Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SUMQUERY Bài toán truy vấn tổng 01 Mức độ 1 34
notyet2 not yet 2 Đề thi, DFS và BFS, DHBB '14 58
SIMPLE Đơn giản thôi BT Cơ bản, Toán 130
notyet Not Yet 58
TRIMOD Số dư BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Lớp 6, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 92
POWAB Số mũ BT Cơ bản 89
AXBC Đếm nghiệm nguyên của phương trình HSG Lớp 9, Mức độ dễ, Toán 30
CATRAT Mèo và chuột BT Cơ bản, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Số học, Toán 109
tpaper tpaper 2
nguyento Nguyên tố cân bằng 02 Mức độ 2 42
HTTP Học Tài Thi Phận Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 140
MAXMOD Số dư lớn nhất BT Cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ, Số học, Toán 166
FINDGCD Tìm GCD Segment Tree, Stack, Queue, Deque, Toán 33
Part00 Accept 309
NUMORDER2 NUMORDER2 43
BEADS BEADS Quy hoạch động 51
Part14 Đánh lừa 335
Part13 Mùng mấy rồi 😕 Toán 140
Part12 Cá nục bơi trong bể nước Duyệt CB 49
Part11 Long long \'" String (chuỗi) 66
MEETING01 MEETING 4
MILK MILK 16
REPLACE REPLACE 12
SEGMENTS01 SEGMENTS 47
SEQK SEQK 19
SET SET 10
RECT03 RECT 18
POWER POWER 45
CHANGE01 CHANGE 22
CSTC2 CSTC2 68
BOARD02 BOARD 46
RECTANG RECTANGLES 37
SEQUENCE02 SUBSEQUENCE 34
COIN COIN 39
OANQUANE Ô ăn quan (bản dễ) Duyệt CB 10
OANQUANH Ô ăn quan (bản khó) Quay lui 0
DIVONE Division 1 04 Mức độ 4, BigNum, Số học, Toán 0
SUBMERSION Sự Phục Tùng BT Cơ bản, Mức cơ bản 356
DIVTWO Division 2 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Số học, Toán 5
AmiZero2 Số Không Ở Cuối 2 57
AmiZero Số Không Ở Cuối 111
SSMOD3 Xâu con chia hết (Sub 3) 6
SSMOD2 Xâu con chia hết (Sub 2) 11
SSMOD1 Xâu con chia hết (Sub 1) 21
BARCODE2 BARCODE2 Quy hoạch động, Toán 13
ArithArray Dãy Cấp Số Cộng Con 79
ArithTree Đường Đi Cấp Số Cộng 5
PANCAKE PANCAKE 14
KONG Giải cứu công chúa 03 Mức độ 3, Mức độ khó, Quy hoạch động 4
FRAME Khung ảnh 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Toán 333
COVGAM Thuốc diệt virus Covid-19 03 Mức độ 3, DFS và BFS, Union-Find Disjoint Set 37
ZIGZAG Khu rừng zigzag 01 Mức độ 1, 05 If-For-While, Mức độ dễ 73
ILLUMINATI Illuminati 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, Tìm nhị phân 116
FUNTRIP Chuyến đi vui vẻ 02 Mức độ 2, 05 If-For-While, Mức độ dễ, String (chuỗi) 42
STRING*. Xử lý xâu ez 131
STT1403 Mua quà 0
LZCSH Định và YDS (bản khó) 6
LZCSE Định và YDS (bản dễ) 13
GCD GCD khác nhau 51
MODIFIED Bị Biến Đổi 103
NewGame Trò chơi mới Sắp xếp, Tìm nhị phân, Two Pointer 217
DAPCHAUE Định và Ami (bản dễ) 04 Mức độ 4, Bài tập về dãy bit 18
CAIWINLAU2 CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) 03 Mức độ 3, Số học, Toán 61
LNNAME Tên LN 03 Mức độ 3, Quy hoạch động, String (chuỗi) 41
LNCHAT Chat với LN 01 Mức độ 1 131
LNARRAY Dãy số LN 02 Mức độ 2 47
DAPCHAUH Định và Ami (bản khó) 04 Mức độ 4, Bài tập về bitmask 4
KNIGHTC Con Mã 7
BAHT Đổi Tiền BAHT 13
NEWLANG Ngôn Ngữ Lập Trình 51
BOARD Bảng 52
THPTQG Luyện Thi 63
CAIWINLAU CaiWinDao và em gái thứ 4 191
PROBLEM Bài tập 03 Mức độ 3, Toán 8
BOMBE Enigma 03 Mức độ 3, Toán 20
Meeting Cuộc gặp gỡ BT Cơ bản, Toán 263
Equal Cân Bằng Xâu 02 Mức độ 2, String (chuỗi) 106
Covid19 Hải và nghiên cứu về corona Tham lam 77
KiDCAT Kid và lũ mèo. Toán 6
KIDDP Kid và sự phụ thuộc. Dijkstra, Toán 7
1920W053 Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M 33
1920W052 Bảng số Quay lui 25
1920W051 Ship hàng 35
MEDIAN Tìm số trung vị 02 Mức độ 2, Sắp xếp, Tham lam 32
TWOARR Hai mảng đặc biệt 20
THREESTR Bộ ba string 113
DiffArr Dãy khác nhau Tham lam 61
Rectangles Các hình chữ nhật Mức độ dễ, Sắp xếp, Toán 74
TronTap Trốn Tập 03 Mức độ 3, Euclic ++ 10
DongNuoc Đong Nước 03 Mức độ 3, Euclic ++ 13
BIXANH Bi xanh 03 Mức độ 3, Euclic ++ 29
FUEL1902 Đổ xăng 4
SUM1902 Tìm đoạn con 59
CNTBIT Đếm số bit (bản bigint) 02 Mức độ 2, Bài tập về dãy bit 44
Kiến Kid và Kiến Mức cơ bản, Toán 10
GILDONG Chuỗi đối xứng dài nhất. 18
TOURS Du lịch Tham lam, Tìm nhị phân, Toán 16
DRAW1402E Định và Uyên (bản dễ) 116
LOVERS Người Tình 6
DRAW1402H Định và Uyên (bản khó) BT Cơ bản, Mức cơ bản 16
ARRAYGAME Trò chơi trên mảng Segment Tree, Toán 4
CAKE1402 Bánh bông lan trứng muối BIT-Binary Indexed Tree 41
Chess Cờ cá ngựa BT Cơ bản 162
Destroy Tiêu diệt hoa hồng Quy hoạch động 27
Part10 \"' String (chuỗi) 56
TOWERDIV Trò chơi TowerDiv 78
NNCWD CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) 82
K Kid 03 Mức độ 3, Số học, Toán 13
V Vampire 16
UH Unhappy 9
EP Tròn, Vuông, Tam Giác 03 Mức độ 3, Hình học 4
YS Yang Super 02 Mức độ 2, Số học 125
LNCor Large Number 157
WUHAN Định và Toán BT Cơ bản, Mức cơ bản 13
TREEX TREEX 5
REARRANGE sắp xếp 6
CORONA Hello Corona!! 03 Mức độ 3, Toán 20
BCNN BCNN 84
MagicArr Magic_Array 69
AMN Ma trận AMN Practice VOI'20 5
ABC Xâu ABC Practice VOI'20 40
LI_XI Bao lì xì 170
Real_Value Real_Value 147
Part09 Bài cào BT Cơ bản 64
DIEM Điểm DHBB '17 3
QUANGCAO Quảng cáo DHBB '17 4
Digitsum Digitsum DHBB '17 25
SOFTWARE Tư duy kiểu úc DHBB '17 0
SEQGAME02 Trò chơi của Cuội DHBB '17 12
BOM Bờm và Phú Ông 02 Mức độ 2, Quy hoạch động 48
CHIARUONG Chia ruộng 01 Mức độ 1, Duyệt phân tập, Vét cạn 30
Hinhvuong Hình vuông 01 Mức độ 1, 05 If-For-While 123
CRUSH CRUSH BT Cơ bản, Mức cơ bản 0
NGAN Định, Ngạn và MST BT Cơ bản, Mức cơ bản 5
1920W033 CARDGAME 8
1920W032 JUMP 6
1920W031 FWORD 17
1920W023 Lớp học múa 33
1920W022 Tổng nhỏ nhất 57
1920W021 Ước chung lớn nhất 45
ARR08 ARR08 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 210
ARR07 ARR07 01 Mức độ 1, Mảng cơ bản 283
Part08 Sum troll p2 BT Cơ bản, Mức cơ bản 99
NTT14 Nhân Đa Thức 7
LISS Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất 29
UNION14 Cây Khung Khá Nhỏ 82
IT14 Cây Phân Đoạn 116
DP14 CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) 124
KMP14 So Khớp Xâu 79
CIRCLE01 Vòng tròn Practice VOI'20 5
COLORS Tìm màu Practice VOI'20 6
MAXDIS Khoảng cách lớn nhất Practice VOI'20, Tìm nhị phân 12
PHOTO Chụp ảnh Practice VOI'20 8
CHOCOLATE1 CHIA CHOCOLATE Practice VOI'20 3
SELECT01 Thành phần liên thông Practice VOI'20 8
LSEQ Dãy số nguyên liên tiếp Duyệt CB, Practice VOI'20, Sắp xếp 62
MILKTEA MILKTEA 2
PFNUM PFNUM 31
CALCULATE CALCULATE 15
HOMEWORK HOMEWORK 3
Part07 Guess 3
1920W014 Hai từ tương đương 12
1920W013 Hàng cây 65
1920W012 Số chữ số 0 93
1920W011 Chín ước 30
ROBOT02 ROBOT Practice VOI'20 3
Manhatten Manhatten Table Practice VOI'20 5
GREEDY Greedy Segments Practice VOI'20 7
GRAPH GRAPH Practice VOI'20 4
GOODSUBSET GOOD SUBSET Practice VOI'20 3
Part06 Hello World p2 Mức cơ bản 278
BTRI Bộ ba đẹp Duyệt CB, Practice VOI'20 25
matrix Ma trận Nhân ma trận, Practice VOI'20 11
MDOOR Cánh cửa thần kì Practice VOI'20 5
EXP Biểu thức Practice VOI'20 15
ETABLE Bảng điện tử Practice VOI'20 49
ORGAN Sản xuất đồ chơi Practice VOI'20 2
QUEUE Xếp hàng Practice VOI'20 15
SWGAME Trò chơi trí tuệ Practice VOI'20 10
TERRYFOX TERRY FOX Practice VOI'20 15
TEXTCOM So sánh văn bản Practice VOI'20 8
RECT02 HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT Stack, Queue, DEQueue 62
MINIMUM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Stack, Queue, DEQueue 69
Part05 Bow of love Mức độ dễ, Quay lui, Toán 79
XAUKG Xâu không giảm Quy hoạch động 110
WTREE Tưới cây Tìm nhị phân 134
BLACKJUMP Trò chơi blackjump Tìm nhị phân 81
Part04 Sum troll Mức cơ bản, Mức độ rất khó 84
NP01 NP01 Tìm nhị phân 310
DEQ01 DEQ01 Stack, Queue, DEQueue 89
BEAUSTR BEAUSTR Practice VOI'20 7
DRONE DRONE Practice VOI'20 15
TRIPLE TRIPLE Practice VOI'20 20
PMONEY PMONEY Practice VOI'20 5
PLUS PLUS Practice VOI'20 10
BALLOON01 BALLOON01 Practice VOI'20 3
WORD WORD Practice VOI'20 11
BGRAPH BGRAPH Practice VOI'20 11
STRkARY STRkARY Practice VOI'20 6
BRORDER BRORDER Practice VOI'20 4
DOG DOG Practice VOI'20 4
TAXI TAXI Practice VOI'20 10
GALAXY GALAXY Practice VOI'20 3
BANK BANK Practice VOI'20 12
SEQMX SEQMX Practice VOI'20 12
MNUM MNUM Practice VOI'20 13
CLOCK CLOCK Practice VOI'20 15
GLIDER GLIDER Practice VOI'20, Tìm nhị phân 13
LANGUAGE LANGUAGE Practice VOI'20 3
COMLIST Liệt kê tổ hợp Practice VOI'20 9
BINARYLIST Liệt kê xâu nhị phân Practice VOI'20 10
WISEQ Dãy con tặng trọng số Practice VOI'20, Quy hoạch động 18
UNION Liên thông Practice VOI'20, Sắp xếp 10
TREE02 Trồng cây Heap, Practice VOI'20, Quy hoạch động 10
THEATER THEATER Practice VOI'20 3
SUBWORD SUBWORD Practice VOI'20, Quy hoạch động, Tham lam 9
SPNUM Số đặc biệt Practice VOI'20, Quy hoạch động chữ số 16
SPASTA Trạm không gian Practice VOI'20, Tham lam 17
SORT01 Sắp xếp BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, RMQ, Sắp xếp, Segment Tree 64
SEGMENTS Đoạn thẳng DFS và BFS, Practice VOI'20 7
RSEQ RSEQ Practice VOI'20, Segment Tree 29
PIKACHU Trò chơi Pikachu Đường đi ngắn nhất, Practice VOI'20 11
Maxdif Maxdif Practice VOI'20, Stack, Queue, DEQueue 37
LOCK01 Khóa số Practice VOI'20, Sắp xếp 14
KSPS Khảo sát phân số Practice VOI'20 6
GYALPHA GYALPHA DFS và BFS, Practice VOI'20 8
GROUP02 Phân nhóm Practice VOI'20, Tìm nhị phân 13
GROUP01 Xếp nhóm 03 Mức độ 3, BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, Tìm nhị phân 9
FCOIN Đồng tiền xu giả Practice VOI'20 16
EQUA01 Phương trình Practice VOI'20 10
CONTACT Liên lạc Mức độ khó, Practice VOI'20, RMQ, Union-Find Disjoint Set 13
BUDGET Ngân sách Practice VOI'20, Tham lam, Tìm nhị phân 8
MST Cây khung nhỏ nhất (HEAP) Cây khung nhỏ nhất 72
RACING Vòng đua F1 Cây khung nhỏ nhất 36
IOIBIN Các thùng nước Cây khung nhỏ nhất 69
FWATER Tưới nước đồng cỏ Cây khung nhỏ nhất 42
Part03 Physic Toán 171
DIOPHANTE Phương trình Diophantine Euclic ++, Toán 28
ATM02 Máy ATM Euclic ++, Toán 12
CURRENCY Tiền tệ Euclic ++, Toán 15
Notfactor Giả giai thừa Euclic ++, Số học, Toán 8
HANTIN Hàn Tín điểm binh Euclic ++, Toán 16
MOD Số dư Euclic ++, Toán 23
equalmod Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn Euclic ++, Số học, Toán 21
VOI20W01B3 BRACKET-Dãy ngoặc Practice VOI'20, Quay lui, Quy hoạch động 10
VOI20W01B2 MEDIAN-Số trung vị Practice VOI'20, Tìm nhị phân 7
VOI20W01B1 EQUATION - Phép toán Bài tập về bitmask, Practice VOI'20, Toán 15
Water Water Mức độ dễ, Prefix Sum, Quy hoạch động, Stack, Queue, DEQueue, Tìm nhị phân 11
SPMARKET Siêu thị may mắn (VOI2007) BigNum, Quy hoạch động 9
LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó) BIT-Binary Indexed Tree, Quy hoạch động, Segment Tree, Tìm nhị phân 157
CAPTAIN Thuyền trưởng Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 28
SUMPRIME Tổng các số nguyên tố Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 24
TOMMY Chú gấu Tommy và các bạn Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Số học 8
FACTOR2 FACTOR Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 54
CHEER Động viên đàn bò Cây khung nhỏ nhất 36
NKCITY Xây dựng thành phố Cây khung nhỏ nhất 57
BadTester BadTester 15
NS Ông già Noel Practice VOI'20 2
OD Trò chơi chẵn lẻ Practice VOI'20, Union-Find Disjoint Set 13
MC Thử nghiệm robot Practice VOI'20 0
PETS THÚ CƯNG Practice VOI'20 5
NETWORK MẠNG TRUYỀN THÔNG Practice VOI'20 3
HISTOGRAM Chu vi của biểu đồ Practice VOI'20 3
Part02 Nhân phẩm BT Cơ bản 321
___ ___ 24
DRILL DRILL 0
SUMPOW SUMPOW 40
LEGGO LEGGO 2
LCMS LCMS 6
DPC7 DPC7 11
BALLOON BALLOON 27
FUNCTION FUNCTION Practice VOI'20, Toán 11
Part01 Hello World BT Cơ bản 426
MAMA Ma cũ ma mới Segment Tree 35
QMAXC Giá trị lớn nhất Segment Tree 60
QMAX Giá trị lớn nhất Segment Tree 89
FBRICK Xếp hình Nhân ma trận, Quy hoạch động 18
821E Okabe and El Psy Kongroo Nhân ma trận, Quy hoạch động 9
852B Neural Network country Nhân ma trận 7
SEQ16 Recursive Sequence Nhân ma trận 16
NKLINEUP Xếp hàng Segment Tree 72
MINQUERY Số nhỏ nhất trong dãy Segment Tree 89
SODB Số đặc biệt Toán 102
FRIENDS GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” Quay lui 13
LOTTERY Xổ số Sắp xếp 111
STONES Xếp đá Toán 111
LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Quy hoạch động 228
FIBSEQ Dãy Fibonacci Nhân ma trận 19
FIB3 FIB3 Nhân ma trận, Quy hoạch động 16
DREAM Giấc mơ Nhân ma trận, Quy hoạch động 9
166E Tứ diện Nhân ma trận 33
ABA15E Trò chơi bắt chước Nhân ma trận, Quy hoạch động 36
ONE4EVER Forever Alone Person Nhân ma trận 26
DONUOC Đo Nước Nhân ma trận, Quy hoạch động 216
DHLOCO Nhảy lò cò Nhân ma trận, Quy hoạch động 42
FIBOS Tổng Fibonaci Nhân ma trận 40
BANHANG Bán hàng Sắp xếp 113
TREELINE QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) 16
GARDENS VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) 12
BROAD CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) 39
CAPACITY NĂNG LỰC (CT14B) 30
modulo Chia lấy dư (CT14A) Toán 104
NUMSPLIT Sinh số HSG Lớp 9 131
LPREFIX Xâu tiền tố dài nhất HSG Lớp 9 77
SX Sắp xếp dãy số (LQD17) TS10 LQĐ 92
THUONG Tìm phần thưởng (HSG9 19) HSG Lớp 9, Toán 112
CATBIA Cắt bìa (HSG9 19) HSG Lớp 9, Số học, Toán 281
DEMKYTU Đếm ký tự (HSG9 19) HSG Lớp 9, String (chuỗi) 377
KYNIEM Kỷ niệm ngày thi (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 85
TIMSO18 Tìm số (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 56
CATXAU Cắt xâu (LQD18) String (chuỗi), TS10 LQĐ 155
SUBMAT Tính tổng trên hình chữ nhật con 43
MAXOR Tập con XOR lớn nhất 27
ROIRAC Rời rạc hóa 59
LINE Con13C 54
LN Con13A 101
SAMEMAT Con13B 84
MAXDIV Con13D 43
MTHNUM Con13E 9
LOVEPATH Con13F 5
COLORTREE COLORTREE 6
ADS ADS 17
FINDNUM1 FINDNUM1 DFS và BFS 23
ANTS ANTS DFS và BFS 6
DELIVER DELIVER DFS và BFS 67
BALLON BALLON DFS và BFS 15
BUSSYS BUSSYS DFS và BFS 20
ADVENTURE ADVENTURE 4
COMSYS COMSYS 12
CNTPEAKS CNTPEAKS 24
MESSAGE MESSAGE 36
DIFFSUB Dãy khác biệt Quy hoạch động 6
EZCOUNT Đếm số bit (bản dễ dễ tí) Bài tập về dãy bit 117
HAPPY Thuốc vui vẻ BIT-Binary Indexed Tree, Prefix Sum, Quy hoạch động, Segment Tree, Toán 30
SEQ Đếm số 9
MAXREM Modulo lớn nhất Toán 139
SUMDIV Tổng ước số 24
NUMDIV2 Số ước số (Bản khó) 42
NUMDIV Số ước số Số học 103
SUMINV Tổng nghịch đảo Số học 37
SQUARECNT Đếm hình vuông Số học 65
SUBSET SUBSET Số học 22
RGB RGB Coloring Số học 21
nCr nCr Số học 34
CONNECTE Connected Points Nhân ma trận 4
LATGACH4. Lát gạch 4 Nhân ma trận 87
COMPRESS Nén xâu Hash, KMP, Z Function 14
FIBGCD FIBGCD Số học 36
XEPGACH Xếp gạch Quy hoạch động 26
2M 2 Mảng Số học, Toán 4
BUSES BUSES Số học 12
Tower Tower 3-coloring Số học 56
BUILDTOWER BUILDTOWER Số học 17
BALL BALL Số học 30
HOPMAT2 Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 127
HOPMAT Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 146
DAY_SO Dãy số Quy hoạch động 149
BONUS Phần thưởng Prefix Sum, Quy hoạch động 4
ROAD ROAD Quy hoạch động 11
TOMAU Tô màu Quy hoạch động Bitmask 20
ARTFLOWER Cắm hoa nghệ thuật Quy hoạch động 21
QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất Mức độ dễ, Quy hoạch động 134
BIGCIRCLE BIG CIRCLE. Hình học 3
MYSTERY Số huyền bí Chia để trị, Toán 88
LUTH Lũy thừa Chia để trị, Toán 170
LQDDIV Chia nhóm Duyệt phân tập, Quay lui 32
LEM3 TRIP Nhánh cận, Quay lui 55
HOUSES Bán nhà Quay lui 53
FINDNUM Tìm số Quay lui, Số học, Toán 46
DONGGAO Đong gạo Duyệt CB 345
COIN34 COIN34 Duyệt phân tập, Quay lui 38
CONAN ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Mức độ dễ, String (chuỗi) 211
MUAXANG MUA XĂNG Mức cơ bản 193
BAOLIXI BAO LÌ XÌ. Mức độ dễ 256
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 321
MEMOME. Memorise Me! Mức độ dễ 132
SOAO. SỐNG ẢO. Mức cơ bản 205
MEZ. EZZI. Mảng cơ bản, Mức độ dễ 275
THT1412 PHẦN THƯỞNG. 72
UPDATEARR CẬP NHẬT MẢNG. Mức độ dễ 115
DGACH. ĐẶT GẠCH. If-For-While, Mức cơ bản 153
XCHO XẾP CHỖ NGỒI. If-For-While, Mức cơ bản 90
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố Quay lui 74
DAYNGOAC Dãy ngoặc Quay lui, Toán 69
ATGX ATGX - ADN Quay lui 123
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) Nhánh cận, Quay lui 15
SINHHV Sinh các hoán vị P.pháp sinh, Quay lui 169
SINHNP Sinh dãy nhị phân Phương pháp sinh, Quay lui 221
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 7
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 356
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 89
REMAINDER Số dư (Tin học trẻ B) Chia để trị, Đề thi, Nhân ma trận, Số học, Toán 61
TGSO Tam giác số (Tin học trẻ B) BigNum, Đề thi, Toán 12
PHATQUA Phát quà (Tin học trẻ B) Đề thi, Số học, Toán 53
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 137
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 101
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 228
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 211
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 360
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 334
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 405
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 530
C03_11 Hình tròn If-For-While 582
C03_10 Phép toán số học If-For-While 703
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 677
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 677
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 733
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 670
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 650
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 782
C03_03 Ký tự mới If-For-While 706
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 806
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 917
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 139
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 302
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 135
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 445
DAYSO pretest DAYSO TS10 LQĐ 97
PSTG1 pretest PSTG TS10 LQĐ 60
KTDX pretest KTDX TS10 LQĐ 99
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 36
BFF BFF 34
EZ10 EZ10 32
COUNTSR Mua Đất Mức độ khó, Số học, Toán 20
FNUMBER Số Gần Nhất 74
DIVABLE1 Bội Của 9 51
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 24
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 24
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 17
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 62
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 164
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 225
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 63
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 142
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 162
ARGUMENT Cãi Nhau 6
SEARCHING Thám Hiểm 6
POND Hồ Cá 11
SOLVE Giải phương trình 66
PIGGY Heo Đất 38
MAGNET Nam châm 174
MOOD Tâm Tư 7
CHOIBI Chơi Bi Quy hoạch động 44
DAYTG Dãy Tăng Giảm Duyệt CB, Quy hoạch động 109
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 10
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 26
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ C 55
THAP Tháp (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 137
LT Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 94
SORT Đếm (Tin học trẻ B 2019) Đề thi, String (chuỗi), Tin học trẻ B 426
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 16
STAIR CẦU THANG 8
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 9
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 359
NOTMED Tìm các số lớn nhất 9
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 486
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 472
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 106
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 172
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 321
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 462
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 400
AMINUM Số Ami 8
PRODUCT Phép Nhân 3
COUNTING Đếm Số Dãy 6
PAINTING Sơn Nhà 6
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 47
OPTIMAL Tìm x 8
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 21
SUMFACT Tổng Giai Thừa Mức độ khó, Số học, Toán 7
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 7
HOUSING Mua Nhà Mảng cơ bản 203
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 25
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết Prefix Sum 4
VUONG Hình vuông (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 227
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 136
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 390
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 85
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 171
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 40
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 119
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 216
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 267
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 33
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 98
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 154
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 248
CSLN Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) HSG Lớp 9, String (chuỗi), Tin học trẻ B, Toán 381
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 209
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 261
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 360
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 387
JPAIR JPAIR 61
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 95
SOCP Số chính phương Chia để trị, HSG Lớp 12, Sàng nguyên tố, Số học, Toán 62
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 161
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 15
TNGAME GAME 184
NPAIR Đếm cặp 7
INTERSECT INTERSECT 2
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 33
LATGACH Lát gạch BigNum 53
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 8
SPQ Số phú quý 82
HOUSE2 Xây Nhà 80
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 43
HANOI Tháp Hà Nội 16
FIBOMUL Dãy fibo nhân 34
KSUM SUMK 292
PLUSEZ Cấp số cộng 279
COMDIV Số ước chung 389
MAXOCC Max Occurrence 168
GIRLNUM Girl Numbers 38
LPDSTR Xâu LPD 24
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 21
BUYCAN Mua kẹo 48
KTHNUM Số thập phân thứ k 23
CNTPAIR Đếm cặp 118
DIVABLE Số số chia hết 353
MEANARR Dãy trung bình cộng 218
ROPASI Oẳn tù tì 399
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 6
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 5
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 48
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 208
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 106
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 287
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 593
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17, Quay lui, Quy hoạch động 4
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 88
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 440
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 354
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 448
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 336
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 372
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 108
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 149
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 41
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 118
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 244
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 98
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 77
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 191
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 61
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 160
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 125
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 61
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 50
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 67
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 194
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 308
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 79
HOHANG Xâu họ hàng (hard edition) String (chuỗi) 121
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 136
HELLO Xin chào String (chuỗi) 217
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 199
FNUM FNUM String (chuỗi) 215
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 37
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 70
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 67
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 78
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 32
ORANGE Cam sành Hàm Yên 45
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 47
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 82
COMSTR Pretest COMSTR 5
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 333
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 300
ASPAL Pretest ASPAL 4
SOLPIN Pretest SOLPIN 11
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 277
PHANSO Phân số có giá trị nguyên (HSG17) HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 106
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 414
XKT Cắt xâu kí tự (HSG17) HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 184
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 318
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ, String (chuỗi) 518
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 101
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 265
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 409
SINGER SINGER n^2 5
SINGERNNN SINGER n^3 6
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 81
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 272
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 77
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 141
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 213
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 152
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 78
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 22
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 96
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 230
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 188
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 398
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 313
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 209
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 16
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19, Quy hoạch động 31
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 106
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 65
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 67
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 3
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 135
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 93
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 33
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 4
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 2
RESTORE RESTORE 03 Mức độ 3, BigNum, Practice VOI'19, Quy hoạch động 4
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 2
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 13
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 16
LPASS LPass Practice VOI'19 2
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 45
PALWAY PALWAY DFS và BFS, Practice VOI'19 2
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 12
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 2
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 7
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 46
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 4
BSR BSR Practice VOI'19, Prefix Sum 7
NUMSET Tập số Practice VOI'19 4
DEL DEL Practice VOI'19 21
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 9
TREE01 CÂY Practice VOI'19 6
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 14
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 2
CASTLE01 CASTLE DFS và BFS, Practice VOI'19 2
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 2
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 6
LAND Mua đất Practice VOI'19 10
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 3
INCMAT Học toán Practice VOI'19, Prefix Sum, Quy hoạch động 4
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 29
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 2
FACTORS Factors Practice VOI'19 3
DNA DNA Practice VOI'19 6
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 10
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 56
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 12
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 4
BSF Giá sách Practice VOI'19 8
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 3
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 3
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 4
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 12
XH Xếp hình Practice VOI'19 2
SC Super Computer Dijkstra, Practice VOI'19, Số học 20
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PIG Con heo đất Practice VOI'19 12
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 24
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 8
COW01 Trại bò Practice VOI'19 2
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 95
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 137
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 51
COLOR Tô màu Practice VOI'19 3
COINS COINS Practice VOI'19 1
COEF Hệ số Practice VOI'19, Số học, Toán 20
BRS BRS Practice VOI'19 5
BSEQ BSEQ Practice VOI'19, Quy hoạch động 15
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 10
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 5
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 26
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 128
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 25
ADDS ADDS Practice VOI'19, Toán 50
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 9
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 39
ATM ATM Practice VOI'19, Quy hoạch động 13
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 113
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 5
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19, Toán 21
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 8
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 13
GOLDS GOLDS Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 43
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 5
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 9
CSEQ CSEQ Practice VOI'19, Prefix Sum, Tìm nhị phân, Two Pointer 134
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19, Toán 34
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 192
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 160
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quy hoạch động, VOI 136
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 124
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 98
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 213
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 168
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 78
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 43
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 21
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19, Quy hoạch động chữ số 25
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 4
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 10
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động, Tìm nhị phân 57
POSTMAN Postman Practice VOI'18 19
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 5
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18, Quy hoạch động 11
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 3
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 16
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 17
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 19
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 2
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 6
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 3
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 71
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 10
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 5
NUMK NUMK DFS và BFS, Practice VOI'18, Quy hoạch động 13
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 3
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18, Quy hoạch động, Toán 7
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 7
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 8
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 7
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 83
EQUA Phương trình Practice VOI'18, Số học, Toán 8
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 16
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 5
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 16
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 14
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ DFS và BFS, Practice VOI'17 7
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 24
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 21
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 2
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 8
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 5
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 2
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 133
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 20
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 1
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 2
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 230
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 253
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 40
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 299
STABLE Ổn định DFS và BFS 59
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 2
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 35
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 71
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 20
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 27
BALANCE Cân thằng bằng Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 23
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 8
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 13
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 35
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 30
DOFF DOFF Mức cơ bản 129
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 389
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 338
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 2
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 3
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 1
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 8
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 3
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 21
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 3
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 24
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 51
EVA Sơ tán DFS và BFS 111
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 2
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 19
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 106
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 13
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 108
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 124
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 322
C06_06 Ước số chung If-For-While, Mức cơ bản 594
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 529
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 526
C06_07 Ước số chung lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 511
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 532
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 671
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 619
SUMK Tổng K Prefix Sum, Quy hoạch động 7
ZERO4 Zero-quadruple 16
NUMERALS Số học 45
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 7
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 196
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 176
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 83
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 246
DIVISORS01 Tìm ước số 5
VIKHUAN Vi khuẩn 8
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 125
C04_11 Số chính phương If-For-While, Mức cơ bản 754
C04_10 Vị trí số lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 601
C04_09 Sắp xếp 3 số If-For-While, Mức cơ bản 660
C04_08 Sắp xếp 2 số If-For-While, Mức cơ bản 722
C04_07 Tìm số trên vòng tròn If-For-While, Mức cơ bản 541
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp If-For-While, Mức cơ bản 579
C04_05 C04_05 If-For-While, Mức cơ bản 649
C04_04 Tam giác vuông If-For-While, Mức cơ bản 856
C04_03 Min của 4 số If-For-While, Mức cơ bản 840
C04_02 Max của 3 số If-For-While, Mức cơ bản 892
C04_01 Số chẵn If-For-While, Mức cơ bản 952
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 380
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 427
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 421
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 425
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 445
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 432
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 470
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 160
SEQ04 Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S Two Pointer 204
SEQ05 Tổng lớn hơn hoặc bằng S Two Pointer 232
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 540
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 619
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 496
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 534
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 590
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 174
FUTURE Số tương lai BT Cơ bản, Mức cơ bản 235
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 296
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 692
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 136
CB01 FIBO BT Cơ bản, Mức cơ bản 386
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 217
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 504
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 509
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 552
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 639
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 729
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 637
C05_05 Số hoàn hảo If-For-While, Mức cơ bản 588
C05_04 Số lượng ước số If-For-While, Mức cơ bản 813
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 885
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 877
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 1017
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 480
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 589
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 529
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 669
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 719
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 772
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 218
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 196
DIVGROUP Chia nhóm 3
BPHOTO Bức ảnh đẹp 12
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 72
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 331
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 70
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 128
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 177
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 272
TILES Tree tiles 3
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 6
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 205
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 53
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 423
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 414
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 362
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 260
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 207
TONG Tổng A + B 794
Back to Top