23dnab1 - Chuẩn hóa (THTB Đà Nẵng 2023) Bài 1
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 128 megabyte
Đăng bởi: a520huynm

Ví dụ

Back to Top