C05_04 - Số lượng ước số
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 10.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: justys

Viết chương trình nhập vào số nguyên 𝑛 (n<=109). In ra số lượng ước số của 𝑛. (Ước số của 𝑛 là các số nguyên mà 𝑛 chia hết)
Ví dụ: 𝑛=10 thì in ra số: 4 (10 có 4 ước là:  1 2 5 10)

Input:  

Một số nguyên dương 𝑛,

Output: 

Số lượng ước số của 𝑛

Ví dụ

Input

Output

9

3

20

6

Back to Top