TRILAND - Thửa đất lớn nhất
Dữ liệu vào: standard input
Dữ liệu ra: standard output
Giới hạn thời gian: 1.5 giây
Giới hạn bộ nhớ: 512 megabyte
Đăng bởi: admin

Bờm lại thắng Phú ông trong một cuộc đánh cược và theo thỏa thuận từ trước, Phú ông buộc phải cho Bờm một thửa đất trong phần đất đai rộng lớn của mình. Bản đồ phần đất của Phú ông có thể coi là một mặt phẳng với hệ trục tọa độ Descartes vuông góc Oxy trên đó đánh dấu n (n>=3) cột mốc hoàn toàn phân biệt và không đồng thời thẳng hàng, cột mốc thứ i có tọa độ (xi,yi). Bờm được chọn ba cột mốc trong số đó để nhận thửa đất có dạng hình tam giác có ba đỉnh là vị trí ba cột mốc được chọn.

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm chọn ba cột mốc để nhận được thửa đất có diện tích lớn nhất.

Dữ liệu: 

- Dòng 1 chứa số nguyên dương n (3<=n<=3000) 
- dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi,yi (với mọi i: |xi|, |yi| <= 109

Kết quả:

Ghi ra diện tích của thửa đất Bờm sẽ nhận theo phương án tìm được. Diện tích này phải ghi dưới dạng số thực với đúng 1 chữ số sau dấu chấm thập phân.

Ví dụ

Input

8
1 1
1 2
1 5
2 2
3 1
3 3
4 1
6 6

Output

11.5


Nguồn: NTH 20162017

Back to Top