Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
478786 03/10/2022 01:47:59 cbl_duyliem TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
478785 03/10/2022 01:41:14 cbl_duyliem TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
478784 03/10/2022 01:40:25 cbl_duyliem TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
478783 02/10/2022 23:08:37 hoang2005nb CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
478782 02/10/2022 23:07:50 hoang2005nb BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 156 ms 3316 KB
478781 02/10/2022 23:07:04 hoang2005nb LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
478780 02/10/2022 23:06:13 hoang2005nb QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 406 ms 3776 KB
478779 02/10/2022 23:04:42 hoang2005nb QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
478778 02/10/2022 22:42:22 Thungan07 C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
478777 02/10/2022 22:39:14 Thungan07 C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
478776 02/10/2022 22:37:37 Thungan07 C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
478775 02/10/2022 22:36:56 Thungan07 C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
478774 02/10/2022 22:34:55 Thungan07 C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 1924 KB
478773 02/10/2022 22:34:24 Thungan07 C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
478772 02/10/2022 22:32:25 Thungan07 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
478771 02/10/2022 22:26:51 Thungan07 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
478770 02/10/2022 22:24:33 Thungan07 AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
478769 02/10/2022 22:22:53 Thungan07 C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
478768 02/10/2022 22:18:14 Thungan07 C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
478767 02/10/2022 22:16:06 Thungan07 C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
478766 02/10/2022 22:12:55 Thungan07 AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
478765 02/10/2022 22:09:12 Thungan07 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
478764 02/10/2022 22:07:39 Thungan07 C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
478763 02/10/2022 22:03:53 Thungan07 C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
478762 02/10/2022 22:02:43 Thungan07 C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
478761 02/10/2022 22:01:25 Thungan07 C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
478760 02/10/2022 21:57:57 Thungan07 C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
478759 02/10/2022 21:56:14 Thungan07 C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 140 ms 1920 KB
478758 02/10/2022 21:54:20 Thungan07 C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
478757 02/10/2022 21:52:43 Thungan07 C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
478756 02/10/2022 21:51:45 Thungan07 C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
478755 02/10/2022 21:51:16 Thungan07 C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
478754 02/10/2022 21:49:55 Thungan07 C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
478753 02/10/2022 21:45:31 Thungan07 FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
478752 02/10/2022 21:44:47 Thungan07 FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Wrong answer on test 69 15 ms 1920 KB
478751 02/10/2022 21:36:52 Thungan07 SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
478750 02/10/2022 21:26:24 Thungan07 PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 250 ms 11692 KB
478749 02/10/2022 21:25:50 Thungan07 PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2328 KB
478748 02/10/2022 20:22:23 lehuy_1704209 CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
478747 02/10/2022 20:19:17 lehuy_1704209 FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
478746 02/10/2022 20:12:42 lehuy_1704209 DIVISOR - Ước số GNU C++ Time limit exceed on test 8 1093 ms 1892 KB
478745 02/10/2022 20:02:06 phamkhoinm POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 18288 KB
478744 02/10/2022 19:48:51 lehuy_1704209 C06_02 - C06_02 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
478743 02/10/2022 19:27:03 lehuy_1704209 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
478742 02/10/2022 19:15:56 phamkhoinm NP01 - NP01 GNU C++ Accepted 140 ms 2188 KB
478741 02/10/2022 18:20:01 ladangcuongnh 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
478740 02/10/2022 16:44:41 nguyensidat ARR11 - ARR11 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 520 KB
478739 02/10/2022 16:16:46 congminh123 XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
478738 02/10/2022 15:34:35 vogiaminhdl CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
478737 02/10/2022 15:31:55 Lekhoi AR02 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 93 ms 5396 KB
478736 02/10/2022 15:28:37 Lekhoi AR01 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 109 ms 8584 KB
478735 02/10/2022 15:26:27 vutuan19292009 C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 93 ms 1916 KB
478734 02/10/2022 15:22:06 vutuan19292009 C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
478733 02/10/2022 15:11:59 congminh123 CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
478732 02/10/2022 15:01:53 Lekhoi C03_09 - Ngày tháng năm Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1572 KB
478731 02/10/2022 14:59:44 vogiaminhdl CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
478730 02/10/2022 14:58:55 vogiaminhdl CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
478729 02/10/2022 14:56:16 vogiaminhdl CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
478728 02/10/2022 14:45:02 Lekhoi C03_04 - Số lượng số hạng Python 3 Accepted 109 ms 8224 KB
478727 02/10/2022 14:37:32 Lekhoi C03_07 - Số có 2 chữ số Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
478726 02/10/2022 14:28:05 Lekhoi C05_02 - In tổng lẻ Python 3 Accepted 109 ms 8148 KB
478725 02/10/2022 14:23:17 vogiaminhdl CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
478724 02/10/2022 14:19:27 Lekhoi ARR15 - ARR15 Python 3 Time limit exceed on test 6 1093 ms 8316 KB
478723 02/10/2022 14:15:31 vogiaminhdl ARR15 - ARR15 GNU C++ Time limit exceed on test 7 1093 ms 3452 KB
478722 02/10/2022 14:14:40 vogiaminhdl ARR15 - ARR15 GNU C++ Wrong answer on test 6 203 ms 2836 KB
478721 02/10/2022 13:50:11 Lekhoi ARR14 - ARR14 Python 3 Accepted 500 ms 15232 KB
478720 02/10/2022 10:41:13 Thungan07 C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
478719 02/10/2022 09:25:45 xuan_thao ARR14 - ARR14 Python 3 Accepted 437 ms 15436 KB
478718 02/10/2022 08:44:11 lehuy_1704209 C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
478717 02/10/2022 08:37:56 lehuy_1704209 C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
478716 02/10/2022 08:29:14 xuan_thao ARR14 - ARR14 Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 12096 KB
478715 02/10/2022 07:54:01 xuan_thao ARR13 - ARR13 Python 3 Accepted 531 ms 13092 KB
478714 02/10/2022 07:53:08 xuan_thao ARR13 - ARR13 Python 3 Runtime error on test 7 109 ms 8208 KB
478713 02/10/2022 07:39:28 xuan_thao ARR12 - ARR12 Python 3 Time limit exceed on test 7 1015 ms 8512 KB
478712 02/10/2022 02:11:09 quochoang C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
478711 02/10/2022 01:27:17 Dinhkhanh MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 11756 KB
478710 02/10/2022 01:17:52 Dinhkhanh DONUOC - Đo Nước GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 18796 KB
478709 02/10/2022 01:17:10 Dinhkhanh DONUOC - Đo Nước GNU C++ Time limit exceed on test 9 1015 ms 553364 KB
478708 02/10/2022 00:06:03 Dinhkhanh ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
478707 02/10/2022 00:04:07 Dinhkhanh C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
478706 01/10/2022 23:59:14 Anh23092007 SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
478705 01/10/2022 23:58:38 Anh23092007 SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Runtime error on test 6 15 ms 1084 KB
478704 01/10/2022 23:55:21 Anh23092007 SortSEQ - Sắp xếp dãy số Python 3 Accepted 187 ms 8264 KB
478703 01/10/2022 22:33:19 Anh23092007 SortSEQ - Sắp xếp dãy số Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 1576 KB
478702 01/10/2022 22:29:30 Anh23092007 SortSEQ - Sắp xếp dãy số Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1572 KB
478701 01/10/2022 22:15:43 Anh23092007 SortSEQ - Sắp xếp dãy số Python 3 Memory limit exceed on test 5 453 ms 156824 KB
478700 01/10/2022 21:26:46 khanhkkk SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Time limit exceed on test 4 1093 ms 2768 KB
478699 01/10/2022 21:23:57 khanhkkk SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1300 KB
478698 01/10/2022 20:53:34 Dinhkhanh DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
478697 01/10/2022 20:52:07 lehuy_1704209 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Time limit exceed on test 5 1109 ms 1892 KB
478696 01/10/2022 20:45:56 LeHuong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2860 KB
478695 01/10/2022 20:44:47 lehuy_1704209 C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
478694 01/10/2022 20:43:46 ductu68 SOCP - Số chính phương Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
478693 01/10/2022 20:43:42 lehuy_1704209 C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
478692 01/10/2022 20:43:10 LeHuong AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2864 KB
478691 01/10/2022 20:41:53 lehuy_1704209 C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
478690 01/10/2022 20:37:54 Dinhkhanh ARR02 - ARR02 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
478689 01/10/2022 20:33:35 Dinhkhanh ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
478688 01/10/2022 20:27:21 Dinhkhanh FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 125 ms 5656 KB
478687 01/10/2022 20:25:54 Dinhkhanh ARR11 - ARR11 GNU C++ Runtime error on test 9 15 ms 2804 KB
Trang  [1] 2 3 ... 3796 3797
Back to Top