Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
110973 23/03/2019 22:25:34 qn4_dat ACM01 - ACM Free Pascal Accepted 218 ms 10040 KB
110972 23/03/2019 22:25:24 qn4_dat ACM01 - ACM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
110971 23/03/2019 21:03:05 admin PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 62 ms 2408 KB
110970 23/03/2019 20:59:16 admin PILOT - Phi công GNU C++ Time limit exceed on test 51 1093 ms 2664 KB
110969 23/03/2019 20:14:53 phucnhan112007 FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
110968 23/03/2019 20:08:22 phucnhan112007 FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
110967 23/03/2019 19:54:09 L7hoangtd FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
110966 23/03/2019 19:46:04 L7hoangtd FLYING - Lái máy bay GNU C++ Time limit exceed on test 51 1093 ms 2124 KB
110965 23/03/2019 19:20:57 6trungdv FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
110964 23/03/2019 19:19:06 6trungdv FLYING - Lái máy bay GNU C++ Time limit exceed on test 51 1078 ms 2400 KB
110963 23/03/2019 19:02:43 6trungdv FLYING - Lái máy bay GNU C++ Time limit exceed on test 51 1093 ms 2400 KB
110962 23/03/2019 19:00:59 6trungdv FLYING - Lái máy bay GNU C++ Time limit exceed on test 51 1109 ms 2400 KB
110961 23/03/2019 18:14:04 L9lehan2709 HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
110960 23/03/2019 18:08:08 L9KhoaPD GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 328 ms 2880 KB
110959 23/03/2019 17:53:01 qn4_dat ACM01 - ACM Free Pascal Time limit exceed on test 8 2078 ms 7344 KB
110958 23/03/2019 17:50:52 qn4_dat ACM01 - ACM GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
110957 23/03/2019 17:28:34 L9lehan2709 FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
110956 23/03/2019 17:26:59 L9lehan2709 PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 62 ms 2160 KB
110955 23/03/2019 17:26:27 L9lehan2709 PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
110954 23/03/2019 17:25:42 L9lehan2709 COST - Chi phí GNU C++ Accepted 31 ms 2144 KB
110953 23/03/2019 17:16:58 qn4_dat LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 93 ms 2456 KB
110952 23/03/2019 17:04:35 qn4_dat LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Wrong answer on test 32 78 ms 2448 KB
110951 23/03/2019 16:51:40 qn4_dat LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
110950 23/03/2019 15:40:19 qn6_anh PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
110949 23/03/2019 15:39:51 qn6_anh PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 78 ms 2464 KB
110948 23/03/2019 15:35:26 qn4_dat PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Accepted 62 ms 2896 KB
110947 23/03/2019 15:35:10 qn4_dat PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
110946 23/03/2019 15:32:53 qn4_dat PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2836 KB
110945 23/03/2019 15:31:46 qn4_dat PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 15 ms 2188 KB
110944 23/03/2019 15:30:58 qn4_dat PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
110943 23/03/2019 15:28:11 qn6_anh LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
110942 23/03/2019 15:16:41 qn4_dat NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1796 KB
110941 23/03/2019 15:08:32 qn6_anh WGAME - Trò chơi trên bảng chữ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1032 KB
110940 23/03/2019 13:38:26 tranptu C05_06 - TBC chẵn Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 976 KB
110939 23/03/2019 13:33:06 tranptu C05_06 - TBC chẵn Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1304 KB
110938 23/03/2019 12:54:03 tranptu C04_08 - Sắp xếp 2 số Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
110937 23/03/2019 12:35:54 L7datch911 HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++11 Accepted 0 ms 1512 KB
110936 23/03/2019 12:35:11 L7datch911 HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 800 KB
110935 23/03/2019 12:20:51 qn4_dat LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 0 ms 1544 KB
110934 23/03/2019 12:07:05 qn4_dat DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 46 ms 2456 KB
110933 23/03/2019 12:02:59 qn4_dat CBUYING - Mua chocolate GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
110932 23/03/2019 12:01:38 qn4_dat SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 484 ms 3272 KB
110931 23/03/2019 10:45:37 qn4_dat SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2112 KB
110930 23/03/2019 10:19:56 qn6_anh SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 750 ms 4024 KB
110929 23/03/2019 10:16:48 qn4_dat AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
110928 23/03/2019 10:12:51 qn6_anh WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1012 KB
110927 23/03/2019 10:10:37 qn6_anh SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
110926 23/03/2019 10:09:32 qn4_dat WOOD - Xếp gỗ Free Pascal Runtime error on test 4 15 ms 804 KB
110925 23/03/2019 10:08:14 qn4_dat WOOD - Xếp gỗ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
110924 23/03/2019 10:07:50 qn6_anh SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1820 KB
110923 23/03/2019 10:06:48 qn4_dat AR02 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
110922 23/03/2019 10:03:46 qn6_anh NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
110921 23/03/2019 10:00:43 qn6_anh WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1032 KB
110920 23/03/2019 09:59:43 qn4_dat AR02 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
110919 23/03/2019 09:59:07 qn6_anh NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
110918 23/03/2019 09:58:39 qn4_dat AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
110917 23/03/2019 09:57:34 qn4_dat AR04 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
110916 23/03/2019 09:57:28 qn4_dat AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
110915 23/03/2019 09:52:57 qn4_dat AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
110914 23/03/2019 09:52:14 qn4_dat AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
110913 23/03/2019 09:48:17 qn4_dat ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
110912 23/03/2019 09:46:55 qn4_dat ARR01 - ARR01 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1848 KB
110911 23/03/2019 09:46:21 qn6_anh MAXARR1 - Help Conan 12! Free Pascal Accepted 187 ms 4860 KB
110910 23/03/2019 09:45:58 qn4_dat ARR02 - ARR02 GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
110909 23/03/2019 09:44:25 qn6_anh VSTEPS - Bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
110908 23/03/2019 09:44:00 qn4_dat ARR03 - ARR03 GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
110907 23/03/2019 09:42:00 qn6_anh AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
110906 23/03/2019 09:39:37 qn6_anh AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
110905 23/03/2019 09:38:12 qn6_anh AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
110904 23/03/2019 09:25:24 qn4_dat ARR04 - ARR04 GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
110903 23/03/2019 09:22:12 qn4_dat ARR04 - ARR04 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
110902 23/03/2019 09:18:55 qn4_dat ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
110901 23/03/2019 09:18:21 qn4_dat ARR06 - ARR06 GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
110900 23/03/2019 09:16:39 qn4_dat ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
110899 23/03/2019 09:13:48 qn4_dat SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
110898 23/03/2019 09:11:55 qn4_dat ARR07 - ARR07 GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1236 KB
110897 23/03/2019 09:03:57 qn6_anh AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
110896 23/03/2019 09:01:18 qn4_dat ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
110895 23/03/2019 09:00:42 qn4_dat ARR08 - ARR08 GNU C++11 Runtime error on test 6 0 ms 2408 KB
110894 23/03/2019 08:29:06 qn4_dat ARR09 - ARR09 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
110893 23/03/2019 08:28:20 qn4_dat ARR10 - ARR10 GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
110892 23/03/2019 08:24:33 qn4_dat ARR11 - ARR11 GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
110891 23/03/2019 08:22:30 qn4_dat ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 218 ms 4076 KB
110890 23/03/2019 07:27:10 qn4_dat ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 156 ms 2904 KB
110889 23/03/2019 07:24:32 qn4_dat ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 10 125 ms 2904 KB
110888 23/03/2019 07:16:11 qn6_anh SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
110887 23/03/2019 07:15:33 qn4_dat TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1404 KB
110886 23/03/2019 07:15:30 qn6_anh TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
110885 23/03/2019 07:10:41 qn6_anh DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 125 ms 3248 KB
110884 23/03/2019 00:21:48 CBLtranvudung02 PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2896 KB
110883 23/03/2019 00:09:05 CBLtranvudung02 DOFF - DOFF Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
110882 23/03/2019 00:03:28 CBLtranvudung02 DOFF - DOFF Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 752 KB
110881 22/03/2019 22:51:02 qn4_dat COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
110880 22/03/2019 22:47:26 qn4_dat DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Wrong answer on test 8 46 ms 2480 KB
110879 22/03/2019 22:44:58 qn4_dat COST - Chi phí GNU C++11 Wrong answer on test 57 31 ms 1820 KB
110878 22/03/2019 22:38:19 tranptu C05_11 - Hình tam giác đặt Free Pascal Time limit exceed on test 5 1109 ms 2680 KB
110877 22/03/2019 22:22:55 tranptu C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Accepted 484 ms 2680 KB
110876 22/03/2019 22:07:22 qn6_anh DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 140 ms 3228 KB
110875 22/03/2019 22:05:55 qn6_anh DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
110874 22/03/2019 21:33:30 qn6_anh COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 140 ms 2892 KB
Trang  [1] 2 3 ... 256 257
Back to Top