Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
460770 25/05/2022 13:10:59 hoangviet101 SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 203 ms 3356 KB
460769 25/05/2022 13:09:09 hoangviet101 SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460768 25/05/2022 12:17:12 hoangviet101 Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
460767 25/05/2022 12:05:53 hoangviet101 Part06 - Hello World p2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
460766 25/05/2022 11:47:52 tainb1 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
460765 25/05/2022 11:46:19 tainb1 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Runtime error on test 8 15 ms 1028 KB
460764 25/05/2022 11:45:50 huyhoang2006 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
460763 25/05/2022 11:44:03 hhoangcpascal TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
460762 25/05/2022 11:41:08 huyhoang2006 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1164 KB
460761 25/05/2022 11:41:03 huyhoang2006 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460760 25/05/2022 11:40:43 huyhoang2006 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460759 25/05/2022 11:07:25 tainb1 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Memory limit exceed on test 7 328 ms 148732 KB
460758 25/05/2022 11:06:02 tainb1 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1048 KB
460757 25/05/2022 11:00:35 tainb1 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1068 KB
460756 25/05/2022 10:49:21 tainb1 TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
460755 25/05/2022 10:00:20 ngocminh BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Time limit exceed on test 13 1078 ms 2592 KB
460754 25/05/2022 09:56:34 ngocminh SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
460753 25/05/2022 09:55:08 ngocminh SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 944 KB
460752 25/05/2022 09:54:12 ngocminh SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
460751 24/05/2022 23:45:25 pthi35 XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 265 ms 2772 KB
460750 24/05/2022 23:03:37 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1020 KB
460749 24/05/2022 23:00:43 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
460748 24/05/2022 22:57:53 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1096 KB
460747 24/05/2022 22:47:06 tpnb_nguu POWAB - Số mũ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 924 KB
460746 24/05/2022 22:16:52 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 234 ms 3400 KB
460745 24/05/2022 22:15:24 pthi35 XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1104 KB
460744 24/05/2022 22:13:17 pthi35 XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
460743 24/05/2022 22:12:40 pthi35 XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
460742 24/05/2022 22:08:22 pthi35 XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
460741 24/05/2022 22:08:11 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 218 ms 5708 KB
460740 24/05/2022 22:06:07 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
460739 24/05/2022 22:03:53 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
460738 24/05/2022 22:03:45 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
460737 24/05/2022 22:01:29 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 Free Pascal Accepted 93 ms 7060 KB
460736 24/05/2022 21:57:36 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 956 KB
460735 24/05/2022 21:53:55 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
460734 24/05/2022 21:28:23 quocduynguyen SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
460733 24/05/2022 21:25:56 quocduynguyen SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
460732 24/05/2022 21:24:25 lethiquynhnhu SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
460731 24/05/2022 21:22:42 bao123 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1936 KB
460730 24/05/2022 21:21:46 pthi35 BARCODE2 - BARCODE2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
460729 24/05/2022 21:21:00 bao123 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460728 24/05/2022 21:19:44 bao123 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460727 24/05/2022 21:19:43 zxe567 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 948 KB
460726 24/05/2022 21:19:32 zxe567 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 940 KB
460725 24/05/2022 21:19:16 bao123 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
460724 24/05/2022 21:17:44 ChuDucAnh14 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1928 KB
460723 24/05/2022 21:13:27 ha29112 SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
460722 24/05/2022 20:51:22 pthi35 HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++11 Accepted 515 ms 3004 KB
460721 24/05/2022 20:35:26 ti32_khanhhuyen SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1928 KB
460720 24/05/2022 20:31:00 quocduynguyen SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
460719 24/05/2022 20:16:36 zxe567 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
460718 24/05/2022 20:16:26 zxe567 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
460717 24/05/2022 19:40:14 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
460716 24/05/2022 19:39:08 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2996 KB
460715 24/05/2022 19:34:35 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2996 KB
460714 24/05/2022 19:31:28 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2992 KB
460713 24/05/2022 19:29:39 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 3032 KB
460712 24/05/2022 19:29:22 tainb1 TRIMOD - Số dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
460711 24/05/2022 19:03:39 BLPK THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 956 KB
460710 24/05/2022 19:02:14 BLPK THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 896 KB
460709 24/05/2022 17:40:11 BLPK FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
460708 24/05/2022 16:36:30 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
460707 24/05/2022 16:35:47 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460706 24/05/2022 16:32:39 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
460705 24/05/2022 16:31:31 _Gao_Pink_ ARR13 - ARR13 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
460704 24/05/2022 16:12:42 k_rse PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1052 KB
460703 24/05/2022 16:11:42 k_rse PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
460702 24/05/2022 16:07:44 k_rse PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
460701 24/05/2022 16:04:36 pthi35 ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 93 ms 2908 KB
460700 24/05/2022 12:15:19 baoheyhey COST - Chi phí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
460699 24/05/2022 11:58:54 LoadedHippyD TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
460698 24/05/2022 11:53:01 pthi35 SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 218 ms 18992 KB
460697 24/05/2022 09:12:25 pthi35 SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 23 1093 ms 14304 KB
460696 24/05/2022 09:11:44 pthi35 SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 23 1093 ms 14288 KB
460695 24/05/2022 08:54:52 pthi35 SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 2664 KB
460694 24/05/2022 08:38:26 pthi35 LNNAME - Tên LN GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
460693 24/05/2022 08:37:50 pthi35 LNNAME - Tên LN GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
460692 24/05/2022 08:36:12 pthi35 LNNAME - Tên LN GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
460691 24/05/2022 08:24:24 pthi35 DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
460690 24/05/2022 07:45:34 pthi35 CHOIBI - Chơi Bi GNU C++11 Accepted 328 ms 8512 KB
460689 24/05/2022 07:45:28 pthi35 CHOIBI - Chơi Bi GNU C++11 Accepted 296 ms 8888 KB
460688 24/05/2022 06:13:41 thuyvan123 PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1500 ms 41664 KB
460687 24/05/2022 06:11:53 thuyvan123 PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 8 31 ms 2996 KB
460686 24/05/2022 06:10:53 thuyvan123 PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2996 KB
460685 24/05/2022 00:19:19 pthi35 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 62 ms 1912 KB
460684 24/05/2022 00:19:02 pthi35 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
460683 24/05/2022 00:17:24 pthi35 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 964 KB
460682 24/05/2022 00:16:52 pthi35 BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 916 KB
460681 23/05/2022 23:43:08 thuyvan123 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 2568 KB
460680 23/05/2022 23:41:55 thuyvan123 C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 2568 KB
460679 23/05/2022 23:33:24 thuyvan123 C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
460678 23/05/2022 23:30:24 thuyvan123 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
460677 23/05/2022 23:26:39 thuyvan123 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
460676 23/05/2022 23:08:04 pthi35 DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
460675 23/05/2022 23:02:53 pthi35 DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
460674 23/05/2022 22:58:34 pthi35 DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 956 KB
460673 23/05/2022 22:50:59 pthi35 DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
460672 23/05/2022 22:30:34 pthi35 NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
460671 23/05/2022 22:03:43 baoheyhey COST - Chi phí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 956 KB
Trang  [1] 2 3 ... 3624 3625
Back to Top