Xem theo dạng bài
Danh sách bài tập
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
SUBMAT Tính tổng trên hình chữ nhật con 14
MAXOR Tập con XOR lớn nhất 9
ROIRAC Rời rạc hóa 15
LINE Con13C 33
LN Con13A 47
SAMEMAT Con13B 43
MAXDIV Con13D 21
MTHNUM Con13E 3
LOVEPATH Con13F 2
COLORTREE COLORTREE 4
ADS ADS 7
FINDNUM1 FINDNUM1 DFS và BFS 9
ANTS ANTS DFS và BFS 1
DELIVER DELIVER DFS và BFS 23
BALLON BALLON DFS và BFS 7
BUSSYS BUSSYS DFS và BFS 11
ADVENTURE ADVENTURE 2
COMSYS COMSYS 9
CNTPEAKS CNTPEAKS 18
MESSAGE MESSAGE 19
DIFFSUB Dãy khác biệt Quy hoạch động 2
EZCOUNT Đếm số bit (bản dễ dễ tí) Bài tập về dãy bit 35
HAPPY Thuốc vui vẻ BIT-Binary Indexed Tree, Prefix Sum, Quy hoạch động, Segment Tree, Toán 12
SEQ Đếm số 6
MAXREM Modulo lớn nhất Toán 43
SUMDIV Tổng ước số 14
NUMDIV2 Số ước số (Bản khó) 21
NUMDIV Số ước số Số học 41
SUMINV Tổng nghịch đảo Số học 15
SQUARECNT Đếm hình vuông Số học 21
SUBSET SUBSET Số học 10
RGB RGB Coloring Số học 11
nCr nCr Số học 21
CONNECTE Connected Points Nhân ma trận 2
LATGACH4. Lát gạch 4 Nhân ma trận 52
COMPRESS Nén xâu Hash, KMP, Z Function 1
FIBGCD FIBGCD Số học 18
XEPGACH Xếp gạch Quy hoạch động 3
2M 2 Mảng Số học, Toán 2
BUSES BUSES Số học 5
Tower Tower 3-coloring Số học 39
BUILDTOWER BUILDTOWER Số học 9
BALL BALL Số học 20
HOPMAT2 Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 4
HOPMAT Sắp xếp cuộc họp Quy hoạch động 11
DAY_SO Dãy số Quy hoạch động 11
BONUS Phần thưởng Prefix Sum, Quy hoạch động 2
ROAD ROAD Quy hoạch động 5
TOMAU Tô màu Quy hoạch động Bitmask 5
ARTFLOWER Cắm hoa nghệ thuật Quy hoạch động 7
QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất Mức độ dễ, Quy hoạch động 28
BIGCIRCLE BIG CIRCLE. Hình học 0
MYSTERY Số huyền bí Chia để trị, Toán 44
LUTH Lũy thừa Chia để trị, Toán 70
LQDDIV Chia nhóm Duyệt phân tập, Quay lui 10
LEM3 TRIP Nhánh cận, Quay lui 29
HOUSES Bán nhà Quay lui 21
FINDNUM Tìm số Quay lui, Số học, Toán 15
DONGGAO Đong gạo Duyệt CB 79
COIN34 COIN34 Duyệt phân tập, Quay lui 12
CONAN ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Mức độ dễ, String (chuỗi) 45
MUAXANG MUA XĂNG Mức cơ bản 48
BAOLIXI BAO LÌ XÌ. Mức độ dễ 56
TONGAB Tổng a và b String (chuỗi) 47
MEMOME. Memorise Me! Mức độ dễ 49
SOAO. SỐNG ẢO. Mức cơ bản 61
MEZ. EZZI. Mảng cơ bản, Mức độ dễ 68
THT1412 PHẦN THƯỞNG. 19
UPDATEARR CẬP NHẬT MẢNG. Mức độ dễ 50
DGACH. ĐẶT GẠCH. If-For-While, Mức cơ bản 53
XCHO XẾP CHỖ NGỒI. If-For-While, Mức cơ bản 36
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố Quay lui 21
DAYNGOAC Dãy ngoặc Quay lui, Toán 24
ATGX ATGX - ADN Quay lui 38
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) Nhánh cận, Quay lui 6
SINHHV Sinh các hoán vị P.pháp sinh, Quay lui 41
SINHNP Sinh dãy nhị phân Phương pháp sinh, Quay lui 56
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 3
XDX Xâu đối xứng String (chuỗi) 63
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 41
REMAINDER Số dư (Tin học trẻ B) Chia để trị, Đề thi, Số học, Toán 6
TGSO Tam giác số (Tin học trẻ B) BigNum, Đề thi, Toán 4
PHATQUA Phát quà (Tin học trẻ B) Đề thi, Số học, Toán 16
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 40
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 25
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 54
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 62
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 94
CNTDIVISOR Đếm số chia hết C04_C05_C06 90
Factorial Giai thừa C04_C05_C06 97
C03_13 Chữ liền trước If-For-While 144
C03_11 Hình tròn If-For-While 133
C03_10 Phép toán số học If-For-While 160
C03_09 Ngày tháng năm If-For-While 162
C03_08 Số có 3 chữ số If-For-While 164
C03_07 Số có 2 chữ số If-For-While 165
C03_06 Ký tự cũ If-For-While 162
C03_05 Số lượng số hạng #2 If-For-While 154
C03_04 Số lượng số hạng If-For-While 172
C03_03 Ký tự mới If-For-While 181
C03_02 Phép tính #1 If-For-While 185
C03_01 Số gấp đôi If-For-While 201
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 45
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 92
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 45
CTNC Cộng Trừ Nhân Chia Mức cơ bản 148
DAYSO pretest DAYSO TS10 LQĐ 36
PSTG1 pretest PSTG TS10 LQĐ 20
KTDX pretest KTDX TS10 LQĐ 39
FINDLOVE Tìm Mật Khẩu 14
BFF BFF 15
EZ10 EZ10 18
COUNTSR Mua Đất Mức độ khó, Số học, Toán 5
FNUMBER Số Gần Nhất 33
DIVABLE1 Bội Của 9 19
LOVENUM Số Tình Yêu Toán 12
NORMAL Không Tên TS10 LQĐ 8
COUPLE Chọn Nhà Hàng TS10 LQĐ 8
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 21
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 49
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 45
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 17
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 46
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 46
ARGUMENT Cãi Nhau 3
SEARCHING Thám Hiểm 4
POND Hồ Cá 2
SOLVE Giải phương trình 24
PIGGY Heo Đất 28
MAGNET Nam châm 55
MOOD Tâm Tư 4
CHOIBI Chơi Bi 18
DAYTG Dãy Tăng Giảm 34
ULTIMED Lại Phần Tử Lớn Vừa 6
MOUNTAIN Valentine BIT-Binary Indexed Tree, Segment Tree 4
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ c 15
THAP Tháp (Tin học trẻ B) Đề thi, Toán 26
LT Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Đề thi, Toán 28
SORT Sắp Xếp (Tin học trẻ B) Đề thi, String (chuỗi) 95
ROOKS1 ROOKS1 Tin học trẻ c 11
STAIR CẦU THANG 3
MEDAGAIN Phần Tử Lớn Vừa 5
STRING05 CHUYỂN ĐỔI XÂU. Mức cơ bản, String (chuỗi) 86
NOTMED Tìm các số lớn nhất 5
STRING01 Chênh lệch độ dài Mức cơ bản, String (chuỗi) 118
STRING03 Đổi chữ hoa thành chữ thường Mức cơ bản, String (chuỗi) 104
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 57
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 64
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 108
STRING02 Đếm dấu khoảng trắng Mức cơ bản, String (chuỗi) 108
STRING04 Xóa dấu khoảng trống Mức cơ bản, String (chuỗi) 101
AMINUM Số Ami 5
PRODUCT Phép Nhân 2
COUNTING Đếm Số Dãy 3
PAINTING Sơn Nhà 3
EZSPLIT Mua Nhà Lần Nữa 22
OPTIMAL Tìm x 4
MINPOW Mũ Nhỏ Nhất 15
SUMFACT Tổng Giai Thừa Mức độ khó, Số học, Toán 2
MARIO Hái Nấm 0
SUMMAX Tổng Lớn Nhất 2
HOUSING Mua Nhà Mảng cơ bản 41
ORGAME Trò Chơi Đếm Số 16
ADDNUM Xổ Số Kiến Thiết Prefix Sum 2
VUONG Hình vuông (Tin học trẻ B) Đề thi, Toán 72
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 49
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 119
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 31
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 74
XAUMIN Xâu min Duyệt CB, Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 0
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 8
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 58
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 76
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 101
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 22
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 24
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 48
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 103
CSLN Chữ số lớn nhất. Tin học trẻ B 129
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 81
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 81
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 113
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 146
JPAIR JPAIR 15
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 5
SOCP Số chính phương Chia để trị, HSG Lớp 12, Sàng nguyên tố, Số học, Toán 17
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 29
ROOKS Lonely Rock 0
ZFINAL Đếm Số Không 5
TNGAME GAME 116
NPAIR Đếm cặp 2
INTERSECT INTERSECT 1
CNTCOPRIME CNTCOPRIME Toán 11
LATGACH Lát gạch BigNum 10
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 4
SPQ Số phú quý 50
HOUSE2 Xây Nhà 51
SISTERS CaiWinDao và 3 em gái 16
HANOI Tháp Hà Nội 2
FIBOMUL Dãy fibo nhân 17
KSUM SUMK 147
PLUSEZ Cấp số cộng 159
COMDIV Số ước chung 170
MAXOCC Max Occurrence 108
GIRLNUM Girl Numbers 10
LPDSTR Xâu LPD 12
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 12
BUYCAN Mua kẹo 37
KTHNUM Số thập phân thứ k 16
CNTPAIR Đếm cặp 64
DIVABLE Số số chia hết 153
MEANARR Dãy trung bình cộng 139
ROPASI Oẳn tù tì 178
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 1
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 3
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 22
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 59
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 39
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 108
KTPRIME Kiểm tra số nguyên tố 00CB, Lớp 6, Mức độ dễ 160
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17, Quay lui, Quy hoạch động 2
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 24
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 141
triples so sánh bộ ba Lớp 6, Mức cơ bản 118
SUMARR Bài tập mảng cơ bản Lớp 6, Mảng cơ bản, Mức cơ bản, Mức độ dễ 154
SOCKS Những chiếc tất Lớp 6, Mức cơ bản 122
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 109
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 52
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 55
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 16
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 60
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 104
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 40
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 20
xaumin Xâu Min String (chuỗi) 65
WORDCNT Word Counting String (chuỗi) 29
sxso Sắp xếp số trong xâu String (chuỗi) 52
singstr Xâu duy nhất String (chuỗi) 46
REVERS Dãy số thuận nghịch String (chuỗi) 25
PASSWORD2 Tìm mật khẩu String (chuỗi) 14
PALIN Đối xứng String (chuỗi) 31
ODDEVEN Chẳn lẻ String (chuỗi) 65
NENXAU Nén xâu String (chuỗi) 102
MOVE Dịch chuyển String (chuỗi) 33
HOHANG Xâu họ hàng (hard edition) String (chuỗi) 42
HELLO2 Xin Chào 2 String (chuỗi) 43
HELLO Xin chào String (chuỗi) 75
GNENXAU Giải nén xâu String (chuỗi) 60
FNUM FNUM String (chuỗi) 68
FINDTEXT Trò chơi tìm chữ String (chuỗi) 10
DL6174 Định lý 6174 String (chuỗi) 36
CHASTR Biến đổi xâu String (chuỗi) 34
FILL Điền vào chỗ trống String (chuỗi) 25
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 16
ORANGE Cam sành Hàm Yên 18
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 13
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 31
COMSTR Pretest COMSTR 3
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 72
fdigit Tìm chữ số Lớp 6, Mức cơ bản 91
ASPAL Pretest ASPAL 2
SOLPIN Pretest SOLPIN 8
CHOCOLATE Sô-cô-la sinh nhật Lớp 6, Mức cơ bản 112
PHANSO Phân số có giá trị nguyên HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 16
Candles Thổi nến Lớp 6, Mức cơ bản 173
XKT Cắt xâu kí tự HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 28
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 84
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ 121
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 26
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 61
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 124
SINGER SINGER n^2 2
SINGERNNN SINGER n^3 3
B11 Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 10
BNHAN Bảng nhân Sắp xếp, Tham lam 116
C11 Mã số Sắp xếp, Tham lam 32
CBUYING Mua chocolate Sắp xếp, Tham lam 38
DHEXP Biểu thức Sắp xếp, Tham lam 64
DOLL Búp bê Sắp xếp, Tham lam 58
FIRS Hàng cây Sắp xếp, Tham lam 10
FOOTBALL Lịch thi đấu bóng đá Sắp xếp, Tham lam 11
LASCALE Quả cân Sắp xếp, Tham lam 13
LIXI Lì xì Sắp xếp, Tham lam 99
NOIXICH Nối xích Sắp xếp, Tham lam 88
PAIRNUM Số cặp Sắp xếp, Tham lam 116
PLUGIN Ổ cắm Sắp xếp, Tham lam 100
PRACTICE Luyện tập Sắp xếp, Tham lam 73
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 1
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19, Quy hoạch động 4
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 38
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 16
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 26
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 0
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 25
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 36
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 20
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 1
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 1
RESTORE RESTORE BigNum, Practice VOI'19 2
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 1
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 1
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 0
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 4
LPASS LPass Practice VOI'19 1
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 4
PALWAY PALWAY Practice VOI'19 1
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 8
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 2
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 2
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 7
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 0
BSR BSR Practice VOI'19, Prefix Sum 2
NUMSET Tập số Practice VOI'19 1
DEL DEL Practice VOI'19 6
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 4
TREE01 CÂY Practice VOI'19 4
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 5
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 0
CASTLE01 CASTLE Practice VOI'19 1
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 2
LAND Mua đất Practice VOI'19 3
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 2
INCMAT Học toán Practice VOI'19, Prefix Sum, Quy hoạch động 2
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 5
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 0
FACTORS Factors Practice VOI'19 1
DNA DNA Practice VOI'19 1
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 4
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 12
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 5
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 1
BSF Giá sách Practice VOI'19 1
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 2
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 1
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 1
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 2
XH Xếp hình Practice VOI'19 1
SC Super Computer Dijkstra, Practice VOI'19, Số học 7
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PIG Con heo đất Practice VOI'19 2
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 6
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 2
COW01 Trại bò Practice VOI'19 1
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 42
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 57
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 13
COLOR Tô màu Practice VOI'19 2
COINS COINS Practice VOI'19 1
COEF Hệ số Practice VOI'19, Số học, Toán 8
BRS BRS Practice VOI'19 3
BSEQ BSEQ Practice VOI'19 3
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 4
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 3
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 7
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 35
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 6
ADDS ADDS Practice VOI'19, Toán 15
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 1
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 0
ATM ATM Practice VOI'19, Quy hoạch động 3
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 50
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 3
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19, Toán 7
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 3
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 1
GOLDS GOLDS Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 7
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 2
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 5
CSEQ CSEQ Practice VOI'19, Prefix Sum, Tìm nhị phân, Two Pointer 45
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19, Toán 17
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 46
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 34
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quy hoạch động, VOI 34
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 34
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 29
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 40
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 75
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 21
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 11
ARMY DUYỆT BINH. Mức độ khó 15
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19, Quy hoạch động chữ số 5
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 1
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 1
NLINEUP Xếp hàng Quy hoạch động 11
POSTMAN Postman Practice VOI'18 2
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 2
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18, Quy hoạch động 6
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 0
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 7
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 12
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 3
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 1
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 2
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 2
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 17
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 5
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 2
NUMK NUMK Practice VOI'18, Quy hoạch động chữ số 3
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 2
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18, Quy hoạch động, Toán 5
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 3
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 4
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 4
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 41
EQUA Phương trình Practice VOI'18, Số học, Toán 7
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 5
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 1
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 4
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 4
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ DFS và BFS, Practice VOI'17 5
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 2
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 3
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 1
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 1
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 1
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 1
BBFS BFS cơ bản DFS và BFS 36
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 12
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 0
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 1
BDFS Đếm số thành phần liên thông DFS và BFS 45
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 94
XXX XXX Chia để trị, Số học, Toán 10
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 101
STABLE Ổn định DFS và BFS 33
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 1
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 13
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 16
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 5
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 7
BALANCE Cân thằng bằng Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 6
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 2
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 4
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 7
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 9
DOFF DOFF Mức cơ bản 59
HXOM HÀNG XÓM Mức độ dễ 146
SODEP SỐ ĐẸP Mức độ dễ 112
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 0
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 2
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 1
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 1
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 0
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 4
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 0
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 11
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 26
EVA Sơ tán DFS và BFS 22
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 2
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 4
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 50
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 7
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 21
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 63
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 129
C06_06 Ước số chung If-For-While, Mức cơ bản 174
C06_05 C06_05 If-For-While, Mức cơ bản 177
C06_04 C06_04 If-For-While, Mức cơ bản 177
C06_07 Ước số chung lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 166
C06_03 C06_03 If-For-While, Mức cơ bản 187
C06_02 C06_02 If-For-While, Mức cơ bản 193
C06_01 C06_01 If-For-While, Mức cơ bản 187
SUMK Tổng K Prefix Sum, Quy hoạch động 5
ZERO4 Zero-quadruple 5
NUMERALS Số học 18
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 5
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 51
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 66
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 32
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 95
DIVISORS01 Tìm ước số 3
VIKHUAN Vi khuẩn 4
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 55
C04_11 Số chính phương If-For-While, Mức cơ bản 205
C04_10 Vị trí số lớn nhất If-For-While, Mức cơ bản 181
C04_09 Sắp xếp 3 số If-For-While, Mức cơ bản 193
C04_08 Sắp xếp 2 số If-For-While, Mức cơ bản 209
C04_07 Tìm số trên vòng tròn If-For-While, Mức cơ bản 172
C04_06 Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp If-For-While, Mức cơ bản 188
C04_05 C04_05 If-For-While, Mức cơ bản 198
C04_04 Tam giác vuông If-For-While, Mức cơ bản 221
C04_03 Min của 4 số If-For-While, Mức cơ bản 224
C04_02 Max của 3 số If-For-While, Mức cơ bản 239
C04_01 Số chẵn If-For-While, Mức cơ bản 240
ARR15 ARR15 Mảng cơ bản 135
ARR14 ARR14 Mảng cơ bản 161
ARR13 ARR13 Mảng cơ bản 149
ARR12 ARR12 Mảng cơ bản 159
ARR11 ARR11 Mảng cơ bản 171
ARR10 ARR10 Mảng cơ bản 165
ARR09 ARR09 Mảng cơ bản 167
SEQUENCE Dãy số chẵn 00CB 75
ARR08 ARR08 Mảng cơ bản 95
ARR07 ARR07 Mảng cơ bản 102
ARR06 ARR06 Mảng cơ bản 183
ARR05 ARR05 Mảng cơ bản 186
ARR04 ARR04 Mảng cơ bản 170
ARR03 ARR03 Mảng cơ bản 178
ARR02 ARR02 Mảng cơ bản 190
DIVIMAX Ước số nhiều nhất 00CB, Mức cơ bản 78
FUTURE Số tương lai BT Cơ bản, Mức cơ bản 66
PRIMES Số nguyên tố 00CB, Mức cơ bản 102
ARR01 ARR01 Mảng cơ bản 198
DAYCHAN Dãy số chẵn Mức cơ bản 48
CB01 FIBO BT Cơ bản, Mức cơ bản 155
FACTOR FACTOR 00CB, Mức cơ bản 73
C05_11 Hình tam giác đặt If-For-While, Mức cơ bản 153
C05_10 Hình chữ nhật rỗng If-For-While, Mức cơ bản 175
C05_09 Hình vuông rỗng If-For-While, Mức cơ bản 180
C05_08 Hình chữ nhật đặt If-For-While, Mức cơ bản 186
C05_07 Hình vuông đặt If-For-While, Mức cơ bản 199
C05_06 TBC chẵn If-For-While, Mức cơ bản 179
C05_05 Số hoàn hảo If-For-While, Mức cơ bản 162
C05_04 Số lượng ước số If-For-While, Mức cơ bản 204
C05_03 Ước số If-For-While, Mức cơ bản 214
C05_02 In tổng lẻ If-For-While 212
C05_01 In n số tự nhiên If-For-While, Mức cơ bản 240
AR06 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 174
AR05 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 189
AR04 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 172
AR03 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 181
AR02 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 193
AR01 Bài tập mảng cơ bản Mảng cơ bản 213
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 91
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 98
DIVGROUP Chia nhóm 3
BPHOTO Bức ảnh đẹp 6
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 39
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 99
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 34
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 72
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 82
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 106
TILES Tree tiles 2
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 0
SEQ01 Dãy con Mức cơ bản 47
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 18
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 136
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 146
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 120
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 99
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 78
TONG Tổng A + B 256
Back to Top