:48:51 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Wrong answer on test 10 93 ms 1052 KB
508482 02/06/2023 22:23:42 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Wrong answer on test 10 93 ms 808 KB
508481 02/06/2023 22:18:35 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Wrong answer on test 10 78 ms 1052 KB
508480 02/06/2023 22:16:32 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Wrong answer on test 10 78 ms 1052 KB
508479 02/06/2023 21:55:20 n2loclm SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
508478 02/06/2023 21:04:37 7visaotroi1 NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2520 KB
508477 02/06/2023 20:29:52 quangminh27 SUMFACT - Tổng Giai Thừa GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
508476 02/06/2023 16:09:14 aeonary KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1052 KB
508475 02/06/2023 16:00:41 aeonary KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
508474 02/06/2023 11:51:40 7visaotroi1 NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 203 ms 7212 KB
508473 02/06/2023 11:44:51 7visaotroi1 NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 2568 KB
508472 01/06/2023 12:32:18 7visaotroi1 CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 578 ms 17752 KB
508471 31/05/2023 15:03:58 aeonary KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
508470 31/05/2023 15:03:38 aeonary KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
508469 31/05/2023 00:14:24 vuvietanhnb2108 ARR12 - ARR12 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2644 KB
508468 30/05/2023 23:48:39 vuvietanhnb2108 ARR12 - ARR12 GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2640 KB
508467 30/05/2023 22:17:20 7visaotroi1 COST - Chi phí GNU C++ Accepted 62 ms 2532 KB
508466 30/05/2023 22:09:30 7visaotroi1 BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
508465 30/05/2023 21:51:51 7visaotroi1 NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
508464 30/05/2023 16:43:52 kien08 BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
508463 30/05/2023 16:43:42 tavuquang BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
508462 30/05/2023 16:43:31 kien08 BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
508461 30/05/2023 16:41:50 tavuquang BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
508460 30/05/2023 16:26:45 hanhatphong LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 171 ms 3284 KB
508459 30/05/2023 16:25:40 hanhatphong LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Wrong answer on test 32 156 ms 3200 KB
508458 30/05/2023 16:22:04 doxuanmai BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 2556 KB
508457 30/05/2023 16:21:09 hanhatphong LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
508456 30/05/2023 16:16:24 doxuanmai BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
508455 30/05/2023 15:54:31 doxuanmai SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Accepted 171 ms 3756 KB
508454 30/05/2023 15:54:11 doxuanmai SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 9 46 ms 6440 KB
508453 30/05/2023 15:50:41 letheanh123 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1036 KB
508452 30/05/2023 15:50:35 doxuanmai SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
508451 30/05/2023 15:47:50 letheanh123 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
508450 30/05/2023 15:47:43 hanhatphong BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 2560 KB
508449 30/05/2023 15:46:27 letheanh123 BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
508448 30/05/2023 15:40:57 hanhatphong BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Time limit exceed on test 10 1015 ms 2560 KB
508447 30/05/2023 15:28:30 hanhatphong SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 2528 KB
508446 30/05/2023 15:25:54 qchi DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 78 ms 3268 KB
508445 30/05/2023 15:24:31 hanhatphong SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
508444 30/05/2023 15:15:47 qchi PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2512 KB
508443 30/05/2023 15:14:54 qchi LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
508442 30/05/2023 15:13:18 qchi DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2508 KB
508441 30/05/2023 14:45:21 qchi BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 484 ms 7528 KB
508440 30/05/2023 14:43:29 qchi PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
508439 30/05/2023 14:42:30 qchi PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
508438 30/05/2023 14:38:54 qchi DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 2772 KB
508437 30/05/2023 14:36:59 qchi DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 2772 KB
508436 30/05/2023 12:08:26 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 3284 KB
508435 30/05/2023 12:07:56 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
508434 30/05/2023 12:07:18 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 125 ms 3276 KB
508433 30/05/2023 12:06:21 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 125 ms 3276 KB
508432 30/05/2023 12:05:39 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
508431 30/05/2023 12:01:03 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 3284 KB
508430 30/05/2023 11:11:37 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Wrong answer on test 8 125 ms 3276 KB
508429 30/05/2023 11:08:43 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Wrong answer on test 8 125 ms 3276 KB
508428 30/05/2023 10:52:04 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Wrong answer on test 8 125 ms 3276 KB
508427 30/05/2023 10:35:01 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 2596 KB
508426 30/05/2023 10:34:20 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
508425 30/05/2023 10:33:35 vuvietanhnb2108 PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
508424 30/05/2023 10:30:24 vuvietanhnb2108 CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
508423 30/05/2023 10:29:52 vuvietanhnb2108 CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
508422 30/05/2023 10:28:20 vuvietanhnb2108 ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 281 ms 3320 KB
508421 30/05/2023 10:09:01 Anh23092007 sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
508420 30/05/2023 10:08:43 Anh23092007 sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
508419 30/05/2023 09:18:43 duckyo123 NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 281 ms 4052 KB
508418 30/05/2023 01:16:38 vuvietanhnb2108 ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 265 ms 3316 KB
508417 30/05/2023 00:32:48 vuvietanhnb2108 ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 187 ms 2380 KB
508416 30/05/2023 00:24:25 vuvietanhnb2108 ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
Trang  [1] 2 3 ... 4094 4095
Back to Top