Bảng chấm bài
Ngôn ngữ
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
124619 23/05/2019 01:35:49 L9vienhdt PTS - Phân tích số GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 1784 KB
124618 23/05/2019 01:27:53 L9vienhdt PTS - Phân tích số GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 864 KB
124617 23/05/2019 01:22:19 L9thanhduong11 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
124616 23/05/2019 01:10:02 L9thanhduong11 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
124615 23/05/2019 01:06:44 L9vienhdt SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 808 KB
124614 23/05/2019 00:59:33 L9vienhdt SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1016 KB
124613 23/05/2019 00:58:37 L9vienhdt SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1016 KB
124612 23/05/2019 00:55:07 L9vienhdt SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 864 KB
124611 23/05/2019 00:51:45 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 171 ms 2472 KB
124610 23/05/2019 00:36:16 L9vienhdt SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 788 KB
124609 23/05/2019 00:34:25 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Wrong answer on test 10 171 ms 2472 KB
124608 23/05/2019 00:34:01 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 156 ms 2472 KB
124607 23/05/2019 00:07:03 cuom1999 C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
124606 23/05/2019 00:04:58 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Wrong answer on test 10 171 ms 2476 KB
124605 23/05/2019 00:04:25 cuom1999 C04_01 - Số chẵn Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1496 KB
124604 23/05/2019 00:04:10 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 640 KB
124603 23/05/2019 00:03:51 cuom1999 C04_01 - Số chẵn Python 3 Accepted 46 ms 1496 KB
124602 23/05/2019 00:01:16 cuom1999 SOCKS - Những chiếc tất Python 3 Accepted 62 ms 6488 KB
124601 22/05/2019 23:33:08 L9thanhduong11 SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
124600 22/05/2019 23:32:41 L9thanhduong11 sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
124599 22/05/2019 22:58:57 L9vienhdt TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
124598 22/05/2019 22:37:57 kienduong TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
124597 22/05/2019 22:37:53 minhtan AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
124596 22/05/2019 22:34:13 kienduong TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 904 KB
124595 22/05/2019 22:32:41 kienduong TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1016 KB
124594 22/05/2019 22:28:58 minhtan AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2396 KB
124593 22/05/2019 22:17:59 kienduong TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1016 KB
124592 22/05/2019 21:48:48 L9thanhduong11 SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Memory limit exceed on test 5 328 ms 134420 KB
124591 22/05/2019 21:47:09 minhtan ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 156 ms 3196 KB
124590 22/05/2019 21:44:18 a517nguyenminhhuy82 XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
124589 22/05/2019 21:35:02 L8nnv1205 SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
124588 22/05/2019 21:23:47 L8nnv1205 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
124587 22/05/2019 21:22:24 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 46 ms 1004 KB
124586 22/05/2019 21:21:42 L8nnv1205 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1004 KB
124585 22/05/2019 21:19:18 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Wrong answer on test 10 187 ms 2448 KB
124584 22/05/2019 21:17:59 L9thanhduong11 CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
124583 22/05/2019 21:15:56 L8nnv1205 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1004 KB
124582 22/05/2019 21:12:02 a517nguyenminhhuy82 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
124581 22/05/2019 21:01:08 hellomaycung SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
124580 22/05/2019 20:59:47 ekienth DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 218 ms 2908 KB
124579 22/05/2019 20:58:27 ekienth DOLL - Búp bê GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
124578 22/05/2019 20:57:58 edatnvt DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 234 ms 3736 KB
124577 22/05/2019 20:57:35 edatnvt DOLL - Búp bê GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
124576 22/05/2019 20:56:48 edatnvt DOLL - Búp bê GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
124575 22/05/2019 20:56:20 etuantca PTS - Phân tích số GNU C++11 Wrong answer on test 5 812 ms 2424 KB
124574 22/05/2019 20:54:47 etuantca DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 218 ms 4188 KB
124573 22/05/2019 20:51:41 yhuynh DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 218 ms 2924 KB
124572 22/05/2019 20:51:20 thanhdv SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
124571 22/05/2019 20:51:07 yhuynh DOLL - Búp bê GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
124570 22/05/2019 20:49:19 thanhdv SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
124569 22/05/2019 20:45:54 L6ebaodnn DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 203 ms 2904 KB
124568 22/05/2019 20:44:06 phanxuanhoa72 DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 203 ms 2932 KB
124567 22/05/2019 20:41:23 kienduong DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 218 ms 2924 KB
124566 22/05/2019 20:40:45 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++ Accepted 218 ms 2900 KB
124565 22/05/2019 20:40:11 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 988 KB
124564 22/05/2019 20:39:15 kienduong DOLL - Búp bê GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
124563 22/05/2019 20:37:55 kienduong DOLL - Búp bê GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
124562 22/05/2019 20:36:57 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
124561 22/05/2019 20:36:36 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
124560 22/05/2019 20:36:22 yhuynh DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 203 ms 2932 KB
124559 22/05/2019 20:36:04 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
124558 22/05/2019 20:35:24 edanglh TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
124557 22/05/2019 20:31:01 L6ebaodnn PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
124556 22/05/2019 20:28:39 etuantca DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 203 ms 2916 KB
124555 22/05/2019 20:20:58 L6ebaodnn PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2660 KB
124554 22/05/2019 20:20:18 kienduong TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Time limit exceed on test 7 1062 ms 2412 KB
124553 22/05/2019 20:19:32 L6ebaodnn PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Runtime error on test 2 0 ms 2516 KB
124552 22/05/2019 20:16:55 L6ebaodnn PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 2940 KB
124551 22/05/2019 20:15:48 L6ebaodnn PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Runtime error on test 2 31 ms 2708 KB
124550 22/05/2019 20:14:44 etuantca PTS - Phân tích số GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 2416 KB
124549 22/05/2019 20:13:43 etuantca PTS - Phân tích số GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 988 KB
124548 22/05/2019 20:11:33 etuantca PTS - Phân tích số GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1093 ms 2412 KB
124547 22/05/2019 20:10:36 L6ebaodnn PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 2684 KB
124546 22/05/2019 20:08:18 L6ebaodnn PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
124545 22/05/2019 19:57:17 L9thanhduong11 XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
124544 22/05/2019 19:53:09 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
124543 22/05/2019 19:52:43 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
124542 22/05/2019 19:52:01 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
124541 22/05/2019 19:51:27 edanglh DOLL - Búp bê GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
124540 22/05/2019 19:46:45 edatnvt TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
124539 22/05/2019 19:40:16 edatnvt TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1048 KB
124538 22/05/2019 19:35:58 etuantca TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 2220 KB
124537 22/05/2019 19:30:32 edatnvt TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1078 ms 17176 KB
124536 22/05/2019 19:23:29 L5Wisdom SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
124535 22/05/2019 19:21:08 edatnvt LOCSO - Lọc số GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
124534 22/05/2019 19:20:36 etuantca TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
124533 22/05/2019 19:20:32 Tienquan PTS - Phân tích số Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
124532 22/05/2019 19:19:43 edatnvt MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 78 ms 2472 KB
124531 22/05/2019 19:19:05 L5Wisdom SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
124530 22/05/2019 19:18:11 etuantca SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
124529 22/05/2019 19:16:25 Tienquan PHANSO - Phân số có giá trị nguyên Free Pascal Accepted 968 ms 2684 KB
124528 22/05/2019 19:14:59 L6ebaodnn MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 62 ms 1812 KB
124527 22/05/2019 19:06:15 a517nguyenminhhuy82 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
124526 22/05/2019 19:04:36 L8giangwannable DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 218 ms 2956 KB
124525 22/05/2019 19:03:40 caribanhbao sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
124524 22/05/2019 19:03:24 caribanhbao SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
124523 22/05/2019 19:00:37 L6NhatQuangNguyenKhuyen BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 531 ms 7660 KB
124522 22/05/2019 19:00:03 L6NhatQuangNguyenKhuyen BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
124521 22/05/2019 18:58:12 L6NhatQuangNguyenKhuyen SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
124520 22/05/2019 18:58:03 a517nguyenminhhuy82 TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
Trang  [1] 2 3 ... 384 385
Back to Top