Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
495142 28/01/2023 22:53:49 lekieulam GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
495141 28/01/2023 22:47:39 lekieulam CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
495140 28/01/2023 22:27:41 andanh GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
495139 28/01/2023 22:24:37 andanh NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 687 ms 3516 KB
495138 28/01/2023 22:23:19 andanh NENXAU - Nén xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
495137 28/01/2023 22:22:43 andanh STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
495136 28/01/2023 22:20:33 andanh STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
495135 28/01/2023 22:16:07 andanh CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495134 28/01/2023 22:15:09 andanh STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
495133 28/01/2023 22:13:02 andanh SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
495132 28/01/2023 22:11:16 andanh STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495131 28/01/2023 22:09:39 andanh STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
495130 28/01/2023 22:07:02 andanh STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
495129 28/01/2023 22:04:06 andanh CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495128 28/01/2023 22:02:36 andanh XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495127 28/01/2023 22:00:10 andanh TONGAB - Tổng a và b GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495126 28/01/2023 21:57:06 duydz9b1 SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
495125 28/01/2023 21:36:10 muchi_dcg PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 8 31 ms 6040 KB
495124 28/01/2023 21:31:44 muchi_dcg PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 8 31 ms 6020 KB
495123 28/01/2023 21:13:46 muchi_dcg BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 234 ms 6468 KB
495122 28/01/2023 21:13:26 nguyennvyy1010 C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
495121 28/01/2023 21:12:38 nguyennvyy1010 C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
495120 28/01/2023 20:46:26 andanh CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 187 ms 6260 KB
495119 28/01/2023 20:45:46 andanh CSEQ - CSEQ GNU C++ Time limit exceed on test 19 1093 ms 9240 KB
495118 28/01/2023 20:01:39 nguyennvyy1010 C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495117 28/01/2023 19:42:57 nguyennvyy1010 C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495116 28/01/2023 19:40:11 nguyennvyy1010 C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495115 28/01/2023 19:18:35 nguyennvyy1010 C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495114 28/01/2023 19:00:16 nguyennvyy1010 C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495113 28/01/2023 18:55:33 nguyennvyy1010 C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495112 28/01/2023 18:47:18 nguyennvyy1010 C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495111 28/01/2023 16:38:42 Heli SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2604 KB
495110 28/01/2023 16:38:38 Heli SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2604 KB
495109 28/01/2023 16:36:04 Heli SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
495108 28/01/2023 16:34:55 Heli SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
495107 28/01/2023 16:31:38 Heli SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
495106 28/01/2023 16:24:57 Phụng_Nguyễn NP01 - NP01 Python 3 Accepted 140 ms 13552 KB
495105 28/01/2023 15:09:26 nguyennvyy1010 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1100 KB
495104 28/01/2023 14:53:10 nguyennvyy1010 C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
495103 28/01/2023 14:49:43 nguyennvyy1010 C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495102 28/01/2023 14:43:48 nguyennvyy1010 C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495101 28/01/2023 14:33:44 nguyennvyy1010 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
495100 28/01/2023 12:50:32 ngocmai C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
495099 28/01/2023 12:34:23 ngocmai C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
495098 28/01/2023 12:23:30 BuiDucAnh DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
495097 28/01/2023 12:18:36 BuiDucAnh DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 1092 KB
495096 28/01/2023 12:17:36 BuiDucAnh DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
495095 28/01/2023 10:52:19 LangKhach POSZERO - Số 0 cuối cùng Python 3 Accepted 265 ms 31276 KB
495094 28/01/2023 10:10:27 Atreelikecode FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2552 KB
495093 28/01/2023 09:49:53 muchi_dcg CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
495092 28/01/2023 09:49:25 muchi_dcg CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1080 KB
495091 28/01/2023 09:48:12 muchi_dcg CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
495090 28/01/2023 09:47:30 muchi_dcg CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
495089 28/01/2023 09:26:44 muchi_dcg fdigit - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495088 28/01/2023 09:20:37 muchi_dcg CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495087 28/01/2023 09:18:32 muchi_dcg CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
495086 28/01/2023 09:10:59 muchi_dcg ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
495085 28/01/2023 01:49:06 muchi_dcg PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1578 ms 40984 KB
495084 28/01/2023 01:42:15 muchi_dcg NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 906 ms 3740 KB
495083 28/01/2023 01:38:19 phatnguyen ZIGZAG - Khu rừng zigzag Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 4808 KB
495082 28/01/2023 01:31:57 muchi_dcg NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
495081 28/01/2023 01:25:41 muchi_dcg BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 296 ms 7024 KB
495080 28/01/2023 01:20:57 phatnguyen ZIGZAG - Khu rừng zigzag Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 5704 KB
495079 28/01/2023 01:15:27 muchi_dcg SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495078 28/01/2023 01:13:25 muchi_dcg SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
495077 28/01/2023 01:12:25 muchi_dcg SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
495076 28/01/2023 01:04:38 muchi_dcg SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
495075 28/01/2023 00:57:40 muchi_dcg TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495074 28/01/2023 00:40:50 muchi_dcg NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 140 ms 2164 KB
495073 28/01/2023 00:31:43 muchi_dcg SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495072 27/01/2023 23:01:55 muchi_dcg PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
495071 27/01/2023 23:01:22 michu_mt PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
495070 27/01/2023 22:55:20 muchi_dcg PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
495069 27/01/2023 22:37:37 muchi_dcg SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
495068 27/01/2023 22:30:15 muchi_dcg FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
495067 27/01/2023 22:27:36 duydz9b1 VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
495066 27/01/2023 22:26:23 muchi_dcg FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Wrong answer on test 69 15 ms 1948 KB
495065 27/01/2023 22:25:53 muchi_dcg FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Wrong answer on test 69 15 ms 1980 KB
495064 27/01/2023 22:18:09 muchi_dcg CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495063 27/01/2023 22:16:52 duydz9b1 PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495062 27/01/2023 22:10:16 muchi_dcg STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
495061 27/01/2023 22:05:36 muchi_dcg STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
495060 27/01/2023 22:04:02 Atreelikecode PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 19 2078 ms 2588 KB
495059 27/01/2023 22:02:39 muchi_dcg DIVABLE - Số số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
495058 27/01/2023 22:02:30 Atreelikecode PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 19 2062 ms 2592 KB
495057 27/01/2023 21:58:05 Atreelikecode BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Time limit exceed on test 13 1093 ms 2556 KB
495056 27/01/2023 21:57:11 duydz9b1 DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 62 ms 2584 KB
495055 27/01/2023 21:43:43 duydz9b1 PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
495054 27/01/2023 21:38:11 muchi_dcg DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
495053 27/01/2023 21:30:38 Atreelikecode KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
495052 27/01/2023 21:27:57 muchi_dcg triples - so sánh bộ ba GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
495051 27/01/2023 21:13:02 muchi_dcg DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 171 ms 2928 KB
495050 27/01/2023 20:55:36 long23012008 MEZ. - EZZI. GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1880 KB
495049 27/01/2023 20:55:28 phamquyetkh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
495048 27/01/2023 20:53:14 long23012008 MEZ. - EZZI. GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1876 KB
495047 27/01/2023 20:49:26 long23012008 ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 1884 KB
495046 27/01/2023 20:42:39 muchi_dcg PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 140 ms 2944 KB
495045 27/01/2023 20:37:25 muchi_dcg SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 140 ms 2188 KB
495044 27/01/2023 20:34:01 bestu PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 19 2078 ms 2612 KB
495043 27/01/2023 20:33:39 bestu PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2620 KB
Trang  [1] 2 3 ... 3960 3961
Back to Top