ARR12 - ARR12
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.0 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: Biển

Cho một dãy gồm n số nguyên dương A1, A2,…, An. (N ≤ 105, Ai ≤106). Hãy in ra tất cả các số trong mảng A cùng với số lần xuất hiện của chúng.

Input: Dòng đầu chứa số n, dòng thứ hai chứa n số nguyên dương A1, A2,…, An.

Output: Gồm n dòng, mỗi dòng ghi số hạng thứ i và số lần xuất hiện của chúng. 

Ví dụ

Input

9

2 3 1 2 3 4 5 4 3

Output

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

4 2

5 1

4 2

3 3 

Back to Top