Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
142513 22/07/2019 18:41:46 a519vuth C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
142512 22/07/2019 18:41:18 kiet8627 KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 734 ms 2152 KB
142511 22/07/2019 18:40:05 cbl_duyliem BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1012 KB
142510 22/07/2019 18:39:53 khalpa HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 10700 KB
142509 22/07/2019 18:39:46 n1trungNH C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
142508 22/07/2019 18:39:22 n1khoand C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2168 KB
142507 22/07/2019 18:38:23 n1phuoclg C06_02 - C06_02 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2152 KB
142506 22/07/2019 18:37:57 n1minhTQ C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
142505 22/07/2019 18:37:54 mimibetty ARR12 - ARR12 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2428 KB
142504 22/07/2019 18:37:48 n1minhTQ C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142503 22/07/2019 18:37:33 n1phuclq ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 31 ms 2172 KB
142502 22/07/2019 18:37:03 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2168 KB
142501 22/07/2019 18:36:17 cbl_minhtri ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 625 ms 4052 KB
142500 22/07/2019 18:35:57 a519ManTT C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 125 ms 2456 KB
142499 22/07/2019 18:35:46 n1khoand C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142498 22/07/2019 18:35:37 n1phuclq ARR01 - ARR01 GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 9192 KB
142497 22/07/2019 18:35:16 n1tuanlt C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142496 22/07/2019 18:34:55 a519vuth C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142495 22/07/2019 18:34:36 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142494 22/07/2019 18:34:08 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142493 22/07/2019 18:34:05 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142492 22/07/2019 18:34:04 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142491 22/07/2019 18:34:03 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142490 22/07/2019 18:34:02 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142489 22/07/2019 18:34:01 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142488 22/07/2019 18:33:59 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142487 22/07/2019 18:33:58 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142486 22/07/2019 18:33:46 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142485 22/07/2019 18:33:41 cbl_minhtri ARR09 - ARR09 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
142484 22/07/2019 18:32:58 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142483 22/07/2019 18:32:52 cbl_minhtri ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 640 ms 4052 KB
142482 22/07/2019 18:32:38 n1kietlt ARR01 - ARR01 GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 1764 KB
142481 22/07/2019 18:32:32 n1trungNH C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
142480 22/07/2019 18:32:31 n1phuclq ARR01 - ARR01 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
142479 22/07/2019 18:32:27 n3tuanhn C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2168 KB
142478 22/07/2019 18:32:26 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
142477 22/07/2019 18:32:11 cbl_minhtri ARR10 - ARR10 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
142476 22/07/2019 18:31:48 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
142475 22/07/2019 18:31:20 n1phuoclg C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
142474 22/07/2019 18:31:07 n1trungNH C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142473 22/07/2019 18:30:41 khalpa HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
142472 22/07/2019 18:30:40 n3tuanhn C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2168 KB
142471 22/07/2019 18:30:39 n3tuanhn C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2168 KB
142470 22/07/2019 18:30:31 n1trungNH C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 2164 KB
142469 22/07/2019 18:30:22 n1baonv C06_02 - C06_02 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
142468 22/07/2019 18:28:54 n1hoangnn C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
142467 22/07/2019 18:28:53 khalpa HELLO - Xin chào GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
142466 22/07/2019 18:28:49 n1dattln C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142465 22/07/2019 18:28:39 n1dattln C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142464 22/07/2019 18:27:41 a519ManTT C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
142463 22/07/2019 18:27:40 n1longlth ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 31 ms 2172 KB
142462 22/07/2019 18:27:32 khalpa HELLO - Xin chào GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2644 KB
142461 22/07/2019 18:27:29 n1kienlt C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142460 22/07/2019 18:27:29 n2hoangnm COMDIV - Số ước chung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
142459 22/07/2019 18:27:21 n1trungNH C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
142458 22/07/2019 18:26:51 n2hoangnm COMDIV - Số ước chung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
142457 22/07/2019 18:26:40 a519vuth C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142456 22/07/2019 18:26:38 n1tuanlt C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
142455 22/07/2019 18:26:31 a519ManTT C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
142454 22/07/2019 18:26:24 n2hoangnm COMDIV - Số ước chung GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
142453 22/07/2019 18:26:02 n1dattln C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 0 ms 2168 KB
142452 22/07/2019 18:25:53 n2hoangnm COMDIV - Số ước chung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
142451 22/07/2019 18:25:21 loctoriko LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 880 KB
142450 22/07/2019 18:24:17 a519vuth C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
142449 22/07/2019 18:23:43 n1phuoclg C06_01 - C06_01 GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2152 KB
142448 22/07/2019 18:22:29 a519vuth C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 125 ms 1796 KB
142447 22/07/2019 18:21:55 n1phuclq ARR01 - ARR01 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
142446 22/07/2019 18:19:06 cbl_duyliem BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1028 KB
142445 22/07/2019 18:19:05 n1trungNH C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
142444 22/07/2019 18:18:34 minhtan THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1012 KB
142443 22/07/2019 18:18:22 n1bangnl C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
142442 22/07/2019 18:18:11 n1trungNH C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142441 22/07/2019 18:18:03 n1minhdg C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142440 22/07/2019 18:17:55 n1minhdg C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 31 ms 2168 KB
142439 22/07/2019 18:17:39 a519vuth C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142438 22/07/2019 18:17:22 n1minhdg C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
142437 22/07/2019 18:17:01 n1minhdg C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142436 22/07/2019 18:16:52 n1hoangnn C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142435 22/07/2019 18:14:58 a519vuth C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 1804 KB
142434 22/07/2019 18:14:17 mimibetty ARR11 - ARR11 GNU C++11 Accepted 125 ms 3180 KB
142433 22/07/2019 18:13:52 n1khoand C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142432 22/07/2019 18:13:25 n1kienlt C06_02 - C06_02 GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 1764 KB
142431 22/07/2019 18:12:45 n1khoand C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142430 22/07/2019 18:12:14 mimibetty ARR11 - ARR11 GNU C++11 Runtime error on test 9 46 ms 2736 KB
142429 22/07/2019 18:11:53 minhtan THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
142428 22/07/2019 18:11:51 a519DungTC C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
142427 22/07/2019 18:11:25 n1khoand C06_02 - C06_02 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142426 22/07/2019 18:10:57 minhtan THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
142425 22/07/2019 18:10:11 mimibetty ARR11 - ARR11 GNU C++11 Runtime error on test 9 31 ms 2688 KB
142424 22/07/2019 18:08:47 n1bangnl C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
142423 22/07/2019 18:08:34 n1baonv C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
142422 22/07/2019 18:08:16 n2hoangnm SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 880 KB
142421 22/07/2019 18:08:01 n1trungNH C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142420 22/07/2019 18:07:53 a519ManTT C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
142419 22/07/2019 18:07:36 n2hoangnm SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
142418 22/07/2019 18:07:08 n1minhdg C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 0 ms 960 KB
142417 22/07/2019 18:06:33 n2hoangnm SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
142416 22/07/2019 18:06:16 a519DungTC C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142415 22/07/2019 18:05:41 n1trungNH C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
142414 22/07/2019 18:05:24 n1minhdg C06_01 - C06_01 GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1028 KB
Trang  [1] 2 3 ... 548 549
Back to Top