Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
robotdibo Robot Đi Bộ 11
c03_122 Chữ vòng tròn 01 Mức độ 1 13
messyfunc Messy Func BT Cơ bản 0
CHOOSSTR Chọn số String (chuỗi) 15
OPERATORR Phép tính Mức cơ bản, Mức độ dễ 22
maxsubarr Maximum Subarray 0
SUMQUERY Bài toán truy vấn tổng 01 Mức độ 1 76
notyet2 not yet 2 Đề thi, DFS và BFS, DHBB '14 79
SIMPLE Đơn giản thôi BT Cơ bản, Toán 224
notyet Not Yet 77
TRIMOD Số dư BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Lớp 6, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 155
POWAB Số mũ BT Cơ bản 171
AXBC Đếm nghiệm nguyên của phương trình HSG Lớp 9, Mức độ dễ, Toán 46
CATRAT Mèo và chuột BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Số học, Toán 194
tpaper tpaper 2
nguyento Nguyên tố cân bằng 02 Mức độ 2 47
HTTP Học Tài Thi Phận Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 151
MAXMOD Số dư lớn nhất BT Cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 207
FINDGCD Tìm GCD Segment Tree, Stack, Queue, Deque, Toán 42
NUMORDER2 NUMORDER2 45
BEADS BEADS Quy hoạch động 74
MEETING01 MEETING 4
MILK MILK 17
REPLACE REPLACE 12
SEGMENTS01 SEGMENTS 56
SEQK SEQK 18
SET SET 12
RECT03 RECT 18
POWER POWER 47
CHANGE01 CHANGE 25
CSTC2 CSTC2 74
BOARD02 BOARD 52
RECTANG RECTANGLES 43
SEQUENCE02 SUBSEQUENCE 41
COIN COIN 40
OANQUANE Ô ăn quan (bản dễ) Duyệt CB 10
OANQUANH Ô ăn quan (bản khó) Quay lui 0
DIVONE Division 1 04 Mức độ 4, BigNum, Số học, Toán 0
SUBMERSION Sự Phục Tùng BT Cơ bản, Mức cơ bản 427
DIVTWO Division 2 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Số học, Toán 5
AmiZero2 Số Không Ở Cuối 2 59
AmiZero Số Không Ở Cuối 121
SSMOD3 Xâu con chia hết (Sub 3) 7
SSMOD2 Xâu con chia hết (Sub 2) 12
SSMOD1 Xâu con chia hết (Sub 1) 22
BARCODE2 BARCODE2 Quy hoạch động, Toán 13
ArithArray Dãy Cấp Số Cộng Con 85
ArithTree Đường Đi Cấp Số Cộng 5
PANCAKE PANCAKE 15
KONG Giải cứu công chúa 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Quy hoạch động 6
FRAME Khung ảnh 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Toán 399
COVGAM Thuốc diệt virus Covid-19 03 Mức độ 3, DFS và BFS, Union-Find Disjoint Set 42
ZIGZAG Khu rừng zigzag 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, Mức độ dễ 76
ILLUMINATI Illuminati 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, Tìm nhị phân 132
FUNTRIP Chuyến đi vui vẻ 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, String (chuỗi) 47
STRING*. Xử lý xâu ez 142
STT1403 Mua quà 0
LZCSH Định và YDS (bản khó) 6
LZCSE Định và YDS (bản dễ) 13
GCD GCD khác nhau 51
MODIFIED Bị Biến Đổi 105
NewGame Trò chơi mới Sắp xếp, Tìm nhị phân, Two Pointer 276
DAPCHAUE Định và Ami (bản dễ) 04 Mức độ 4, Bài tập về dãy bit 18
CAIWINLAU2 CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) 03 Mức độ 3, Số học, Toán 65
LNNAME Tên LN 03 Mức độ 3, Quy hoạch động, String (chuỗi) 44
LNCHAT Chat với LN 01 Mức độ 1 141
LNARRAY Dãy số LN 02 Mức độ 2 51
DAPCHAUH Định và Ami (bản khó) 04 Mức độ 4, Bài tập về bitmask 4
KNIGHTC Con Mã 8
BAHT Đổi Tiền BAHT 13
NEWLANG Ngôn Ngữ Lập Trình 52
BOARD Bảng 55
THPTQG Luyện Thi 66
CAIWINLAU CaiWinDao và em gái thứ 4 222
PROBLEM Bài tập 03 Mức độ 3, Toán 8
BOMBE Enigma 03 Mức độ 3, Toán 20
Meeting Cuộc gặp gỡ BT Cơ bản, Toán 302
Equal Cân Bằng Xâu 02 Mức độ 2, String (chuỗi) 127
Covid19 Hải và nghiên cứu về corona Tham lam 84
KiDCAT Kid và lũ mèo. Toán 6
KIDDP Kid và sự phụ thuộc. Dijkstra, Toán 8
1920W053 Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M 34
1920W052 Bảng số Quay lui 30
1920W051 Ship hàng 35
MEDIAN Tìm số trung vị 02 Mức độ 2, Sắp xếp, Tham lam 50
TWOARR Hai mảng đặc biệt 20
THREESTR Bộ ba string 117
TronTap Trốn Tập 03 Mức độ 3, Euclic ++ 10
DongNuoc Đong Nước 03 Mức độ 3, Euclic ++ 18
BIXANH Bi xanh 03 Mức độ 3, Euclic ++ 31
FUEL1902 Đổ xăng 5
SUM1902 Tìm đoạn con 63
CNTBIT Đếm số bit (bản bigint) 02 Mức độ 2, Bài tập về dãy bit 49
Kiến Kid và Kiến Mức cơ bản, Toán 10
GILDONG Chuỗi đối xứng dài nhất. 18
TOURS Du lịch Tham lam, Tìm nhị phân, Toán 17
DRAW1402E Định và Uyên (bản dễ) 119
LOVERS Người Tình 6
DRAW1402H Định và Uyên (bản khó) BT Cơ bản, Mức cơ bản 16
ARRAYGAME Trò chơi trên mảng Segment Tree, Toán 4
CAKE1402 Bánh bông lan trứng muối BIT-Binary Indexed Tree 45
TOWERDIV Trò chơi TowerDiv 80
NNCWD CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) 83
K Kid 03 Mức độ 3, Số học, Toán 13
V Vampire 16
UH Unhappy 9
EP Tròn, Vuông, Tam Giác 03 Mức độ 3, Hình học 6
YS Yang Super 02 Mức độ 2, Số học 135
LNCor Large Number 166
WUHAN Định và Toán BT Cơ bản, Mức cơ bản 13
TREEX TREEX 5
REARRANGE sắp xếp 7
CORONA Hello Corona!! 03 Mức độ 3, Toán 20
BCNN BCNN 85
MagicArr Magic_Array 69
AMN Ma trận AMN Practice VOI'20 6
ABC Xâu ABC Practice VOI'20 42
LI_XI Bao lì xì 188
Real_Value Real_Value 150
DIEM Điểm DHBB '17 3
QUANGCAO Quảng cáo DHBB '17 5
Digitsum Digitsum DHBB '17 26
SOFTWARE Tư duy kiểu úc DHBB '17 2
SEQGAME02 Trò chơi của Cuội DHBB '17 12
BOM Bờm và Phú Ông 02 Mức độ 2, Quy hoạch động 67
CHIARUONG Chia ruộng 01 Mức độ 1, Duyệt phân tập, Vét cạn 41
Hinhvuong Hình vuông 01 Mức độ 1, 05 If-For-While 146
CRUSH CRUSH BT Cơ bản, Mức cơ bản 0
NGAN Định, Ngạn và MST BT Cơ bản, Mức cơ bản 5
1920W033 CARDGAME 8
1920W032 JUMP 6
1920W031 FWORD 17
1920W023 Lớp học múa 39
1920W022 Tổng nhỏ nhất 58
1920W021 Ước chung lớn nhất 47
ARR08 ARR08 Mảng cơ bản 259
ARR07 ARR07 Mảng cơ bản 359
NTT14 Nhân Đa Thức 7
LISS Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất 29
UNION14 Cây Khung Khá Nhỏ 83
IT14 Cây Phân Đoạn 117
DP14 CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) 126
KMP14 So Khớp Xâu 79
CIRCLE01 Vòng tròn Practice VOI'20 5
COLORS Tìm màu Practice VOI'20 7
MAXDIS Khoảng cách lớn nhất Practice VOI'20, Tìm nhị phân 20
PHOTO Chụp ảnh Practice VOI'20 12
CHOCOLATE1 CHIA CHOCOLATE Practice VOI'20 3
SELECT01 Thành phần liên thông Practice VOI'20 9
LSEQ Dãy số nguyên liên tiếp Duyệt CB, Practice VOI'20, Sắp xếp 70
MILKTEA MILKTEA 3
PFNUM PFNUM 37
CALCULATE CALCULATE 16
HOMEWORK HOMEWORK 4
1920W014 Hai từ tương đương 13
1920W013 Hàng cây 65
1920W012 Số chữ số 0 105
1920W011 Chín ước 30
ROBOT02 ROBOT Practice VOI'20 3
Manhatten Manhatten Table Practice VOI'20 5
GREEDY Greedy Segments Practice VOI'20 8
GRAPH GRAPH Practice VOI'20 4
GOODSUBSET GOOD SUBSET Practice VOI'20 5
BTRI Bộ ba đẹp Duyệt CB, Practice VOI'20 40
matrix Ma trận Nhân ma trận, Practice VOI'20 11
MDOOR Cánh cửa thần kì Practice VOI'20 5
EXP Biểu thức Practice VOI'20 16
ETABLE Bảng điện tử Practice VOI'20 49
ORGAN Sản xuất đồ chơi Practice VOI'20 2
QUEUE Xếp hàng Practice VOI'20 16
SWGAME Trò chơi trí tuệ Practice VOI'20 11
TERRYFOX TERRY FOX Practice VOI'20 16
TEXTCOM So sánh văn bản Practice VOI'20 8
RECT02 HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT Stack, Queue, DEQueue 69
MINIMUM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Stack, Queue, DEQueue 77
XAUKG Xâu không giảm Quy hoạch động 179
WTREE Tưới cây Tìm nhị phân 153
BLACKJUMP Trò chơi blackjump Tìm nhị phân 92
Part04 Sum troll Mức cơ bản, Mức độ rất khó 94
NP01 NP01 Tìm nhị phân 423
DEQ01 DEQ01 Stack, Queue, DEQueue 95
BEAUSTR BEAUSTR Practice VOI'20 8
DRONE DRONE Practice VOI'20 16
TRIPLE TRIPLE Practice VOI'20 21
PMONEY PMONEY Practice VOI'20 6
PLUS PLUS Practice VOI'20 11
BALLOON01 BALLOON01 Practice VOI'20 3
WORD WORD Practice VOI'20 12
BGRAPH BGRAPH Practice VOI'20 11
STRkARY STRkARY Practice VOI'20 7
BRORDER BRORDER Practice VOI'20 5
DOG DOG Practice VOI'20 5
TAXI TAXI Practice VOI'20 11
GALAXY GALAXY Practice VOI'20 4
BANK BANK Practice VOI'20 15
SEQMX SEQMX Practice VOI'20 12
MNUM MNUM Practice VOI'20 13
CLOCK CLOCK Practice VOI'20 16
GLIDER GLIDER Practice VOI'20, Tìm nhị phân 14
LANGUAGE LANGUAGE Practice VOI'20 3
COMLIST Liệt kê tổ hợp Practice VOI'20 9
BINARYLIST Liệt kê xâu nhị phân Practice VOI'20 11
WISEQ Dãy con tặng trọng số Practice VOI'20, Quy hoạch động 22
UNION Liên thông Practice VOI'20, Sắp xếp 10
TREE02 Trồng cây Heap, Practice VOI'20, Quy hoạch động 10
THEATER THEATER Practice VOI'20 3
SUBWORD SUBWORD Practice VOI'20, Quy hoạch động, Tham lam 9
SPNUM Số đặc biệt Practice VOI'20, Quy hoạch động chữ số 24
SPASTA Trạm không gian Practice VOI'20, Tham lam 19
SORT01 Sắp xếp BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, RMQ, Sắp xếp, Segment Tree 74
SEGMENTS Đoạn thẳng DFS và BFS, Practice VOI'20 7
RSEQ RSEQ Practice VOI'20, Segment Tree 32
PIKACHU Trò chơi Pikachu Đường đi ngắn nhất, Practice VOI'20 12
Maxdif Maxdif Practice VOI'20, Stack, Queue, DEQueue 40
LOCK01 Khóa số Practice VOI'20, Sắp xếp 16
KSPS Khảo sát phân số Practice VOI'20 7
GYALPHA GYALPHA DFS và BFS, Practice VOI'20 14
GROUP02 Phân nhóm Practice VOI'20, Tìm nhị phân 20
GROUP01 Xếp nhóm 03 Mức độ 3, BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, Tìm nhị phân 9
FCOIN Đồng tiền xu giả Practice VOI'20 28
EQUA01 Phương trình Practice VOI'20 14
CONTACT Liên lạc Mức độ khó, Practice VOI'20, RMQ, Union-Find Disjoint Set 13
BUDGET Ngân sách Practice VOI'20, Tham lam, Tìm nhị phân 11
MST Cây khung nhỏ nhất (HEAP) Cây khung nhỏ nhất 87
RACING Vòng đua F1 Cây khung nhỏ nhất 39
IOIBIN Các thùng nước Cây khung nhỏ nhất 75
FWATER Tưới nước đồng cỏ Cây khung nhỏ nhất 45
DIOPHANTE Phương trình Diophantine Euclic ++, Toán 34
ATM02 Máy ATM Euclic ++, Toán 14
CURRENCY Tiền tệ Euclic ++, Toán 17
Notfactor Giả giai thừa Euclic ++, Số học, Toán 10
HANTIN Hàn Tín điểm binh Euclic ++, Toán 20
MOD Số dư Euclic ++, Toán 28
equalmod Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn Euclic ++, Số học, Toán 29
VOI20W01B3 BRACKET-Dãy ngoặc Practice VOI'20, Quay lui, Quy hoạch động 13
VOI20W01B2 MEDIAN-Số trung vị Practice VOI'20, Tìm nhị phân 7
VOI20W01B1 EQUATION - Phép toán Bài tập về bitmask, Practice VOI'20, Toán 15
SPMARKET Siêu thị may mắn (VOI2007) BigNum, Quy hoạch động 10
LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó) BIT-Binary Indexed Tree, Quy hoạch động, Segment Tree, Tìm nhị phân 221
CAPTAIN Thuyền trưởng Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 30
SUMPRIME Tổng các số nguyên tố Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 25
TOMMY Chú gấu Tommy và các bạn Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Số học 8
FACTOR2 FACTOR Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 61
CHEER Động viên đàn bò Cây khung nhỏ nhất 37
NKCITY Xây dựng thành phố Cây khung nhỏ nhất 76
NS Ông già Noel Practice VOI'20 2
OD Trò chơi chẵn lẻ Practice VOI'20, Union-Find Disjoint Set 13
MC Thử nghiệm robot Practice VOI'20 0
PETS THÚ CƯNG Practice VOI'20 5
NETWORK MẠNG TRUYỀN THÔNG Practice VOI'20 3
HISTOGRAM Chu vi của biểu đồ Practice VOI'20 3
DRILL DRILL 1
SUMPOW SUMPOW 40
LEGGO LEGGO 3
LCMS LCMS 7
DPC7 DPC7 11
BALLOON BALLOON 27
FUNCTION FUNCTION Practice VOI'20, Toán 13
MAMA Ma cũ ma mới Segment Tree 36
QMAXC Giá trị lớn nhất Segment Tree 71
QMAX Giá trị lớn nhất Segment Tree 100
FBRICK Xếp hình Nhân ma trận, Quy hoạch động 21
821E Okabe and El Psy Kongroo Nhân ma trận, Quy hoạch động 11
852B Neural Network country Nhân ma trận 7
SEQ16 Recursive Sequence Nhân ma trận 18
NKLINEUP Xếp hàng Segment Tree 82
SODB Số đặc biệt Toán 145
FRIENDS GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” Quay lui 14
LOTTERY Xổ số Sắp xếp 154
STONES Xếp đá Toán 119
LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Quy hoạch động 346
FIBSEQ Dãy Fibonacci Nhân ma trận 20
FIB3 FIB3 Nhân ma trận, Quy hoạch động 20
DREAM Giấc mơ Nhân ma trận, Quy hoạch động 14
166E Tứ diện Nhân ma trận 37
ABA15E Trò chơi bắt chước Nhân ma trận, Quy hoạch động 42
ONE4EVER Forever Alone Person Nhân ma trận 27
DONUOC Đo Nước Nhân ma trận, Quy hoạch động 307
DHLOCO Nhảy lò cò Nhân ma trận, Quy hoạch động 47
FIBOS Tổng Fibonaci Nhân ma trận 44
BANHANG Bán hàng Sắp xếp 128
TREELINE QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) 16
GARDENS VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) 12
BROAD CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) 39
CAPACITY NĂNG LỰC (CT14B) 30
modulo Chia lấy dư (CT14A) Toán 105
NUMSPLIT Sinh số HSG Lớp 9 135
LPREFIX Xâu tiền tố dài nhất HSG Lớp 9 93
SX Sắp xếp dãy số (LQD17) TS10 LQĐ 98
THUONG Tìm phần thưởng (HSG9 19) HSG Lớp 9, Toán 141
CATBIA Cắt bìa (HSG9 19) HSG Lớp 9, Số học, Toán 350
DEMKYTU Đếm ký tự (HSG9 19) HSG Lớp 9, String (chuỗi) 456
KYNIEM Kỷ niệm ngày thi (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 99
TIMSO18 Tìm số (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 62
CATXAU Cắt xâu (LQD18) String (chuỗi), TS10 LQĐ 191
SUBMAT Tính tổng trên hình chữ nhật con 45
MAXOR Tập con XOR lớn nhất 27
ROIRAC Rời rạc hóa 60
LINE Con13C 56
LN Con13A 103
SAMEMAT Con13B 85
MAXDIV Con13D 43
MTHNUM Con13E 9
LOVEPATH Con13F 5
COLORTREE COLORTREE 6
ADS ADS 17
FINDNUM1 FINDNUM1 DFS và BFS 25
ANTS ANTS DFS và BFS 6
DELIVER DELIVER DFS và BFS 87
BALLON BALLON DFS và BFS 15
BUSSYS BUSSYS DFS và BFS 20
ADVENTURE ADVENTURE 5
COMSYS COMSYS 13
CNTPEAKS CNTPEAKS 24
MESSAGE MESSAGE 36
EZCOUNT Đếm số bit (bản dễ dễ tí) Bài tập về dãy bit 120
SEQ Đếm số 9
SUMDIV Tổng ước số 26
NUMDIV2 Số ước số (Bản khó) 43
NUMDIV Số ước số Số học 103
SUMINV Tổng nghịch đảo Số học 42
SQUARECNT Đếm hình vuông Số học 69
SUBSET SUBSET Số học 22
RGB RGB Coloring Số học 23
nCr nCr Số học 35
CONNECTE Connected Points Nhân ma trận 4
LATGACH4. Lát gạch 4 Nhân ma trận 91
COMPRESS Nén xâu Hash, KMP, Z Function 19
FIBGCD FIBGCD Số học 38
XEPGACH Xếp gạch Quy hoạch động 36
2M 2 Mảng Số học, Toán 4
BUSES BUSES Số học 12
Tower Tower 3-coloring Số học 56
BUILDTOWER BUILDTOWER Số học 17
BALL BALL Số học 30
HOPMAT2 Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 162
HOPMAT Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 202
DAY_SO Dãy số Quy hoạch động 198
BONUS Phần thưởng Prefix Sum, Quy hoạch động 7
ROAD ROAD Quy hoạch động 11
TOMAU Tô màu Quy hoạch động Bitmask 23
ARTFLOWER Cắm hoa nghệ thuật Quy hoạch động 46
QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất Mức độ dễ, Quy hoạch động 214
BIGCIRCLE BIG CIRCLE. Hình học 3
MYSTERY Số huyền bí Chia để trị, Toán 99
LUTH Lũy thừa Chia để trị, Toán 187
LQDDIV Chia nhóm Duyệt phân tập, Quay lui 40
LEM3 TRIP Nhánh cận, Quay lui 66
HOUSES Bán nhà Quay lui 55
FINDNUM Tìm số Quay lui, Số học, Toán 52
DONGGAO Đong gạo Duyệt CB 412
COIN34 COIN34 Duyệt phân tập, Quay lui 42
CONAN ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Mức độ dễ, String (chuỗi) 230
MUAXANG MUA XĂNG Mức cơ bản 215
BAOLIXI BAO LÌ XÌ. Mức độ dễ 291
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 387
MEMOME. Memorise Me! Mức độ dễ 144
SOAO. SỐNG ẢO. Mức cơ bản 222
MEZ. EZZI. Mảng cơ bản, Mức độ dễ 312
THT1412 PHẦN THƯỞNG. 73
UPDATEARR CẬP NHẬT MẢNG. Mức độ dễ 124
DGACH. ĐẶT GẠCH. If-For-While, Mức cơ bản 173
XCHO XẾP CHỖ NGỒI. If-For-While, Mức cơ bản 94
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố Quay lui 89
DAYNGOAC Dãy ngoặc Quay lui, Toán 80
ATGX ATGX - ADN Quay lui 147
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) Nhánh cận, Quay lui 20
SINHHV Sinh các hoán vị P.pháp sinh, Quay lui 209
SINHNP Sinh dãy nhị phân Phương pháp sinh, Quay lui 265
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 16
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 431
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 114
REMAINDER Số dư (Tin học trẻ B) Chia để trị, Đề thi, Nhân ma trận, Số học, Toán 73
TGSO Tam giác số (Tin học trẻ B) BigNum, Đề thi, Toán 12
PHATQUA Phát quà (Tin học trẻ B) Đề thi, Số học, Toán 57
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 155
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 131
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 261
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 286
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 435
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 395
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 477
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 607
C03_12 Chữ vòng tròn 05 If-For-While 102
C03_11 Hình tròn If-For-While 664
C03_10 Phép toán số học If-For-While 840
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 809
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 817
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 903
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 787
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 767
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 936
C03_03 Ký tự mới If-For-While 836
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 991
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 1141
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 167
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 355
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 157
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 513
DAYSO pretest DAYSO TS10 LQĐ 101
PSTG1 pretest PSTG TS10 LQĐ 65
KTDX pretest KTDX TS10 LQĐ 110
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 37
BFF BFF 34
EZ10 EZ10 34
COUNTSR Mua Đất Mức độ khó, Số học, Toán 22
FNUMBER Số Gần Nhất 76
DIVABLE1 Bội Của 9 51
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 25
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 25
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 18
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 73
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 187
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 279
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 70
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 162
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 198
ARGUMENT Cãi Nhau 6
SEARCHING Thám Hiểm 7
POND Hồ Cá 11
SOLVE Giải phương trình 89
PIGGY Heo Đất 40
MAGNET Nam châm 187
MOOD Tâm Tư 7
CHOIBI Chơi Bi Quy hoạch động 59
DAYTG Dãy Tăng Giảm Duyệt CB, Quy hoạch động 131
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 10
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 31
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ C 71
THAP Tháp (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 148
LT Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 104
SORT Đếm (Tin học trẻ B 2019) Đề thi, String (chuỗi), Tin học trẻ B 538
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 16
STAIR CẦU THANG 8
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 9
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 422
NOTMED Tìm các số lớn nhất 9
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 561
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 556
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 117
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 210
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 369
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 538
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 463
AMINUM Số Ami 10
PRODUCT Phép Nhân 4
COUNTING Đếm Số Dãy 6
PAINTING Sơn Nhà 6
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 47
OPTIMAL Tìm x 8
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 22
SUMFACT Tổng Giai Thừa Mức độ khó, Số học, Toán 8
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 7
HOUSING Mua Nhà Mảng cơ bản 236
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 25
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết Prefix Sum 4
VUONG Hình vuông (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 262
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 159
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 460
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 90
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 189
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 43
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 122
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 236
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 299
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 34
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 103
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 165
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 270
CSLN Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) HSG Lớp 9, String (chuỗi), Tin học trẻ B, Toán 449
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 269
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 292
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 429
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 441
JPAIR JPAIR 62
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 125
SOCP Số chính phương Chia để trị, HSG Lớp 12, Sàng nguyên tố, Số học, Toán 76
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 220
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 15
TNGAME GAME 187
NPAIR Đếm cặp 7
INTERSECT INTERSECT 2
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 33
LATGACH Lát gạch BigNum 56
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 8
SPQ Số phú quý 85
HOUSE2 Xây Nhà 82
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 44
HANOI Tháp Hà Nội 21
FIBOMUL Dãy fibo nhân 34
KSUM SUMK 331
PLUSEZ Cấp số cộng 312
COMDIV Số ước chung 428
MAXOCC Max Occurrence 176
GIRLNUM Girl Numbers 50
LPDSTR Xâu LPD 24
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 21
BUYCAN Mua kẹo 49
KTHNUM Số thập phân thứ k 23
CNTPAIR Đếm cặp 135
DIVABLE Số số chia hết 390
MEANARR Dãy trung bình cộng 226
ROPASI Oẳn tù tì 436
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 6
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 5
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 48
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 251
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 112
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 335
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 696
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17, Quay lui, Quy hoạch động 5
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 100
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 590
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 413
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 535
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 389
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 441
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 113
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 171
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 45
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 121
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 288
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 99
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 86
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 206
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 66
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 190
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 131
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 64
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 66
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 79
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 219
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 350
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 84
HOHANG Xâu họ hàng (hard edition) String (chuỗi) 129
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 142
HELLO Xin chào String (chuỗi) 243
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 226
FNUM FNUM String (chuỗi) 244
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 39
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 75
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 72
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 94
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 52
ORANGE Cam sành Hàm Yên 70
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 65
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 100
COMSTR Pretest COMSTR 5
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 395
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 338
ASPAL Pretest ASPAL 5
SOLPIN Pretest SOLPIN 12
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 323
PHANSO Phân số có giá trị nguyên (HSG17) HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 114
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 498
XKT Cắt xâu kí tự (HSG17) HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 208
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 379
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ, String (chuỗi) 644
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 113
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 312
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 478
SINGER SINGER n^2 5
SINGERNNN SINGER n^3 6
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 92
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 380
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 104
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 199
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 307
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 210
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 105
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 28
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 135
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 300
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 218
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 536
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 421
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 284
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 17
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19, Quy hoạch động 36
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 121
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 70
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 75
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 3
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 172
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 131
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 33
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 5
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 3
RESTORE RESTORE 03 Mức độ 3, BigNum, Practice VOI'19, Quy hoạch động 6
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 2
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 17
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 16
LPASS LPass Practice VOI'19 2
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 47
PALWAY PALWAY DFS và BFS, Practice VOI'19 2
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 12
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 2
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 7
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 75
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 4
BSR BSR Practice VOI'19, Prefix Sum 8
NUMSET Tập số Practice VOI'19 4
DEL DEL Practice VOI'19 23
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 9
TREE01 CÂY Practice VOI'19 6
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 14
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 2
CASTLE01 CASTLE DFS và BFS, Practice VOI'19 3
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 2
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 6
LAND Mua đất Practice VOI'19 12
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 4
INCMAT Học toán Practice VOI'19, Prefix Sum, Quy hoạch động 9
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 43
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 3
FACTORS Factors Practice VOI'19 3
DNA DNA Practice VOI'19 6
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 22
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 63
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 42
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 4
BSF Giá sách Practice VOI'19 9
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 3
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 3
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 4
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 13
XH Xếp hình Practice VOI'19 2
SC Super Computer Dijkstra, Practice VOI'19, Số học 24
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 3
PIG Con heo đất Practice VOI'19 13
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 25
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 8
COW01 Trại bò Practice VOI'19 2
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 129
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 180
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 63
COLOR Tô màu Practice VOI'19 3
COINS COINS Practice VOI'19 2
COEF Hệ số Practice VOI'19, Số học, Toán 21
BRS BRS Practice VOI'19 6
BSEQ BSEQ Practice VOI'19, Quy hoạch động 22
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 11
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 5
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 33
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 147
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 28
ADDS ADDS Practice VOI'19, Toán 53
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 9
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 57
ATM ATM Practice VOI'19, Quy hoạch động 18
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 117
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 5
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19, Toán 23
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 9
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 16
GOLDS GOLDS Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 47
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 5
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 9
CSEQ CSEQ Practice VOI'19, Prefix Sum, Tìm nhị phân, Two Pointer 229
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19, Toán 34
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 274
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 249
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quy hoạch động, VOI 160
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 140
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 129
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 294
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 189
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 91
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 45
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 23
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19, Quy hoạch động chữ số 28
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 4
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 10
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động, Tìm nhị phân 70
POSTMAN Postman Practice VOI'18 19
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 5
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18, Quy hoạch động 11
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 3
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 25
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 17
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 19
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 5
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 8
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 3
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 75
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 11
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 11
NUMK NUMK DFS và BFS, Practice VOI'18, Quy hoạch động 14
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 4
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18, Quy hoạch động, Toán 7
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 7
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 11
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 7
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 90
EQUA Phương trình Practice VOI'18, Số học, Toán 10
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 17
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 5
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 29
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 16
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ DFS và BFS, Practice VOI'17 8
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 32
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 24
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 2
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 12
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 7
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 4
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 186
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 20
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 1
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 3
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 428
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 278
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 42
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 354
STABLE Ổn định DFS và BFS 71
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 3
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 41
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 71
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 20
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 28
BALANCE Cân thằng bằng Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 26
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 8
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 15
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 38
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 32
DOFF DOFF Mức cơ bản 135
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 447
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 387
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 3
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 4
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 4
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 8
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 6
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 28
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 4
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 27
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 59
EVA Sơ tán DFS và BFS 139
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 3
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 21
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 122
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 14
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 109
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 127
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 359
C06_06 Ước số chung If-For-While, Mức cơ bản 668
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 600
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 581
C06_07 Ước số chung lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 592
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 596
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 776
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 699
SUMK Tổng K Prefix Sum, Quy hoạch động 9
ZERO4 Zero-quadruple 16
NUMERALS Số học 47
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 7
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 217
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 190
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 102
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 273
DIVISORS01 Tìm ước số 5
VIKHUAN Vi khuẩn 8
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 136
C04_11 Số chính phương If-For-While, Mức cơ bản 920
C04_10 Vị trí số lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 687
C04_09 Sắp xếp 3 số If-For-While, Mức cơ bản 771
C04_08 Sắp xếp 2 số If-For-While, Mức cơ bản 866
C04_07 Tìm số trên vòng tròn If-For-While, Mức cơ bản 606
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp If-For-While, Mức cơ bản 659
C04_05 C04_05 If-For-While, Mức cơ bản 745
C04_04 Tam giác vuông If-For-While, Mức cơ bản 1016
C04_03 Min của 4 số If-For-While, Mức cơ bản 1007
C04_02 Max của 3 số If-For-While, Mức cơ bản 1079
C04_01 Số chẵn If-For-While, Mức cơ bản 1166
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 474
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 531
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 522
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 508
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 554
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 530
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 569
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 172
SEQ04 Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S Two Pointer 289
SEQ05 Tổng lớn hơn hoặc bằng S Two Pointer 318
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 671
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 760
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 594
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 641
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 724
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 187
FUTURE Số tương lai BT Cơ bản, Mức cơ bản 253
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 340
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 864
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 147
CB01 FIBO BT Cơ bản, Mức cơ bản 454
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 234
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 562
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 566
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 614
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 737
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 854
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 737
C05_05 Số hoàn hảo 05 If-For-While, Mức cơ bản 679
C05_04 Số lượng ước số 05 If-For-While, Mức cơ bản 959
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 1059
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 1043
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 1233
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 572
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 702
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 636
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 818
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 896
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 967
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 242
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 217
DIVGROUP Chia nhóm 4
BPHOTO Bức ảnh đẹp 13
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 77
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 464
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 71
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 135
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 187
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 316
TILES Tree tiles 4
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 9
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 247
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 67
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 477
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 480
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 428
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 305
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 240
TONG Tổng A + B 979
Back to Top